Ut­bil­da tjäns­te­män i god för­valt­nings­sed

”Det lö­nar sig kanske in­te att un­derskat­ta Froo­me. Även om han haft det star­kas­te la­get bakom sig, har han ock­så gång på gång vi­sat sin ka­pa­ci­tet, och över­ras­kat kon­kur­ren­ter­na.”

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ANN-SOFI WÄRNÅ Ka­ris

FÖR­VALT­NING Jag hör­de EU-par­la­men­ta­ri­ker Nils Tor­valds i Yle Ve­ga (7.7) sä­ga att vi i Fin­land har bra för­valt­ning, vil­ket spa­rar sto­ra peng­ar. Men hans go­da och in­hems­ka för­valt­ning har kränkt mig upp­re­pa­de gång­er.

Bland an­nat har fle­ra rek­to­rer och un­der­vis­nings­che­fer an­sett att de in­te be­hö­ver mo­ti­ve­ra si­na be­slut vid re­kry­te­ring, jäm­ställt be­ak­ta al­la sö­kan­des er­fa­ren­he­ter och me­ri­ter el­ler del­ge be­slut på det sätt som la­gen för­ut­sät­ter, och nämn­der hål­ler med om så­da­na tjäns­te­in­ne­ha­vares olag­li­ga be­slut in i det sista, ut­an att ifrå­ga­sät­ta el­ler in­gri­pa när des­sa age­rar lagstri­digt. Sam­ma sak kan gäl­la dom­sto­lar, då de in­te hel­ler all­tid an­ser sig be­hö­va föl­ja lag och god för­valt­nings­sed, trots att de ska va­ra ne­utra­la och opar­tis­ka.

Bris­ter i god för­valt­nings­sed får de ut­sat­ta själ­va ”be­ta­la för”, ge­nom att gö­ra be­svär i det oänd­li­ga, då bland an­nat tjäns­te­män i kom­mu­ner in­te föl­jer det som la­gen sti­pu­le­rar. Jag har va­rit utsatt för dy­likt i åra­tal och det är in­te all­tid så lätt att skri­va kla­go­mål kor­rekt, då man som lek­man ska va­ra sin egen ju­rist. Det kan va­ra svårt att få re­le­vant ju­ri­disk råd­giv­ning, och den kan ock­så va­ra när­mast obe­fint­lig gäl­lan­de till ex­em­pel in­ter­na­tio­nel­la in­stan­ser såsom FN:s män­ni­sko­rätts­kom­mit­té, då ing­en ad­vo­kat ver­kar kän­na till hur kla­go­mål kan fö­ras dit. Det är där­till få ad­vo­ka­ter i Fin­land som nu­me­ra vill ta sig an el­ler med­de­lar att de kan grund­läg­gan­de och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Vårt Utri­kesmi­ni­ste­ri­um har haft in­for­ma­tion om Eu­ro­pa­dom­sto­len en­bart på fins­ka och eng­els­ka.

Jag und­rar där­med vil­ket Fin­land Tor­valds pra­tar om, för­u­tom när det gäl­ler den lyc­ka­de co­ro­nast­ra­te­gin. Då fun­ge­ra­de för­valt­ning­en rätt bra, trots att många över 70 år kän­de sig in­stäng­da, men an­gå­en­de mig har häl­so- och sjuk­vår­den in­te hel­ler an­sett sig be­hö­va föl­ja la­gen, trots att det finns en lag om pa­ti­en­tens rät­tig­he­ter. För mig har lan­dets för­valt­ning var­ken spa­rat tid el­ler peng­ar. I Fin­land får of­ta de kränk­ta be­ta­la med si­na år och be­spa­ring­ar, så länge som det finns kvar av dem.

Tor­valds kanske in­te vet nå­got om dy­lik re­ell verk­lig­het i Fin­land, där han sit­ter i Brys­sel och kom­mer med ut­sa­gor om lan­dets go­da för­valt­ning. Det är dags att kom­mu­ner­na sy­nar si­na tjäns­te­män och fort­bil­dar si­na le­da­re så att de blir med­vet­na om vad god för­valt­nings­sed verk­li­gen in­ne­bär, och att det för­u­tom la­gen om pa­ti­en­tens rät­tig­he­ter ock­så finns så­väl en för­valt­nings­lag som en ar­bets­av­talslag. El­ler bor­de det kan­hän­da fin­nas en över­va­kan­de myn­dig­het i Brys­sel?

Det är en mys­tisk som­mar, ut­an de dag­li­ga sju tim­mar långa tv-sänd­ning­ar­na av oänd­li­ga sol­ro­sfält, vack­ra alp­vy­er och oräk­ne­li­ga tra­fikron­del­ler som su­sar för­bi i Tour de Fran­ce. Bas­tilj­da­gen för­flöt obe­märkt, ut­an­för Frank­ri­ke åt­minsto­ne.

Om allt går en­ligt pla­ner­na kör Tour de Fran­ce i gång i slu­tet av au­gusti i Nice, med ett strikt co­vid19-pro­to­koll för att und­vi­ka smitt­sprid­ning. Men det har va­rit en hän­del­se­rik som­mar oav­sett in­om proff­scyk­ling­en.

Kjell Carl­ströms Israel Start-Up Na­tion rus­ka­de om i cy­kel­kret­sar­na ge­nom att vär­va Chris Froo­me, fyr­fal­dig vin­na­re av Tour de Fran­ce. Det sak­nas in­te am­bi­tion i Israel Start-Up Na­tion, som till stor del fi­nan­si­e­rats av mil­jar­dären Syl­van

Adams. Borgå­bon Carl­ström fun­ge­rar som ge­ne­ral ma­na­ger i stal­let.

Froo­me, 35, har plöts­ligt ham­nat i en obe­kväm si­tu­a­tion i sitt stall Team Ine­os. Han är in­te läng­re num­mer ett. För två år se­dan var stall­kam­ra­ten Ge­raint Tho­mas bätt­re, och för ett år se­dan seg­ra­de Egan Ber­nal i Tour de Fran­ce, ef­ter att Froo­me rå­kat ut för en livs­ho­tan­de krasch nå­gon vec­ka ti­di­ga­re. Colom­bi­a­nen Egan Ber­nal, 23, an­ses va­ra fram­ti­den i Team Ine­os. Då kan in­te Froo­me läng­re räk­na med sär­be­hand­ling. I syn­ner­het som hans form är ett myste­ri­um ef­ter att han in­te egent­li­gen har täv­lat på över ett år.

Team Sky, nu­me­ra Team Ine­os har vun­nit sju av de se­nas­te åt­ta upp­la­gor­na av Tour de Fran­ce. Brad­ley

Wig­gins, Froo­me, Tho­mas och Ber­nal. Ing­et an­nat stall har va­rit li­ka starkt. Froo­me vill dock in­te spe­la and­ra fi­ol, och vid be­hov hjäl­pa Ber­nal att vin­na, det pas­sar sig in­te för en fyr­fal­dig Tour de Fran­ce-vin­na­re.

I Israel Start-Up Na­tion får han den roll han vill ha. En chans att bli hi­sto­risk: ba­ra fy­ra and­ra, Ed­dy Merckx, Bernard Hinault, Jac­ques An­que­til och Mi­gu­el In­du­rain har vun­nit Tour de Fran­ce fem gång­er. (Lan­ce Armstrong blev från­ta­gen al­la si­na sju seg­rar ef­ter att ha er­känt att han var do­pad.) Kri­ti­ker­na stäl­ler sig för­stås tvek­sam­ma. Israel Start-Up Na­tion del­tar för förs­ta gång­en i Tour de Fran­ce i år, ef­ter att ha ta­git kli­vet upp till World Tour den här sä­song­en.

Stal­let har för­stås råd att vär­va hjälp­ryt­ta­re. Kanske Richie Por­te, som för­ut hjälpt Froo­me att vin­na i Team Sky? Skep­ti­ker­na på­pe­kar att Froo­me blir 36 näs­ta år. Ba­ra Fir­min Lam­bot har vun­nit Tour de Fran­ce som 36-åring – 1922. Ing­en Tour de Fran­ce-vin­na­re har va­rit så gam­mal i mo­dern tid. Ca­del Evans var 34 då han vann 2011.

Det lö­nar sig kanske in­te att un­derskat­ta Froo­me. Även om han haft det star­kas­te la­get bakom sig, har han ock­så gång på gång vi­sat sin ka­pa­ci­tet och över­ras­kat kon­kur­ren­ter­na. Jag ser över­gång­en som en spän­nan­de chans för Israel Start-Up Na­tion.

Froo­me flyt­tar över till Israel Start-Up Na­tion näs­ta sä­song. Men det blir in­tres­sant att se vad trans­fern in­ne­bär för Team Ine­os la­gan­da i Tour de Fran­ce den här sen­som­ma­ren. Kan det bli en in­tern ri­va­li­tet, i stil med de kon­flik­ter som splitt­rat Mo­vis­tar un­der de se­nas­te åren, el­ler som un­der 1980-ta­let, då Bernard Hinault och Greg LeMond kri­ga­de i La Vie Clai­re. Många kom­mer ihåg Tour de Fran­ce 2012, då Froo­me ut­ma­na­de Wig­gins le­dar­skap.

Det skul­le de­fi­ni­tivt in­te ska­da om nå­gon kun­de ut­ma­na Team Ine­os järn­grepp över Tour de Fran­ce. Jum­bo-Vis­ma kom­mer till årets Tour de Fran­ce med en ur­stark trio, Tom Du­mou­lin, Primoz Rog­lic och Ste­ven Kru­iswijk. Om det upp­står en spric­ka i Team Ine­os pan­sar, kanske de kan ut­nytt­ja lä­get, el­ler nå­gon an­nan? Nai­ro Qu­in­ta­na upp­vi­sa­de grym form i vint­ras, fast ing­en sä­kert räk­na­de med ho­nom ef­ter att han kli­vit nedåt till Pro Con­ti­nen­tal-stal­let Ar­kea-Sam­sic.

Det har åt­minsto­ne med­fört en po­si­tiv sak att Tour de Fran­ce blev fram­skju­tet till au­gusti. Sam­ti­digt blev det näm­li­gen klart att La Cour­se, ett en­dags­lopp för da­mer som av­görs i sam­band med Tour de Fran­ce, flyt­tas från Pa­ris till Nice. I stäl­let för ett trist kvar­terslopp blir det med and­ra ord ett me­ra ut­slags­gi­van­de lopp i ber­gen kring Nice.

FO­TO: ANNE-CHRISTI­NE POUJOULAT/LEHTIKUVA

Chris Froo­me är en av de mest fram­gångs­ri­ka proff­scy­klis­ter­na i mo­dern tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.