Max­well väg­ra­de öpp­na för FBI

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

FBI tving­a­des bry­ta sig in i Ghislai­ne Max­wells bo­stad när de skul­le gri­pa hen­ne. Det an­ser åkla­gar­si­dan är be­svä­ran­de för hen­ne, och att hon in­te bör släp­pas mot bor­gen.

Det brit­tis­ka so­ci­e­tets­le­jo­net Ghislai­ne Max­well väg­ra­de att öpp­na när den fe­de­ra­la po­li­sen FBI be­gär­de att hon skul­le kom­ma ut ur sin bo­stad i New York vid gri­pan­det den 2 ju­li.

I stäl­let kun­de agen­ter­na ge­nom ett föns­ter se hur hon för­sök­te fly in i ett an­nat rum och stänga dör­ren ef­ter sig. Po­li­sen bröt då upp dör­ren och grep hen­ne, miss­tänkt för att ha loc­kat min­derå­ri­ga flic­kor till sin ti­di­ga­re part­ner och bunds­för­vant – den se­na­re av­lid­ne af­färs­man­nen och sex­brotts­ling­en Jeff­rey Ep­ste­in.

Upp­gif­ter­na om gri­pan­det fram­går i dom­stols­hand­ling­ar som läm­nats in av åkla­gar­si­dan, som an­ser att Max­well in­te bör släp­pas mot bor­gen i vän­tan på rät­te­gång. Åkla­gar­na be­fa­rar att hen­nes be­te­en­de vid gri­pan­det ty­der på att hon kan för­sö­ka fly. I bo­sta­den hit­ta­de po­li­sen en mo­bil­te­le­fon inlin­dad i fo­lie, och hon har dess­utom tre oli­ka pass, vil­ka skul­le kun­na an­vän­das för att fly lan­det.

Max­well för­ne­kar med kraft al­la an­kla­gel­ser mot hen­ne, och hen­nes ad­vo­ka­ter häv­dar att det in­te rå­der nå­gon risk för att hon flyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.