57 500

Hufvudstadsbladet - - Front Page - JEN­NY BÄCK jen­ny.back@ksf­me­dia.fi

nya stu­de­ran­de har god­känts till ut­bild­nings­lin­jer vid uni­ver­si­tet och hög­sko­lor. an­ta­let sö­kan­de var re­kord­högt och årets stu­den­ter har kla­rat sig bra, co­ro­nae­pi­de­min till trots. att an­ta­let sö­kan­de ökat kan ha med den ex­cep­tio­nel­la vå­ren att gö­ra, men ock­så med änd­ring­ar­na i an­tag­nings­för­fa­ran­det.

An­ta­let sö­kan­de till uni­ver­si­tet och hög­sko­lor var re­kord­högt i år, och sam­man­lagt har 57 500 nya stu­de­ran­de god­känts till ut­bild­ning­ar­na un­der vin­terns och vå­rens ge­men­sam­ma an­sök­ning­ar. – Det var ”all ti­me high” för oss, bå­de vad gäl­ler an­sök­ning­ar och en­skil­da sö­kan­de, sä­ger pro­rek­tor Mi­kael Lind­felt vid Åbo Aka­de­mi.

Det var in­te ba­ra co­ro­na­vi­ru­set som var ex­cep­tio­nellt un­der vå­rens an­tag­ning­ar till uni­ver­si­tet och hög­sko­lor. Ock­så an­tag­nings­sy­ste­met har lagts om. En­ligt Un­der­vis­ning­s­och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets an­vis­ning­ar ska uni­ver­si­te­ten från och med i år ta in över hälf­ten av de stu­de­ran­de en­bart ut­i­från be­tyg, och in­te ur­vals­prov som ti­di­ga­re.

Att an­tag­nings­re­for­men sam­man­föll med epi­de­min var kanske än­då ett tur­samt sam­man­träf­fan­de, ef­tersom det va­rit en ut­ma­ning att ord­na vå­rens ur­vals­prov.

– Co­ro­na­vi­ru­set har satt många käp­par i hju­len och det har va­rit en job­big pro­cess att läg­ga om pro­ven med tan­ke på att trygg­he­ten och häl­so­a­spek­ter va­rit mer grund­läg­gan­de än nå­gon­sin. Det har ställt sär­skil­da krav på pro­ven men ock­så på att ga­ran­te­ra att al­la sö­kan­de blir rätt­vist be­hand­la­de, sä­ger Mi­kael Lind­felt, pro­rek­tor vid Åbo Aka­de­mi.

Vid Åbo Aka­de­mi har de oli­ka stu­di­e­in­rikt­ning­ar­na ta­git in mel­lan 51 och 70 pro­cent av de nya stu­de­ran­de en­bart ut­i­från be­tyg i år.

– Då co­ro­navå­ren kom ut­gick vi från vad vi vet, det vill sä­ga att fram­gång i gym­na­si­et ger go­da för­ut­sätt­ning­ar för uni­ver­si­tets­stu­di­er. Med tan­ke på det här och på sä­ker­hets­a­spek­ter­na be­slu­ta­de vi att hö­ja an­de­len in­tag­na en­bart ut­i­från be­tyg mer än pla­ne­rat vid en del av stu­di­e­in­rikt­ning­ar­na. Nack­de­len är för­stås att det finns många bra sö­kan­de som kanske in­te lyc­kats så bra med gym­na­sie­be­ty­get och i stäl­let sat­sat på ur­vals­pro­vet som drab­bas, sä­ger Lind­felt.

För­mod­li­gen gyn­nas de som pre­cis utex­a­mi­ne­rats från gym­na­si­et, tror han.

– Hur det se­dan syns i stu­di­e­fram­gång­en åter­står att se – blir det en an­norlun­da grupp, el­ler blir det just ing­en skill­nad.

Fler plat­ser för svens­ka små­barnspe­da­go­ger

I vå­rens ge­men­sam­ma an­sö­kan till hög­sko­lor­na del­tog 151 700 sö­kan­de, och räk­nar man med den förs­ta ge­men­sam­ma an­sö­kan i bör­jan av året som om­fat­tar ut­bild­ning­ar på främ­man­de språk och ut­bild­ning­ar vid Konstu­ni­ver­si­te­tet var an­ta­let sö­kan­de to­talt 167 000 i år. Det är över 15 000 fler än i fjol.

Men ock­så an­ta­let an­tag­na är fler än i fjol – un­ge­fär 9 000 fler i de ge­men­sam­ma an­tag­ning­ar­na. Av de här är 4 200 tilläggs­plat­ser som be­vil­ja­des i vå­ras på grund av co­ro­nae­pi­de­min.

– Av vå­ra drygt 900 ny­bör­jar­plat­ser i kan­di­dat­pro­gram­men är 107 tilläggs­plat­ser som är nya för den här vå­ren. Det är en gans­ka stor an­del, och vårt bi­drag till att kla­ra den sam­hälls­för­änd­ring som epi­de­min in­ne­bär, sä­ger Lind­felt.

Vid Helsing­fors uni­ver­si­tet är an­ta­let nya plat­ser 428, som för­de­lats med ton­vikt på ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­nen och pe­da­go­gik. Ock­så de svensk­språ­ki­ga stu­di­e­in­rikt­ning­ar­na har fått tilläggs­plat­ser. Till ex­em­pel den svensk­språ­ki­ga ut­bild­nings­lin­jen för lä­ra­re i små­barnspe­da­go­gik fick tio nya plat­ser och vux­en- och all­män pe­da­go­gik tre nya plat­ser, för att un­der­lät­ta den aku­ta bris­ten på små­barnspe­da­go­ger i Helsing­fors och öv­ri­ga Ny­land.

– Ock­så till de svensk­språ­ki­ga ut­bild­ning­ar­na har an­ta­let sö­kan­de va­rit stör­re i år, med yt­ter­li­ga­re sök­tryck på po­pu­lä­ra in­rikt­ning­ar som ju­ri­dik och medicin. En an­nan trend som syns ock­så på den svens­ka si­dan är att an­ta­let sö­kan­de som re­dan har en stu­die­plats el­ler ex­a­men ökar, och det kan sä­kert ha nå­got med sam­hälls­lä­get att gö­ra, sä­ger An­naC­hristi­na Mar­tin, chef för svens­ka ären­den vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Att an­ta­let sö­kan­de ökat kan ha med den ex­cep­tio­nel­la vå­ren att gö­ra, men ock­så med änd­ring­ar­na i an­tag­nings­för­fa­ran­det.

– Då den an­del som an­tas ut­i­från be­tyg ökar kan det loc­ka fler att del­ta, ef­tersom det är lät­ta­re att sö­ka då, sä­ger Si­ni Saa­ren­hei­mo, chef för an­sök­nings­ser­vicen vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Fler ny­ba­ka­de stu­den­ter fick plats

Hur be­tygs­an­tag­ning­en på­ver­kar vil­ka som an­tas är tills vi­da­re för ti­digt att sä­ga nå­got sä­kert om. Men det nya sy­ste­met har väckt liv­lig de­batt bland an­nat för att den som lä­ser lång ma­te­ma­tik i gym­na­si­et har en för­del i be­tygs­an­tag­ning­en, ock­så till stu­di­e­in­rikt­ning­ar som lig­ger ut­an­för det ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga om­rå­det.

– Ef­fek­ten av den här för­änd­ring­en är ab­so­lut av in­tres­se och kom­mer att ut­re­das. Det är helt klart att ma­te­ma­ti­ken får en stör­re be­ty­del­se än i det ti­di­ga­re sy­ste­met, men hur myc­ket mås­te vi un­der­sö­ka, sä­ger Saa­ren­hei­mo.

Även om vå­rens stu­dent­skriv­ning­ar var en ut­ma­ning un­der det be­gyn­nan­de co­ro­na­ut­brot­tet ser vå­rens stu­den­ter ut att ha kla­rat sig bra. Av dem del­tog 85 pro­cent i den ge­men­sam­ma an­sö­kan och 44 pro­cent av dem god­kän­des som stu­de­ran­de. Mot­sva­ran­de an­de­lar i fjol var 84 pro­cent och 37 pro­cent.

– Det här ver­kar va­ra en för­änd­ring i rätt rikt­ning. En stör­re del av de nya stu­den­ter­na har fått en stu­die­plats, och störs­ta de­len av dem ut­i­från be­tyg. Med tan­ke på att ett mål är att för­snab­ba över­gång­en till stu­di­er är det en bra sak. Sam­ti­digt ser det ut som om in­te hel­ler de som re­dan har en an­nan stu­die­plats el­ler ex­a­men skul­le ha bli­vit ut­an plats, sä­ger Mer­ja Vä­i­stö, spe­ci­al­sak­kun­nig vid Ut­bild­nings­sty­rel­sen.

FO­TO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Ett re­kor­dan­tal sök­te till hög­sko­le­ut­bild­ning­ar­na i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.