Est­nisk dom­stol: Fin­land kan sä­ga upp av­tal med Jyl­hä

Den est­nis­ka tings­rät­ten Har­ju tings­rätt an­ser att Fin­land har rätt att krä­va till­ba­ka peng­ar­na för mun­skydds­af­fä­ren med skön­hets­fö­re­ta­ga­ren Ti­i­na Jyl­hä, skri­ver STT.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Har­ju tings­rätt har sla­git fast att För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­len har rätt att hä­va mun­skydds­af­fä­ren med skön­hets­fö­re­ta­ga­ren Ti­i­na Jyl­hä, skri­ver STT.

Det in­ne­bär att Fin­land har rätt att krä­va till­ba­ka den sum­ma som re­dan be­ta­lats för mun­skyd­den, allt­så 2,6 mil­jo­ner eu­ro. Peng­ar­na är just nu frys­ta hos en est­nisk bank ef­tersom miss­tan­kar om pen­ning­tvätt väck­tes i sam­band med af­fä­ren.

Tings­rät­ten an­ser att det finns till­räck­li­ga skäl att krä­va till­ba­ka peng­ar­na ef­tersom Jyl­häs fö­re­tag in­te le­ve­re­ra­de mun­skyd­den en­ligt den över­enskom­na tid­ta­bel­len.

För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­lens age­ran­de väck­te upp­stån­del­se i Fin­land i bör­jan av april då cen­tra­len ha­de in­gått mil­jon­af­fä­rer om mun­skydds­le­ve­ran­ser med Jyl­hä och af­färs­man­nen On­ni Sar­mas­te.

Då förs­ta le­ve­ran­sen av de be­ställ­da mun­skyd­den an­län­de till Fin­land vi­sa­de det sig att de in­te höll stan­dar­den för sjuk­hus­bruk, och slut­li­gen led­de den miss­lyc­ka­de af­fä­ren till att För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­lens vd To­mi Lou­ne­ma fick av­gå.

Centralkri­mi­nal­po­li­sen in­led­de i sam­band med det en för­un­der­sök­ning om de miss­lyc­ka­de af­fä­rer­na.

FO­TO: ARI SUNDBERG/SPT

Har­ju tings­rätt har sla­git fast att Fin­land har rätt att krä­va till­ba­ka 2,6 mil­jo­ner eu­ro för de miss­lyc­ka­de mun­skydds­af­fä­rer­na, skri­ver STT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.