Små­bryg­ge­ri­er vi­sar upp sig på Järn­vägstor­get

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Wal­ter lütt­ge

Su­u­ret Olu­et – Pi­e­net Pa­ni­mot, har or­ga­ni­se­rat sto­ra och små öl­fes­ti­va­ler än­da se­dan 2002. Nu är det dags för Järn­vägstor­get i Helsing­fors att fun­ge­ra som skylt­föns­ter för små­bryg­ge­ri­er. Från och med tis­dag kan man be­kan­ta sig med 18 oli­ka bryg­ge­ri­er i tio da­gars tid.

I och med re­ge­ring­ens re­strik­tio­ner har fes­ti­va­len en gräns på 950 del­ta­ga­re. Där­för kal­las den i år för Mi­ni-Sopp. I år ord­nas fes­ti­va­len på fem oli­ka stäl­len i Fin­land. Små­bryg­ge­ri­er har dock in­te all­tid va­rit så här po­pu­lä­ra. All­ting bör­ja­de med ett li­tet eve­ne­mang i Lah­tis år 2002.

– Vi vil­le att små bryg­ge­ri­er skul­le få vi­sa upp si­na pro­duk­ter. Hu­vud­sa­ken var att man skul­le få tes­ta många oli­ka sor­ter och sma­ker, sä­ger eve­ne­mangs­chef Pek­ka Kää­riä­i­nen.

En­ligt Kää­riä­i­nen ser öl­kul­tu­ren helt an­norlun­da ut i da­gens lä­ge.

– I bör­jan frå­ga­de män­ni­skor oss om vi in­te har van­ligt öl.

Då del­tagar­mäng­den i år är be­grän­sad kom­pen­se­rar Sopp med ett läng­re eve­ne­mang. Tra­di­tio­nellt på­går eve­ne­mang­et ett par da­gar. Nu ser­ve­ras det öl i två vec­kor. Ut­bu­det för­änd­ras då oli­ka bryg­ge­ri­er är på plats be­ro­en­de på vil­ken vec­ka man be­sö­ker ute­ser­ve­ring­en.

Ute­ser­ve­ring­en är öp­pen i 10 da­gar, mel­lan den 21 ju­li och den 1 au­gusti. Den 26 och 27 ju­li är den emel­ler­tid stängd.

Ute­ser­ve­ring­en är öp­pen från kloc­kan 12 till mid­natt. Fram till kloc­kan 18 är in­trä­det gra­tis, ef­ter det kos­tar ka­la­set 12 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.