RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

HBL 10.7, si­dan 20: I en re­cen­sion av fil­men Far­väl till Sov­je­tu­ni­o­nen ha­de två fel smu­git sig in. Det kor­rek­ta nam­net på fil­mens skå­de­spe­la­re är Tõnu Oja och sta­dens kor­rek­ta nu­ti­da namn är Tar­tu, in­te Dor­pat.

HBL 12.7, sid 25 I ar­ti­keln om Kämp (HBL sön­da­gen den 12 ju­li) stod att Tu­o­mas Li­ewen­dahl skul­le skäm­tat om att co­ro­nakri­sen rentav var bra. Han me­na­de att de olyck­li­ga un­dan­tags­för­hål­lan­de­na möj­lig­gjort en re­la­tivt smi­dig re­no­ve­ring. Dess­utom fö­re­kom en del fak­ta­fel. Det är in­te he­la ned­re vå­ning­en som re­no­ve­ras, ut­an ba­ra ba­ren och bras­se­ri­et. Dess­utom vän­tas re­no­ve­ring­en i bras­se­ri­et in­te va­ra klar till slu­tet av som­ma­ren, som det stod i ar­ti­keln, ut­an nå­gon gång i fram­ti­den. Pet­ter Stor­da­len be­sök­te vis­ser­li­gen ho­tel­let i hös­tas, men det var in­te hans förs­ta gång där. Och hu­vu­den­trén lig­ger fort­fa­ran­de mot Glo­ga­tan.

HBL 15.7, sid 4: Om berg­vär­me stod det fel­ak­tigt att hus­bo­la­get i Bot­by gård in­te gått vi­da­re med pla­ner på att in­stal­le­ra berg­vär­me. Hus­bo­la­get har gått vi­da­re med pla­ner­na och pro­jek­tet är i gång. För ett de­fi­ni­tivt be­slut av­vak­tar hus­bo­la­get stöd­be­slu­tet från ARA (fi­nan­sie­rings – och ut­veck­lings­cen­tra­len för bo­en­de).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.