Kamp mot ”vir­tu­ell dik­ta­tur”.

De åländs­ka konst­nä­rer­na Ida Jonsson och Si­mon Saa­ri­nen har satt ner fo­ten och läm­nat re­klam­värl­den ef­ter att de in­sett hur stor­fö­re­ta­gen an­vän­der vå­ra per­son­upp­gif­ter. Nu le­tar de ef­ter da­t­af­ria zo­ner – stäl­len där fö­re­ta­gen in­te hit­tar dig.

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Si­mon Saa­ri­nen och Ida Jonsson är på jakt ef­ter plat­ser dit den mo­bi­la täck­ning­en än­nu in­te når. Ef­ter en ko­met­kar­riär in­om kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen val­de de att hop­pa av – då de etis­ka frå­ge­teck­nen blev för många. – Goog­le Maps, Zoom, Si­ri och Po­ke­mon Go är pro­duk­ter som mark­nads­förs som kost­nads­fria tjäns­ter för att un­der­lät­ta al­las var­dag. Men i själ­va ver­ket är des­sa pro­duk­ter tro­jans­ka häs­tar. Vad des­sa pro­duk­ter gör är att de sam­lar in, an­vän­der och säl­jer vi­da­re vår per­son­li­ga da­ta. Priset på kost­nads­fria tjäns­ter är allt­så bå­de out­ta­lat och i en va­lu­ta vi än­nu in­te lärt oss vär­det av, sä­ger Jonsson.

Var­je gång du öpp­nar mo­bi­len och an­vän­der in­ter­net, scrol­lar Fa­ce­book el­ler sö­ker ef­ter nå­got på Goog­le, ger du bort in­for­ma­tion om dig i re­al­tid. Var du är, vad du är in­tres­se­rad av just vid den tid­punk­ten, kanske du skri­ver ett med­de­lan­de om vad du tän­ker på via Fa­ce­book? Mark­na­den för din och al­la and­ras da­ta är vär­de­rad till en av värl­dens störs­ta – den om­sät­ter till och med mer än ol­je­in­du­strin.

Ida Jonsson och Si­mon Saa­ri­nen är myc­ket väl med­vet­na om det­ta. Un­der det ett och ett halvt år som de job­ba­de in­om re­klam- och kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen i New York ha­de de att gö­ra med fle­ra sto­ra fö­re­tagsjät­tar, allt från Ama­zon till Adi­das. De re­a­ge­ra­de på hur otro­ligt myc­ket man ut­nytt­ja­de per­son­da­ta och i vil­ka skräm­man­de kvan­ti­te­ter.

När HBL når konst­närs­du­on be­fin­ner de sig i Kor­po i Åbo­lands skär­gård. Där le­tar de ef­ter nya da­t­af­ria zo­ner.

– Vi går om­kring med mo­bi­len i luf­ten och le­tar ef­ter sig­na­ler. Det ser him­la tön­tigt ut, sä­ger Jonsson med ett skratt.

– Vi hit­ta­de fak­tiskt en da­t­afri plats ute på Väs­terön, ett gam­malt mi­li­tär­om­rå­de, be­rät­tar Saa­ri­nen.

Att hit­ta de da­t­af­ria zo­ner­na är svå­ra­re än man kun­de tro.

– Al­la ope­ra­tö­rer har täck­nings­kar­tor som man kan jäm­fö­ra med, men det är väl­digt svår in­for­ma­tion att få tag på. Man får puss­la ihop al­la täck­nings­kar­tor och se hur ter­räng­en ser ut. Sen åker vi ut till plat­ser­na för att gö­ra vår be­döm­ning, för­kla­rar Saa­ri­nen.

– Pro­jek­tet går ut på att gö­ra den här in­for­ma­tio­nen till­gäng­lig ock­så för and­ra. Vi jäm­för täck­nings­kar­tor­na med vår egen upp­kopp­ling och ut­i­från det kan vi ringa in allt från små, kanske en me­ter sto­ra om­rå­den till om­rå­den på fle­ra kilo­me­ter, sä­ger Ida Jonsson.

Saa­ri­nen och Jonsson hop­pas att vis­sa av des­sa zo­ner kan be­va­ras da­t­af­ria – som ett slags na­tur­skydds­om­rå­den. Plat­ser där folk kan rö­ra sig fritt och pra­ta fritt ut­an att spå­ras.

– Pa­ral­lellt med att vi ge­nom­för det här pro­jek­tet hål­ler ope­ra­tö­rer på att slå upp mäng­der av 5G-mas­ter. Vi hop­pas kun­na fort­sät­ta med pro­jek­tet så länge som möj­ligt, men vårt fy­sis­ka luft­rum blir mer och mer oc­ku­pe­rat av da­ta­nät­verk, me­nar Saa­ri­nen.

– Vi för­sö­ker in­vol­ve­ra så många män­ni­skor som möj­ligt i pro­jek­tet – det finns många som har kun­skap om när­om­rå­det och vi upp­skat­tar al­la som vill hjäl­pa oss, sä­ger Jonsson.

Över­vak­nings­ka­pi­ta­lism

Över­vak­nings­ka­pi­ta­lism är ett sam­lan­de be­grepp som syf­tar på den pro­cess som gör pri­vat­per­so­ners da­ta till en ef­ter­trak­tad han­dels­va­ra. En­ligt Jonsson och Saa­ri­nen ge­nom­sy­ras de in­ter­na­tio­nel­la big tech-fö­re­ta­gen av över­vak­nings­ka­pi­ta­lism.

– Goog­le Maps, Zoom, Si­ri och Po­ke­mon Go är pro­duk­ter som mark­nads­förs som kost­nads­fria tjäns­ter för att un­der­lät­ta al­las var­dag. Men i själ­va ver­ket är des­sa pro­duk­ter tro­jans­ka häs­tar. Vad des­sa pro­duk­ter gör är att de sam­lar in, an­vän­der och säl­jer vi­da­re vår per­son­li­ga da­ta. Priset på kost­nads­fria tjäns­ter är allt­så bå­de out­ta­lat och i en va­lu­ta vi än­nu in­te lärt oss vär­det av, sä­ger Jonsson.

– Det är an­non­sö­rer, po­li­ti­ker och re­gi­mer som tris­sar upp priset, för ju mer da­ta du har, desto mer makt har du ock­så. Med hjälp av in­for­ma­tio­nen kan de ock­så ut­ö­va oli­ka slag av makt, me­nar Si­mon Saa­ri­nen.

– Det har en enorm kon­se­kvens för vår in­tegri­tet.

– In­ter­net är en ex­tremt vik­tig grund­pe­la­re i vår de­mo­kra­ti. I och med den osyn­li­ga kost­na­den har nä­tet dock ock­så bli­vit ett red­skap för mot­sat­sen. Vår di­gi­ta­la upp­kopp­ling möj­lig­gör för­u­tom in­sam­ling av al­la vå­ra per­son­upp­gif­ter och in­tres­sen ock­så in­sam­ling av bil­der i re­al­tid.

Vi kan spå­ras via gps och ljud, sä­ger Saa­ri­nen.

Vem tar an­svar?

Du­on an­ser att det in­te är den en­skil­da per­so­nen som ska be­hö­va göm­ma el­ler skyd­da sig – ut­an att fö­re­ta­gen bör ta an­svar.

– Vad vi öns­kar se är en ba­lans i sy­ste­met, där vi fort­sätt­nings­vis kan an­vän­da in­ter­net men själ­va av­gö­ra vil­ken in­for­ma­tion vi de­lar och vad den an­vänds till. Det här va­let har vi in­te i dag, sä­ger Ida Jonsson.

Si­mon Saa­ri­nen me­nar att den po­li­tis­ka dis­kus­sio­nen om äm­net är gans­ka ny, men att sy­ste­met för att ut­nytt­ja da­tan har fun­nits be­tyd­ligt läng­re tid än så.

– Ett ex­em­pel på hur det­ta kan se ut är Fa­ce­books al­go­ritm för an­sikt­s­i­gen­kän­ning. Tack va­re al­la bil­der som vi har lad­dat upp så har Fa­ce­book sam­lat in an­sikts­da­ta på mil­jon­tals

män­ni­skor och den här da­tan har till ex­em­pel sålts vi­da­re till över­vak­nings­sy­stem i Ki­na. Där an­vänds det bland an­nat för att spå­ra mi­no­ri­tets­be­folk­ning­en ui­gu­rer, sä­ger Saa­ri­nen.

Rap­por­ter­na om vål­det mot den ki­ne­sis­ka mi­no­ri­tets­be­folk­ning­en ökar: sys­te­ma­tis­ka lä­ger och tor­tyr – samt om­fat­tan­de hög­tek­no­lo­gisk be­vak­ning.

– Man kan ock­så över­va­ka och iden­ti­fi­e­ra de­mon­stran­ter, till ex­em­pel har det an­vänts av po­li­sen un­der Black Li­ves Mat­ter-de­mon­stra­tio­ner­na i USA, in­fli­kar Ida Jonsson.

Bland an­nat Washing­ton Post rap­por­te­ra­de om den ame­ri­kans­ka an­vänd­ning­en av an­sikt­s­i­gen­kän­ning un­der de­mon­stra­tio­ner­na och fle­ra fö­re­tag höj­de rös­ten då ing­en lag­stift­ning finns som re­gle­rar da­tain­sam­ling­en och hur det kan an­vän­das.

Fo­to: So­Fia StÅl

FO­TO: SO­FIA STÅL

Du­on bör­ja­de si­na kar­riä­rer på Åland, ■ gick vi­da­re till Stock­holm och se­dan till New York. Upp­le­vel­ser­na av hur re­klam­bran­schen fun­ge­ra­de och hur all da­ta om oss an­vänds som hård­va­lu­ta gjor­de att de fick nog.

FO­TO: PRI­VAT

För­hopp­ning­en är att pro­jek­tet ■ kan på­gå länge – men Si­mon Saa­ri­nen me­nar att fram­tids­ut­sik­ter­na är mör­ka, det finns snart helt en­kelt inga da­t­af­ria plat­ser kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.