31-åring gri­pen för at­tac­ker­na i Sarps­borg

Tre kvin­nor har kniv­stuc­kits i nors­ka Sarps­borg, sö­der om Oslo. En av kvin­nor­na har av­li­dit av si­na ska­dor. En 31-årig man har gri­pits, miss­tänkt för mord och mord­för­sök.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - GUSTAV SJÖ­HOLM/TT ny­he­ter@hbl.fi

– Vi satt och såg på tv, och så ban­ka­de det på dör­ren. Då jag öpp­na­de för­sök­te han stic­ka mig, men jag kom un­dan, be­rät­tar en man för tid­ning­en Sarps­borg Ar­bei­der­blad.

En­ligt man­nen ska gär­nings­man­nen då ha trängt sig in i bo­sta­den och hug­git hans fru i ar­men.

Det var strax fö­re mid­natt på tis­da­gen när det förs­ta lar­met kom från Sarps­borgs cent­rum. Strax där­ef­ter kom två nya larm om kniv­skär­ning­ar på två and­ra adres­ser i sta­den. Po­li­sen be­döm­de att det kun­de hand­la om en livs­ho­tan­de hän­del­se och al­la till­gäng­li­ga po­li­ser och en am­bu­lans­he­li­kop­ter skic­ka­des till sta­den.

En av kvin­nor­na av­led se­na­re av si­na ska­dor, upp­ger po­li­sen för ny­hets­by­rån NTB.

Kän­de igen gär­nings­man­nen

Två av de tre off­ren ha­de en re­la­tion till gär­nings­man­nen, dock in­te den kvin­na i 50-års­ål­dern som se­na­re av­led.

Ad­vo­kat Vig­dis Brand­storp ska fö­re­trä­da den miss­tänk­te man­nen men vill in­te ut­ta­la sig in­nan de har träf­fats.

– Jag ska mö­ta den miss­tänk­te som ska för­hö­ras av po­li­sen i dag, sa­de hon un­der ons­dags­för­mid­da­gen till NTB.

Man­nen greps un­der nat­ten i en bostad i cen­tra­la Sarps­borg.

”Un­der­sök­ning­ar av per­so­nen i frå­ga och po­li­sens kon­takt med ho­nom så långt led­de till att han fick träf­fa en lä­ka­re och blev se­na­re in­lagd på sjuk­hus. Po­li­sen un­der­sö­ker nu om man­nens psy­kis­ka häl­sa har haft be­ty­del­se för hän­del­se­för­lop­pet”, skri­ver po­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

– Vitt­ne­sob­ser­va­tio­ner styr­ker te­o­rin om att det ba­ra är en gär­nings­per­son, sä­ger Olav Un­nestad vid po­lis­di­strik­tet Øst till VG , och till­läg­ger att det gick li­te tid mel­lan kni­v­at­tac­ker­na.

Då det in­led­nings­vis in­te stod klart om fler var in­blan­da­de i hän­del­ser­na ma­na­de po­li­sen in­vå­nar­na att hål­la sig in­om­hus.

För­hör un­der nat­ten

Un­der nat­ten ge­nom­för­de po­li­sen för­hör med vitt­nen och kri­mi­nal­tek­ni­ker­na un­der­sök­te brotts­plat­ser­na. Sto­ra de­lar av cent­rum spär­ra­des av, och på bland an­nat en par­ke­rings­plats ge­nom­för­des en tek­nisk un­der­sök­ning.

Kom­mu­nen har satt in ett kris­team ef­ter hän­del­sen, som kom­mu­nal­rå­det Sind­re Martin­sen-Ev­je be­skri­ver som hemsk och tra­gisk.

”Vå­ra tan­kar går nu till dem som drab­bats av hän­del­ser­na i natt. Off­ren, an­hö­ri­ga och vitt­nen. Det är obe­grip­ligt att så­dant kan ske, men än­då har det hänt”, sä­ger han i ett ut­ta­lan­de på kom­mu­nens sajt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.