Eti­o­pi­en har bör­jat fyl­la om­stridd damm

Da­gen ef­ter att den se­nas­te för­hand­lings­run­dan med Egyp­ten och Su­dan bru­tit sam­man med­de­la­de Eti­o­pi­en på ons­da­gen att lan­det bör­jat fyl­la den om­strid­da jät­te­damm som or­sa­kat svå­ra di­plo­ma­tis­ka spän­ning­ar i re­gi­o­nen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Byg­gan­det av dam­men och vat­ten­fyll­ning­en går hand i hand, sä­ger vat­ten­mi­nis­tern Se­leshi Be­ke­le i tv-sän­da kom­men­ta­rer.

Den sto­ra eti­o­pis­ka re­näs­sans­dam­men har or­sa­kat osäm­ja se­dan bygg­na­tio­nen in­led­des 2011.

Pro­jek­tet är en cen­tral del i Eti­o­pi­ens am­bi­tion att bli Afri­kas störs­ta el­ex­por­tör. I Egyp­ten och Su­dan är i stäl­let oron stor över att dam­men ska le­da till mins­ka­de flö­den i den livsvik­ti­ga Ni­len, och län­der­na har ef­ter­frå­gat ett av­tal som ga­ran­te­rar mi­ni­mi­flö­den och kon­flikt­lös­nings­me­ka­nis­mer in­nan an­lägg­ning­en tas i bruk. Dam­men är upp­förd på bi­flo­den Blå Ni­len, som står för 85 pro­cent av Ni­lens vat­ten.

Eti­o­pi­en har kon­se­kvent häv­dat att dam­men bör­jar fyl­las i år, oav­sett om ett av­tal finns på plats.

FO­TO: MAXAR TECHNOLOGI­ES/HANDOUT/TT-AP

Sto­ra eti­o­pis­ka re­näs­sans­dam­men fo­to­gra­fe­rad från ovan den 26 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.