Fe­mi­nis­tisk ut­ri­kes­po­li­tik mås­te in­te va­ra en pr-grej

Co­ro­na­si­tu­a­tio­nen har be­vis­li­gen ock­så haft en ef­fekt på pris­pot­ten och start­pen­ning­en som de­las ut till id­rot­ta­re i sam­band med täv­ling­ar.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - Bar­bro Hed­vall Da­gens Ny­he­ter

Re­form­krav grun­das i idéer och vär­de­ring­ar. Så­da­na de­las in­te av al­la. Och de är in­te hel­ler en­ty­di­ga. Ta ba­ra de­mo­kra­ti – de­fi­ni­tio­ner och tolk­ning­ar sys­sel­sät­ter stats­ve­ta­re på se­mi­na­ri­er och helt van­li­ga med­bor­ga­re i kafé­dis­kus­sio­ner.

Mer eld­fängt är ”fe­mi­nism”. Ter­men som kan fås att be­ty­da näs­tan vad som helst – och ut­ma­nar just där­för.

Där­för blev ock­så ter­men ”fe­mi­nis­tisk ut­ri­kes­po­li­tik” så om­stridd. Ha­de den for­mu­le­rats som att kvin­nor ska ha plats i den in­ter­na­tio­nel­la po­li­ti­ken och att de­ras sär­skil­da livs­om­stän­dig­he­ter mås­te upp­märk­sam­mas mer, kun­de det ha bli­vit an­norlun­da.

För att gö­ra spe­lan­de mind­re nor­ma­li­se­rat i Fin­land, och mins­ka ris­ken för män­ni­skor att dras in i ett ödes­di­gert spel­miss­bruk, är det hög tid att för­pas­sa pen­ning­au­to­ma­ter­na bort från den ome­del­ba­ra om­giv­ning­en och in i spel­sa­lar. So­fie Sta­ra i Ös­ter­bot­tens tid­ning om att Ve­ikkaus spel­au­to­ma­ter öpp­nas igen i dag.

Ing­en för­vän­tar sig att pre­si­den­ten ska gö­ra sitt jobb el­ler att han ska stäl­las till svars då han in­te gör det. Det vi­sar att det här lan­det var sön­der re­dan fö­re co­ro­na­vi­ru­set. Michel­le Gold­berg i The New York Ti­mes om att ing­en krä­ver USA:s pre­si­dent Do­nald Trumps av­gång på grund av hans han­te­ring av co­ro­nakri­sen.

Besvärs­rät­ten är en vik­tig del av de­mo­kra­tin. Lik­väl är det vik­tigt att den re­pre­sen­ta­ti­va de­mo­kra­tin fun­ge­rar, vil­ket i kom­mu­ner­na be­ty­der att man re­spek­te­rar kom­mun­full­mäk­ti­ges ma­jo­ri­tets­be­slut. Med­bor­gar­nas be­svärs­rätt gäl­ler de kom­mu­na­la be­slu­tens la­gen­lig­het, in­te de­ras po­li­tis­ka in­ne­håll. Helsingin Sa­no­mat om att många bygg­pro­jekt i hu­vud­stads­re­gi­o­nen för­dröjts på grund av ut­drag­na be­svärs­run­dor.

In­för Lah­tis GP blos­sa­de de­bat­ten om id­rot­tar­nas be­lö­ning­ar upp. Först rap­por­te­ra­de Il­ta-Sa­no­mat om att en av de ab­so­lut mest in­tres­san­ta gre­nar­na för publi­ken ur in­hemskt per­spek­tiv för till­fäl­let, da­mer­nas 100 me­ter häck, klas­sats i Bka­te­go­rin

vad be­träf­far pris­peng­ar i Lah­tis. Var­je del­täv­ling i Mo­to­net-se­ri­en får väl­ja två gre­nar till A-ka­te­go­rin, den­na gång spjut för her­rar och höjd­hopp för da­mer, vil­ket in­ne­bär mer pris­peng­ar för de fy­ra bäs­ta pre­sta­tio­ner­na. A-ka­te­gorins seg­ra­re får 800 eu­ro me­dan pris­pot­ten i B-ka­te­go­rin är hälf­ten så stor.

– Vi tänk­te att då de öv­ri­ga ar­ran­gö­rer­na har 100 me­ter häck som Agren, så väl­jer vi nå­got an­nat, mo­ti­ve­rar Jan­ne Har­ju­la, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Lah­tis GP, till Il­ta-Sa­no­mat.

Ock­så Yle tog upp som­ma­rens fri­id­rotts­täv­ling­ar och co­ro­na­pan­de­mins ef­fekt på de ak­ti­vas eko­no­mi. En­ligt Yle Ur­hei­lu har id­rot­ta­re haft möj­lig­het till hälf­ten så stor start­pen­ning jäm­fört med det nor­ma­la.

– Jag an­ser att start­pen­ning­en i viss mån be­skri­ver re­spek­ten för id­rot­ta­ren. En täv­ling är vårt ar­be­te och då bör man en­ligt mig få en lön, ef­tersom det är med vå­ra an­sik­ten man säl­jer bil­jet­ter till eve­ne­mang­en. Det är top­pid­rot­tar­na som loc­kar de be­ta­lan­de kun­der­na, kom­men­te­rar Noo­ralot­ta Ne­zi­ri till Yle.

Ut­i­från Fri­id­rotts­för­bun­dets be­stäm­mel­ser ska GP-täv­ling­ar­na be­ta­la pris­peng­ar till del­ta­gar­na, men sum­man har sjun­kit med ett par hund­ra eu­ro på grund av co­ro­nae­pi­de­min. För start­pen­ning­ens del finns det dä­re­mot inga rikt­lin­jer och ar­ran­gö­rer­na får fritt loc­ka till sig id­rot­ta­re. Yle rap­por­te­rar att man i sam­band med för­ra vec­kans GP-täv­ling­ar i Jy­vä­skylä in­te be­ta­la­de någ­ra start­pen­ning­ar, me­dan så är fal­let i Lah­tis GP – dock är sum­man mind­re än van­ligt.

En­ligt ar­ran­gö­rer­na följ­de i me­del­tal 434 000 tit­ta­re med tv-sänd­ning­en från täv­ling­ar­na i Jy­vä­skylä för­ra vec­kan.

Fri­id­rotts­för­bun­dets ord­fö­ran­de

Sa­mi Ita­ni be­kräf­tar att id­rot­ta­re har va­rit i kon­takt med för­bun­det an­gå­en­de start­pen­ning­ar och den sto­ra va­ri­a­tio­nen be­träf­fan­de dem. Han me­nar att lös­ning­en kun­de va­ra att id­rot­tar­na or­ga­ni­se­rar sig bätt­re och ett mer ef­fek­tivt an­skaf­fan­de av ka­pi­tal från för­bun­dets si­da, peng­ar som se­dan skul­le till­de­las ar­ran­gö­rer­na.

– En bätt­re pengin­sam­ling skul­le ock­så möj­lig­gö­ra be­tal­ning av in­te en­bart bonus och pris­peng­ar men ock­så start­pen­ning. Det är dock en myc­ket svår upp­gift för till­fäl­let, sä­ger Ita­ni till Yle.

FO­TO: MARTTI KAINULAINE­N /LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.