Fler för­fals­ka­de sed­lar i om­lopp

I Fin­land på­träf­fa­des sam­man­lagt 908 för­fals­ka­de eu­ro­sed­lar un­der årets förs­ta halv­år. Un­der mot­sva­ran­de tid i fjol var siff­ran 426.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Bland de ute­lö­pan­de sed­lar­na i Fin­land på­träf­fa­des sam­man­lagt 908 för­fals­ka­de eu­ro­sed­lar un­der det förs­ta halv­å­ret av 2020, med­de­lar Fin­lands Bank. Siff­ran är mer än dub­belt så hög som un­der mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol.

”Un­der förs­ta halv­å­ret har det fun­nits fler fals­ka sed­lar i om­lopp i Fin­land än van­ligt. Fram­för allt sed­lar av då­lig kva­li­tet, så kal­la­de film- och sou­ve­nir­sed­lar, har pas­se­rat som be­tal­nings­me­del”, sä­ger Fin­lands Banks se­del­ex­pert Ol­li Veh­mas i ett press­med­de­lan­de.

Det är säl­lan de mest vär­de­ful­la sed­lar­na som för­fals­kas. I top­pen hit­tas i stäl­let 20-eu­ro­se­deln.

Sam­man­lagt 384 av al­la de för­fals­ka­de sed­lar­na var så­da­na. Näst van­li­gast är 10-eu­ro­se­deln, 290 för­falsk­ning­ar hit­ta­des. Tred­je van­li­gast var 50-eu­ro­se­deln, som det på­träf­fats sam­man­lagt 163 för­falsk­ning­ar av.

En till­ba­kablick till år 2018 ty­der på att för­falsk­ning­ar bli­vit märk­bart van­li­ga­re un­der de se­nas­te åren. Un­der årets förs­ta sex må­na­der 2018 på­träf­fa­des i Fin­land närapå 600 för­fals­ka­de sed­lar fär­re än un­der mot­sva­ran­de tid i år.

För att be­käm­pa för­falsk­ning­ar har en ny eu­ro­se­del­se­rie getts ut. Sist i ra­den var 100- och 200-eu­ro­sed­lar­na som byt­tes ut mot nya i fjol. De öv­ri­ga se­del­va­lö­rer­na har bytts ut re­dan ti­di­ga­re. Tack va­re sä­ker­hets­de­tal­jer som ta­gits fram med den se­nas­te tek­ni­ken är de nya sed­lar­na svå­ra­re att för­fals­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.