Oli­ka brand­släc­ka­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: msb.se.

● Pul­ver­släc­ka­re: En sam­lings­be­teck­ning för en mängd oli­ka sal­ter med oli­ka släck­ka­pa­ci­tet. Även om kva­li­tén va­ri­e­rar är pul­ver det släck­me­del som har bäst släck­ka­pa­ci­tet per ki­lo släck­me­del. Det är skä­let till att pul­ver i många fall är första­handsva­let vid val av hand­brand­släc­ka­re.

● Kol­di­ox­idsläc­ka­re: Släc­ka­re med kol­di­ox­id, även kal­lad kol­sy­resläc­ka­re, släc­ker flam­mor snabbt och ren­ligt ef­tersom kol­di­ox­i­den in­te läm­nar någ­ra spår ef­ter sig. Kol­di­ox­id släc­ker där­e­mot glöd då­ligt.

● Skumsläc­ka­re: Släck­med­let i en skumsläc­ka­re be­står hu­vud­sak­li­gen av vat­ten. Ge­nom att till­sät­ta en ke­mi­ka­lie som för­änd­rar vatt­nets yt­spän­ning kan det an­vän­das även mot väts­kebrän­der. Ke­mi­ka­li­en på­min­ner om disk­me­del och gör väts­kan i en skumsläc­ka­re svagt lödd­ran­de.

● Vat­tensläc­ka­re: Van­ligt vat­ten är ett ut­märkt me­del för att ky­la ner glöd­brän­der i trä, tyg och and­ra fi­brö­sa ma­te­ri­al. När vatt­net träf­far en het yta frä­ser det till och vatt­net förång­as. Till det går det åt sto­ra mäng­der vär­mee­ner­gi som tas från brand­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.