Hoc­key­all­svens­ka pre­miä­ren skjuts upp

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Den svensk andra­li­gan Hoc­key­all­svens­kan flyt­tar fram star­ten av sä­song­en till i ok­to­ber – av prak­tis­ka skäl. Klub­bar­na be­hö­ver kun­na pla­ne­ra sin för­sä­song på ett bätt­re sätt, sä­ger li­gans vd Step­han Gui­an­ce.

Hoc­key­all­svens­kan skul­le ha star­tat den 11 sep­tem­ber, men pre­miä­ren skjuts nu upp till ti­di­gast den 1 ok­to­ber. Det var svens­ka Ra­di­ospor­ten först med att be­rät­ta.

Re­ge­ring­en be­slu­ta­de ti­di­ga­re un­der som­ma­ren att be­hål­la grän­sen för an­ta­let per­so­ner som får sam­las på sam­ma stäl­le till 50 per­so­ner. Be­slu­tet gäl­ler au­gusti ut. Hoc­key­all­svens­kan hop­pas att det­ta be­slut kom­mer att för­änd­ras i när­tid, ef­tersom klub­bar­na är be­ro­en­de av in­täk­ter­na från bil­jett­för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.