An­tag­na vid svenskoch två­språ­ki­ga hög­sko­lor

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

● An­de­len av de sö­kan­de som be­vil­jats en stu­die­plats vid de svensk- och två­språ­ki­ga hög­sko­lor­na i ge­nom­snitt i vå­rens ge­men­sam­ma an­sö­kan. An­de­len va­ri­e­rar mel­lan de oli­ka stu­di­e­in­rikt­ning­ar­na.

● Helsing­fors uni­ver­si­tet: 13 pro­cent, Svens­ka han­dels­hög­sko­lan: 20 pro­cent, Yr­kes­hög­sko­lan Ar­ca­da: 27 pro­cent, Yr­kes­hög­sko­lan No­via: 53 pro­cent, Åbo Aka­de­mi: 33 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.