PL får tio vec­kor långt spe­lar­föns­ter

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Pre­mi­er Le­a­gue kom­mer att ha sitt trans­fer­föns­ter öp­pet fram till den 5 ok­to­ber, med­de­lar fot­bolls­li­gan på sin hem­si­da. Där­med får klub­bar­na tio vec­kor på sig från den 27 ju­li att kö­pa spe­la­re.

Nor­malt stäng­er det eu­ro­pe­is­ka över­gångs­fönst­ret i må­nads­skif­tet au­gusti-sep­tem­ber, men nu får klub­bar­na ex­tra tid på sig att för­stär­ka si­na trup­per på grund av den för­se­na­de sä­song­en. PL-klub­bar­na får dess­utom möj­lig­het att häm­ta in spe­la­re fram till den 16 ok­to­ber, men ba­ra från klub­bar i den eng­els­ka li­ga­för­e­ning­en (EFL).

EFL be­står av klub­bar­na från Cham­pi­ons­hip, Le­a­gue One och Le­a­gue Two – de tre bäs­ta fot­bolls­se­ri­er­na un­der Pre­mi­er Le­a­gue. Nu­va­ran­de PL-sä­song av­slu­tas den 26 ju­li. Det ut­vid­ga­de fönst­ret ska god­kän­nas av det in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det Fi­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.