Svå­rast kom­ma in på medicin

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

● An­del god­kän­da i vå­rens ge­men­sam­ma an­sö­kan till hög­sko­lor en­ligt ut­bild­nings­om­rå­de:

● Da­ta­be­hand­ling och kom­mu­ni­ka­tion: 28 pro­cent.

● De na­tur­ve­ten­skap­li­ga om­rå­de­na: 26 pro­cent.

● De sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga om­rå­de­na: 13 pro­cent.

● De tek­nis­ka om­rå­de­na: 41 pro­cent.

● Det hu­ma­nis­tis­ka om­rå­det: 20 pro­cent.

● Det me­di­cins­ka om­rå­det: 10 pro­cent.

● Det pe­da­go­gis­ka om­rå­det: 29 pro­cent.

● Han­del, ad­mi­nist­ra­tion och ju­ri­dik: 21 pro­cent.

● Häl­so­vård och väl­färd: 21 pro­cent.

● Konst och kul­tur: 19 pro­cent.

● Lant- och skogs­bruk: 30 pro­cent.

● Tjäns­te­bran­schen: 22 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.