För­tro­en­det för po­li­sen mins­kar

Po­li­sö­ver­di­rek­tör Sep­po Ko­leh­mai­nen och in­ri­kesmi­nis­ter Ma­ria Ohi­sa­lo miss­tän­ker att det mins­ka­de an­ta­let po­li­ser bi­dra­git till ett mins­kat för­tro­en­de för po­li­sens verk­sam­het.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MI­KAEL PI­IP­PO/SPT

91 pro­cent av fin­län­dar­na har rätt så stort el­ler myc­ket stort för­tro­en­de för po­li­sen, en­ligt un­der­sök­ning­en Po­lis­ba­ro­me­tern. 8 pro­cent av fin­län­dar­na har å sin si­da rätt så li­tet el­ler myc­ket li­tet för­tro­en­de för po­li­sen me­dan 1 pro­cent in­te tog ställ­ning till frå­gan.

In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et pub­li­ce­ra­de årets Po­lis­ba­ro­me­ter på ons­da­gen. To­talt 1 082 per­so­ner i Fast­lands­fin­land har in­ter­vju­ats för un­der­sök­ning­en. In­ter­vju­er­na ge­nom­för­des av Ta­loustut­ki­mus och ana­ly­sen har gjorts vid Po­li­s­yr­kes­hög­sko­lan.

Den förs­ta Po­lis­ba­ro­me­tern pub­li­ce­ra­des år 1999. Un­der­sök­ning­en görs nu­me­ra med två års mel­lan­rum.

An­ta­let po­li­ser ökar

Fin­län­dar­nas för­tro­en­de för po­li­sen har va­rit stort un­der he­la 2000-ta­let. I årets Po­lis­ba­ro­me­ter är an­de­len per­so­ner som sva­rat att de har rätt så stort el­ler myc­ket stort för­tro­en­de för po­li­sen i själ­va ver­ket mind­re än i en en­da Po­lis­ba­ro­me­ter un­der det­ta år­tu­sen­de. För två år se­dan var mot­sva­ran­de an­del 95 pro­cent.

En­ligt po­li­sö­ver­di­rek­tör Sep­po Ko­leh­mai­nen och in­ri­kesmi­nis­ter Ma­ria Ohi­sa­lo (Grö­na) kan en or­sak till det mins­ka­de för­tro­en­det va­ra ned­skär­ning­ar i po­lis­vä­sen­det. För­u­tom att för­tro­en­det för po­li­sen mins­ka­de i Po­lis­ba­ro­me­tern, mins­ka­de ock­så för­tro­en­det för ef­fek­ter­na av po­li­sens verk­sam­het.

– En uni­form­klädd patrull ska­par en käns­la av trygg­het. Om patrul­ler in­te syns till mins­kar trygg­hets­käns­lan och för­tro­en­det för att po­li­sen skö­ter om med­bor­gar­nas ären­den, sa­de Ko­leh­mai­nen.

Hös­ten 2019 fanns det cir­ka 7200 po­li­ser i Fin­land. I re­ge­rings­pro­gram­met står det att an­ta­let po­li­ser ökas till 7 500 års­ver­ken se­nast år 2022.

Bå­de Ko­leh­mai­nen och Ohi­sa­lo på­pe­ka­de att fin­län­dar­nas för­tro­en­de för po­li­sen fort­fa­ran­de är på en väl­digt hög ni­vå i in­ter­na­tio­nell jäm­fö­rel­se.

Blan­da­de åsik­ter om po­li­sens in­ställ­ning

En frå­ga i Po­lis­ba­ro­me­tern gäll­de po­li­sens in­ställ­ning till per­so­ner från and­ra kul­tu­rer. 53 pro­cent av dem som del­tog i un­der­sök­ning­en an­ser att po­li­sen för­hål­ler sig på sam­ma sätt till fin­län­da­re som till per­so­ner med nå­gon an­nan kul­tu­rell bak­grund.

32 pro­cent an­ser att po­li­sen har en sträng­a­re in­ställ­ning till per­so­ner från and­ra kul­tu­rer. 9 pro­cent an­ser å sin si­da att po­li­sen har en mer tillå­tan­de in­ställ­ning till per­so­ner som har an­nan kul­tu­rell bak­grund än fin­ländsk. 6 pro­cent tog in­te ställ­ning till frå­gan.

In­ter­vju­er­na för årets Po­lis­ba­ro­me­ter gjor­des un­der tids­pe­ri­o­den 4 feb­ru­a­ri–3 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.