Klätt­ra­re om­kom i frans­ka al­per­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

En ne­der­ländsk man i 40-års­ål­dern och en fransk kvin­na i 30-års­ål­dern har för­o­lyc­kats i en klätt­ringso­lyc­ka i Cha­mo­nix­da­len i frans­ka al­per­na, upp­ger lo­kal rädd­nings­tjänst.

De bäg­ge bergs­be­sti­gar­nas krop­par hit­ta­des på tis­da­gen. De tros ha fal­lit från en populär klätt­rings­led, men or­sa­ken till olyc­kan är än­nu oklar.

På tis­da­gen mis­te även en 71-årig vand­ra­re li­vet ef­ter ett fall nä­ra top­pen av drygt 2 400 me­ter höga Mont de Grange, nä­ra grän­sen till Schweiz.

Var­je år ström­mar ti­o­tu­sen­tals klätt­ra­re, vand­ra­re och tu­ris­ter till de bild­skö­na frans­ka al­per­na och trots myn­dig­he­ter­nas var­ning­ar om att vägar och le­der in­te ska un­derskat­tas sker var­je sä­song döds­o­lyc­kor.

För­ra vec­kan no­te­ra­des sä­song­ens förs­ta döds­fall på Mont Blanc, Väs­teu­ro­pas högs­ta topp, när en 65-årig man i an­slut­ning till ned­stig­ning­en från ber­get stör­ta­de och föll om­kring 500 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.