Korsord 372

Hufvudstadsbladet - - Pyssel - Namn:

1. Skratt­re­tan­de. 4. I USA där mo­tor­vä­gar­na är många och långa upp­kom på 1920-ta­let en typ av mind­re, of­ta pri­vat­ägt ho­tell som be­tjä­nar bil­bur­na.

9. Så­dant må­le­ri fö­re­stäl­ler ingen­ting som är häm­tat ur verk­lig­he­ten.

12. Kal­las ett smalt sund el­ler stäl­le där en flod smal­nar. 13. Obun­den el­ler ogrun­dad. 14. Det la­tins­ka nam­net på järnek. 15. Me­tall som skyd­dar mot rönt­gen­strål­ning. 17. De många kul­lar­na kring den­na stor­stad or­sa­kar ett ovan­ligt kli­mat­lä­ge. Varm luft sti­ger in­te nor­malt, så att för­o­re­nad luft blir kvar på mar­kni­vå.

18. Stad i Tosca­na vars väl­be­va­ra­de hi­sto­ris­ka cent­rum loc­kar be­sö­ka­re. Runt det me­del­ti­da tor­get hålls en spe­ci­ell häst­kapp­löp­ning, “Pa­lio”, två gång­er om året. 20. Är mör­degs­ka­kan. 21. Skil­je­lin­je.

23.Har det skönt. 26. “Ja, nog är det ljuv­ligt att töm­ma sitt glas, Men da­gen där­ef­ter är vat­ten­ka­las [...] Ja, “da­gen där­på” är varen­das­te dag; Vad pun­schen är stark! och vad mänskan är ----!” (Wil­helm von Braun, “Da­gen ef­ter”)

28. Fornnor­disk, ej be­vis­li­gen hi­sto­risk kung som nämns i Yng­linga­sa­gan. Trots nam­net har han ing­en kopp­ling till nå­gon typ av öl. 29. Gö­ra ver­kan. 30. Cur­ry (1946--), brit­tisk ka­rak­tärs- och röst­skå­de­spe­la­re med sär­präg­lad röst. Han slog ige­nom stort i “The Rocky Hor­ror Pictu­re Show (1975) och har of­ta spe­lat ori­gi­nel­la skur­kar i gen­re­fil­mer.

32. Myn­ten­het som av­skaf­fats i Sve­ri­ge och No­ri­ge.

33. I Svens­ka Aka­de­mi­en bru­kar de hand­la om den ny­bliv­na le­da­mo­tens fö­re­trä­da­re. 34. Stöd­di­ga. 35. En un­der­ord­nad del av en me­ning som in­te kan stå själv­stän­digt, t ex “att du kom” i “Jag såg att du kom”. LodrÄTT 1. Är en viss stjär­na. 2. Så­da­na sätts upp till ex­em­pel för att hed­ra fram­stå­en­de per­so­ner el­ler er­in­ra om nå­gon viss hän­del­se. 3. Ge­nom­skin­lig, flors­tunn. 5. Ellip­tisk. 6. Så­da­na frå­gor hand­lar om vår till­va­ro och me­ning­en med li­vet och ak­tu­a­li­se­ras of­ta när nå­got stort och ovän­tat hän­der.

7. Sägs en sjuk­dom va­ra då den finns i krop­pen i ett slags vi­lo­till­stånd som in­te ger sym­tom. 8. Myc­ket van­ligt li­tet kaf­fe­bröd. 10. Het­te kvä­kar­rö­rel­sens grun­da­re (16241691). För­nam­net var Ge­or­ge. 11. Smäl­ta. 15. Gö­ra sitt till. 16. Het­te pre­si­dent Svin­hufvuds älds­te son (1890-1991).

18. Ord som of­ta tilläm­pas på en hund­valp el­ler kat­tunge. 19. Konst för en ro­ma­re. 22. I en så­dan ky­ler man vin el­ler cham­pagne.

24. Ett mård­djur som luk­tar myc­ket il­la om det blir skrämt. 25. Fat­tas men ej be­gri­pas. 27. Kal­las det när ett far­tyg änd­rar kurs.

29.Ett be­röm­man­de ord. 31. När malt­korn blan­das med vat­ten som sak­ta upp­värms bil­das den­na pro­dukt.

32. 1991 hit­ta­des krop­pen av en för­hi­sto­risk män­ni­ska i ett al­p­om­rå­de mel­lan Ös­ter­ri­ke och Ita­li­en. Den 5300-åri­ge man­nen fick namn ef­ter fyndor­ten. sÄnd LÖs­ninG­en TiLL KSF Me­dia, Lun­da­ga­tan 8, 06100 Borgå el­ler korsord@ksf­me­dia.fi, se­nast 6.8.2020. Skriv Korsord 372 på ku­ver­tet. Vi drar tre vin­na­re som be­lö­nas med skra­plot­ter. i korsord 368 vin­ner föl­jan­de per­so­ner skra­plot­ter: Lis­beth Hen­riks­son i Helsing­fors, Vesa oit­ti­nen i Helsing­fors och Bar­bro Ka­rell i Lo­jo. Vi gra­tu­le­rar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.