Ing­en vet vad ett nytt stads­hus kos­tar

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ULF JO­HANS­SON Es­bo

ES­BO HBL skri­ver (1.7) om Es­bos stads­hus. Det stäm­mer att det stått tomt se­dan 2008, men det har in­te slu­kat drifts­kost­na­der för 100000 eu­ro per år även om vär­mekost­na­der­na sa­des ha upp­gått till 80 000 eu­ro. För ett an­tal år se­dan stäng­des vär­men av. And­ra drifts­kost­na­der har knap­past fö­re­kom­mit. Dä­re­mot ha­de sta­den spa­rat in kanske sex–sju mil­jo­ner eu­ro i år­li­ga hy­res­kost­na­der om stads­hus­funk­tio­ner­na fått stan­na.

Jag kom att job­ba 15 år i det triv­sam­ma hu­set och har följt dess öde på nä­ra håll. Stads­hu­set var Es­bos stolt­het då det stod fär­digt 1971, lämp­ligt till fest­lig­he­ter­na då Es­bo blev stad. Hen­rik Tik­ka­nen ri­ta­de ett vy­kort av det ståt­li­ga hu­set. Det blev en PR-grej som spreds över he­la lan­det.

På 2000-ta­let vän­de sma­ken och bygg­nads­sti­len. 1970-tals sti­len blev omo­dern. Unga sam­lings­par­tis­ter tyck­te att en skyskra­pa med ett par vå­ning­ar för stads­hus­funk­tio­ner skul­le va­ra vär­di­ga­re en för­näm stor­stad som Es­bo.

Man sök­te ef­ter fel på bygg­na­den. Det sa­des att ta­ket läck­te och luft­kon­di­tio­ne­ring­en spru­ta­de as­best. Det vi­sa­de sig att ett öp­pet tak­föns­ter ha­de släppt in vat­ten och att hu­set ha­de ge­nom­gått en as­best­sa­ne­ring re­dan för 20 år se­dan. Det var van­ligt iso­le­rings­ma­te­ri­al som loss­nat i ven­ti­la­tio­nen. En­kelt att åt­gär­da.

När då­va­ran­de stads­di­rek­tö­ren Mar­ket­ta Kok­ko­nen fick hö­ra att det fanns möss i hu­set blev det en riv­nings­or­sak. Det är ing­et un­der­ligt om nå­gon skogs­mus slun­kit in då yt­ter­dör­rar­na stått öpp­na. Stads­hu­set be­fin­ner sig ju in­te långt från lands­byg­den.

Ut­an be­slut från stads­sty­rel­sen el­ler stads­full­mäk­ti­ge be­slöt Kok­ko­nen över­ge stads­hu­set. Hon hyr­de ba­ra lo­ka­ler av den bank hon job­bat på ti­di­ga­re och be­stäm­de att al­la ska ut från stads­hu­set. En del per­so­nal väg­ra­de flyt­ta, men tving­a­des ut ef­ter nå­got år.

Stads­sty­rel­sen och stads­full­mäk­ti­ge be­hand­la­de upp­re­pa­de gång­er det märk­li­ga för­fa­ran­det, att ba­ra läm­na ett stads­hus tomt. Ställ­nings­ta­gan­de­na har va­ri­e­rat. Men Kok­ko­nen väg­ra­de flyt­ta till­ba­ka även fast mu­sen be­vis­li­gen ha­de gått hä­dan. Hu­set är väl­byggt med mu­rar djupt ner i ber­get. Ba­ra riv­ning­en be­räk­nas till fy­ra–sex mil­jo­ner eu­ro. Vad ett nytt hus kos­tar vet ing­en.

Ock­så den ny­a­re full­mäk­ti­ge­går­den in­till är ho­tad. Lagstads sko­lor lig­ger även oro­väc­kan­de nä­ra.

Det stäm­mer att det stått tomt se­dan 2008, men det har in­te slu­kat drifts­kost­na­der för 100 000 eu­ro per år även om vär­mekost­na­der­na sa­des ha upp­gått till 80 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.