Brand­släc­ka­re un­der­hålls och grans­kas för säl­lan

I många hus­håll finns en brand­släc­ka­re, men en­ligt myn­dig­he­ter och för­säk­rings­bo­lag kän­ner många då­ligt till hur en släc­ka­re an­vänds och hur of­ta den krä­ver gransk­ning och ser­vice.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LÖNNQVIST niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

Brand­släc­ka­re finns i många hem och i bå­tar som har en in­byggd mo­tor el­ler ak­ter­mo­tor på över 25 ki­lo­watt. I hus­bi­lar och hus­vag­nar finns inga ab­so­lu­ta krav på brand­släc­ka­re, men många för­säk­rings­bo­lag stäl­ler vill­kor på att så­da­na ska fin­nas.

Brand­skydds­myn­dig­he­ter och för­säk­rings­bo­lag slår nu larm om att för många brand­släc­ka­re i Fin­land är odug­li­ga och att de un­der­hålls och kon­trol­le­ras för säl­lan. I för­säk­rings­bo­la­get Lo­kal-Ta­pi­o­las en­kät sva­ra­de 36 pro­cent av del­ta­gar­na att de se­nast gjort en gransk­ning av släc­ka­ren för över två år se­dan.

– En brand­släc­ka­re ska grans­kas med två års mel­lan­rum om den för­va­ras på ett stäl­le där tem­pe­ra­tu­ren är jämn. Om brand­släc­ka­ren för­va­ras på ett stäl­le där tem­pe­ra­tu­ren väx­lar ska gransk­ning­en ut­fö­ras år­li­gen. En släc­ka­re krä­ver ser­vice med fem till tio års mel­lan­rum. Gransk­ning­en och ser­vicen får en­bart ut­fö­ras av fö­re­tag som är auk­to­ri­se­ra­de av Sä­ker­hets- och ke­mi­ka­li­e­ver­ket Tu­kes, sä­ger le­dan­de brand­in­spek­tör Ans­si Laak­so­nen på Helsing­fors rädd­nings­verk.

En­ligt Laak­so­nen är det in­te alls ovan­ligt att rädd­nings­tjäns­ten stö­ter på brand­släc­ka­re som in­te upp­fyl­ler kra­ven. En brand­släc­ka­re är i mot­sats till en brand­var­na­re än­då in­te ob­li­ga­to­risk i en bostad el­ler vil­la. En pul­ver­släc­ka­re som väger 2 ki­lo kos­tar un­ge­fär 20 eu­ro.

– Det är ock­så bra att tän­ka över sin brand­sä­ker­het och fun­de­ra på om brand­släc­ka­ren är nöd­vän­dig i bo­sta­den el­ler vil­lan, sä­ger Laak­so­nen.

Ock­så på för­säk­rings­bo­lag upp­ma­nar man äga­re av brand­släc­ka­re att se över sin ut­rust­ning.

– Ty­värr finns det en upp­fatt­ning om att brand­släc­ka­re fun­ge­rar ut­an un­der­håll. Till ex­em­pel kan tryc­ket i en pul­ver­släc­ka­re mins­ka så att släc­ka­ren är odug­lig. Vi vill ak­ti­ve­ra folk att un­der­hål­la sin ut­rust­ning. I vil­lor är brand­släc­ka­re van­li­ga­re än i bo­stä­der. Fin­län­dar­na är än­då ett folk som vill ha trygg­het och jag tyc­ker det är bra att vi re­dan i sko­lan pra­tar om brand­sä­ker­het, sä­ger Lo­kal-Ta­pi­o­las sä­ker­hets­chef Sa­mi Sal­li­nen.

Han po­äng­te­rar att det in­te räc­ker med att ba­ra ha en brand­släc­ka­re. Man mås­te ock­så kun­na an­vän­da släc­ka­ren.

– Det är in­te kom­pli­ce­rat att an­vän­da en släc­ka­re, men trös­keln för att an­vän­da en kan va­ra hög om man sak­nar er­fa­ren­he­ter av att släc­ka en brand. I nödsi­tu­a­tio­ner är det vik­tigt att släc­ka­ren fun­ge­rar klan­der­fritt. Ba­ra på det sät­tet kan man räd­da liv och mins­ka på brand­ska­dor, sä­ger Sal­li­nen.

Sal­li­nen po­äng­te­rar att brand­släc­ka­ren kan va­ra av­gö­ran­de för att stäv­ja bran­den in­nan den för­or­sa­kar stör­re ska­dor.

– Man kan all­tid räk­na med brand­kå­ren, men i gles­byg­den kan det ta lång tid in­nan brand­kå­ren är på plats. Bran­den hin­ner spri­da sig snabbt. Ett själv­stän­digt age­ran­de i bör­jan av en elds­vå­da be­ty­der oer­hört myc­ket, sä­ger Sa­mi Sal­li­nen.

Att det en­ligt lag mås­te fin­nas brand­släc­ka­re i en båt, och att det finns re­kom­men­da­tio­ner på att så­da­na ska fin­nas i hus­vag­nar och hus­bi­lar, tyc­ker Sa­mi Sal­li­nen är väl mo­ti­ve­rat.

– Man rör sig of­ta på om­rå­den där rädd­nings­tjäns­ten säl­lan är nä­ra. Ock­så många cam­ping­plat­ser för­ut­sät­ter att det finns en släc­ka­re i vag­nen el­ler bi­len, sä­ger Sal­li­nen.

❞ Ty­värr finns det en upp­fatt­ning om att brand­släc­ka­re fun­ge­rar ut­an un­der­håll. Till ex­em­pel kan tryc­ket i en pul­ver­släc­ka­re mins­ka så att släc­ka­ren är odug­lig. Sa­mi Sal­li­nen Sä­ker­hets­chef

HBL-AR­KIV FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG/

Det lö­nar sig att kon­ti­nu­er­ligt grans­ka och un­der­hål­la sin brand­ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.