Fin­land hål­ler fast vid att EU:s co­rona­fond är för stor

Eu­ro­pa- och ägar­styr­nings­mi­nis­ter Tyt­ti Tuppu­rai­nen sä­ger att Fin­land vill mins­ka på om­fatt­ning­en av EU:s co­ro­na­re­la­te­ra­de åter­hämt­nings­pa­ket. En­ligt Tuppu­rai­nen har Fin­land dock inga ”tyd­li­ga nu­me­ris­ka mål­sätt­ning­ar” in­för det stun­dan­de EU-topp­mö­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MI­KAEL PI­IP­PO/SPT

Eu­ro­pa- och ägar­styr­nings­mi­nis­ter Tyt­ti Tuppu­rai­nen (SDP) upp­re­par det hon sagt ti­di­ga­re om Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens (EU) så kal­la­de co­rona­fond: Fin­land god­kän­ner in­te Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nens för­slag i dess ur­sprung­li­ga form.

Tuppu­rai­nen del­tog i ett in­for­mellt vi­de­omö­te med Eu­ro­pa­mi­nist­rar från and­ra EU-län­der på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. EU-län­der­nas stats- och re­ge­rings­che­fer sam­las i mor­gon, fre­dag till topp­mö­te i Brys­sel för att för­hand­la om uni­o­nens åter­hämt­nings­pa­ket för att hjäl­pa eko­no­min på föt­ter ef­ter co­ro­nakri­sen.

Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen har fö­re­sla­git en stöd­fond på 750 mil­jar­der eu­ro, varav 500 mil­jar­der skul­le de­las ut i bi­drag. 250 mil­jar­der eu­ro skul­le i sin tur lå­nas ut till med­lems­län­der­na.

– Vår mål­sätt­ning är en mind­re åter­hämt­nings­fond, det vill sä­ga mind­re bi­drag, sä­ger Tuppu­rai­nen.

Ef­ter kom­mis­sio­nens ur­sprung­li­ga för­slag har Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Char­les Michel ta­git fram ett upp­da­te­rat för­slag på åter­hämt­nings­pa­ke­tet som kom­mer att dis­ku­te­ras un­der EU-topp­mö­tet.

Av­slö­jar in­te ex­ak­ta mål­sätt­ning­ar

Det är i syn­ner­het bi­drags­sum­man på 500 mil­jar­der eu­ro som ska­ver för Fin­land. Tuppu­rai­nen vill in­te ge nå­gon kon­kret sum­ma som Fin­land skul­le va­ra be­rett att god­kän­na vid EU-topp­mö­tet.

– Det hör in­te till vårt sätt att när­ma oss det­ta ge­nom att sät­ta upp tyd­li­ga nu­me­ris­ka mål­sätt­ning­ar.

– Det hand­lar om en hel­het och det är svårt att för­ut­spå hur för­hand­ling­ar­na ut­for­mar sig, men vi hål­ler na­tur­ligt­vis fast vid vå­ra stånd­punk­ter.

Vid EU-topp­mö­tet re­pre­sen­te­ras Fin­land av stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP). En­ligt Tuppu­rai­nen har Fin­lands de­le­ga­tion för­be­rett sig på att för­hand­la än­da till sön­dag för att nå en över­ens­kom­mel­se om åter­hämt­nings­fon­den.

Om EU-län­der­nas le­da­re in­te lyc­kas kom­ma över­ens om ett ge­men­samt åter­hämt­nings­pa­ket un­der vec­ko­slu­tet finns det en­ligt Tuppu­rai­nen en be­red­skap att snabbt ord­na ett nytt mö­te för att fort­sät­ta för­hand­ling­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.