Man gri­pen ef­ter döds­skjut­ning­en

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-AFP

En man har över­läm­nat sig till fransk po­lis och er­känt att han sköt ihjäl Tot­ten­hamstjär­nan Ser­ge Au­ri­ers yng­re bror Christop­her, sä­ger en po­liskäl­la. Christop­her Au­ri­er, 26, dog på sjuk­hu­set ef­ter att ha bli­vit skju­ten i ma­gen ut­an­för en natt­klubb i Tou­louse nat­ten till mån­da­gen.

Åklagar­myn­dig­he­ten be­kräf­tar att en man har gri­pits. Lo­kal­tid­ning­en La De­pe­che skri­ver att ett bråk om en flick­vän kan ha le­gat bakom skjut­ning­en.

Christop­her Au­ri­er sågs en gång i ti­den som en stör­re ta­lang än Ser­ge, som är ett år äld­re, och bå­da trä­na­de i Lens som unga. Me­dan Ser­ge gick vi­da­re till spel i PSG och El­fen­bens­kus­tens lands­lag in­nan han flyt­ta­de till Tot­ten­ham 2017, slog Christop­her ald­rig ige­nom på hög­re ni­vå in­om fot­bol­len och spe­la­de den här sä­song­en med Tou­louse Ro­deo i den frans­ka fem­te­li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.