Mor­mors vis­dom Låd­vin pas­sar bra till se­mestern

”Ju­li må­nad är se­mester­fi­rar­nas hög­sä­song och de fles­ta sö­ker sig bort från var­da­gens ru­ti­ner på ett el­ler an­nat vis. Ett låd­vin har si­na för­de­lar obe­ro­en­de av var man spen­de­rar sin le­dig­het.”

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Gö­REL

I mor­gon är i dag i går sa mor­mor och såg klu­rig ut. Och al­la barn­bar­nen för­står att nat­ten står på lut och det är lägg­dags, ut­an prut.

■ Någ­ra spen­de­rar sin le­dig­het med att ut­fors­ka skär­går­den med båt, and­ra kanske åker på cam­pingse­mes­ter, och vis­sa fö­re­drar att i lugn och ro iso­le­ra sig på stu­gan långt ute i ing­en­stans. Vad man än väl­jer, så har låd­vin många för­de­lar om man vill slip­pa be­svä­ret att slä­pa en stör­re mängd glas­flas­kor med sig dit man ska, och in­te har va­re sig lust el­ler möj­lig­het att be­sö­ka vin­bu­ti­ken så of­ta. Dess­utom är ju lå­dor­na mil­jö­vän­li­ga­re än de tunga bu­tel­jer­na av glas, ris­ken för de­fek­ter är be­tyd­ligt mind­re och vi­net hål­ler dess­utom läng­re. ta vi­ner mår ba­ra bra av att få luf­ta sig en li­ten stund fö­re ser­ve­ring. av oli­ka slag i trev­ligt um­gänge. 469998 Ri­cos­sa Bar­be­ra Neb­bi­o­lo 2018, 3 li­ter, Pris: 33,99€

Lin­da Fors­seLL Vin­ex­pert

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.