SFP ar­be­tar för Ny­land och Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

SFP Som en upp­följ­ning på Tom­my Wes­terlunds le­da­re (HBL 7.7) och de­batt på in­sän­dar­si­dor­na (HBL De­batt 9.7) vill jag kom­plet­te­ra bil­den av vad SFP ar­be­tat med i re­ge­ring­en un­der det se­nas­te året. För SFP är Ny­land och Helsing­fors vik­ti­ga verk­sam­hets­om­rå­den vars in­tres­se­be­vak­ning vi skö­ter var­je dag.

Par­ti­ord­fö­ran­de Hen­riks­son till­sam­mans med mi­nis­ter Blomqvist har i re­ge­ring­en med stöd av vår riks­dags­grupp gjort ett lyc­kat ar­be­te i en drös frå­gor som är av stor tyngd för söd­ra Fin­land. Ex­em­pel på det är att Svens­ka te­a­tern i Helsing­fors blir na­tio­nal­scen och att det kom peng­ar till Lo­vi­sa–Lah­tis-ba­nan, Läpp-kors­ning­en i Ka­ris och även för Åbo­lands del till Par­gas­le­den. Bland re­ge­ring­ens ti­di­ga­re in­ve­ste­ring­ar finns an­slag för grunds­a­ne­ring av Kust­ba­nan mel­lan Helsing­fors och Åbo och elekt­ri­fi­e­ring av Han­gö–Hy­vinge­ba­nan. Värt är även att no­te­ra frå­gan om små­barnspe­da­go­gi­ken i hu­vud­stads­re­gi­o­nen där Hen­riks­son sam­man­kal­la­de till en run­da­bords­dis­kus­sion i vint­ras. Det här ar­be­tet har ock­så gått vi­da­re ef­ter den dis­kus­sio­nen.

Även då det gäl­ler re­ge­ring­ens be­slut att gö­ra ett un­dan­tag för Ny­land i so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­mens om­rå­des­in­del­ning, så att Ny­land be­står av fem om­rå­den i stäl­let för ett, har vå­ra mi­nist­rars in­sat­ser va­rit helt av­gö­ran­de. Vi ar­be­tar un­der Hen­riks­sons led­ning för Helsing­fors och Ny­lands bäs­ta var­je dag, på al­la plan och vi är stol­ta över att vi även nått re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.