Någ­ra tips när det gäl­ler låd­vin:

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

■ I många län­der är det vi­ner av re­la­tivt låg kva­li­tet som för­pac­kas i lå­dor, men hos oss i Nor­den är det tvärtom of­tast de mest po­pu­lä­ra vi­ner­na, vil­ket gör va­let re­la­tivt tryggt för kon­su­men­ter­na. Ris­ken att det går helt fel är allt­så myc­ket li­ten obe­ro­en­de av sor­ten du ploc­kar från hyl­lan – du hit­tar lätt ett vin som du­ger li­ka bra att bju­da till den mind­re ford­ran­de vä­nin­nan som till den kräs­na svå­gern.

Ljum­met vin gör ing­en glad, så­vi­da det in­te är rött. Håll vit- och rosévi­ner kyl­da ge­nom att för­sik­tigt öpp­na kar­tong­en i ena si­dan och kläm­ma ner en kyl­klamp från fry­sen mel­lan själ­va vin­på­sen och papp­för­pack­ning­en. Det­ta krä­ver even­tu­ellt att ett el­ler två glas re­dan druc­kits upp för att ge li­te mer ut­rym­me.

Skul­le man av nå­gon an­led­ning tyc­ka att det känns trist att hi­va fram en stor papp­för­pack­ning på det fint du­ka­de mid­dags­bor­det, så går det all­de­les ut­märkt att maske­ra vi­nets mo­des­ta ur­sprung ge­nom att häl­la upp det i en nätt ka­raff. De fles

■ En fa­vo­rit se­dan länge till al­le­han­da gril­la­de rät­ter är Hewit­sons Miss Har­ry på flas­ka. I år finns vi­net i en ny ver­sion på lå­da som är gjord i sam­ma an­da, men av en­bart Shi­raz, näm­li­gen The Ad­ven­tu­res of Miss Har­ry. Vi­net är mul­ligt och ge­ne­röst, med le­na tan­ni­ner och en varm kryd­dig­het som pas­sar bra till di­ver­se smak­ri­ka kötträt­ter, men ock­så all­de­les ut­märkt som pratvin på kvälls­kvis­ten. 922696 The Ad­ven­tu­res of Miss Har­ry 1,5 li­ter, Pris: 24,99€

■ Ett nor­di­ta­li­enskt röd­vin på mesta­dels Bar­be­ra och en aning Neb­bi­o­lo, dru­vor som är ty­pis­ka för Pi­e­mon­te­re­gi­o­nen. Det är me­del­fyl­ligt och ge­ne­röst med syl­ti­ga aro­mer av hal­lon, björn­bär, tran­bär och har ett kryd­digt, långt av­slut. Per­fekt till smårät­ter och an­ti­pasti

■ Zen­za-vi­ner­na har ta­git Fin­land med storm, och ett av de ny­as­te till­skot­ten i se­ri­en är Char­don­nayn på BIB. Zen­za är ita­li­ens­ka och be­ty­der “ut­an”, vil­ket syf­tar på de na­tu­ren­li­ga me­to­der­na gäl­lan­de bland an­nat göds­ling och be­käm­pan­de av ohy­ra. Char­don­nay­en från Si­ci­li­en är torr och friskt syr­lig, med aro­mer av per­si­ka, pä­ron och li­me, och mångsidig till mat. Pro­va med ma­ti­ga sal­la­der, gril­lad fisk och kyck­ling el­ler kanske en en­kel räk­pas­ta. 503428 Zen­sa Char­don­nay Or­ga­ni­co 2019, 3 li­ter, Pris: 32,99€

Skul­le man av nå­gon an­led­ning tyc­ka att det känns trist att hi­va fram en stor papp­för­pack­ning på det fint du­ka­de mid­dags­bor­det, så går det all­de­les ut­märkt att maske­ra vi­nets mo­des­ta ur­sprung ge­nom att häl­la upp det i en nätt ka­raff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.