Duplan­tis tuf­fa som­mar: ”In­te re­do”

Om en må­nad drar den kor­ta och in­ten­si­va täv­lings­sä­song­en i gång på all­var för Ar­mand Duplan­tis – åt­ta täv­ling­ar på 34 da­gar.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

– Just nu är jag in­te för­be­redd, men kom­mer att va­ra det då, sä­ger stav­hopps­stjär­nan.

Ar­mand Duplan­tis är på plats på Öland för att ta emot Victo­ri­a­pri­set, ti­di­ga­re Victo­ri­asti­pen­di­et, av kron­prin­ses­san Victo­ria – den äro­fyll­da ut­mär­kel­sen som de­lats ut till svens­ka id­rotts­stjär­nor se­dan 1979.

– Det är helt ga­let fak­tiskt, det är svårt att sät­ta ord på den po­si­tion som jag är i nu. Jag är tack­sam, sä­ger Duplan­tis till TT.

– Ha­de du frå­gat mig för sex år se­dan om jag skul­le va­ra där jag är i dag ha­de jag in­te kun­nat ana det. Jag har all­tid trott att jag kan bli den bäs­ta stav­hop­pa­ren i värl­den, men jag ha­de in­te en aning om vad det skul­le in­ne­bä­ra att va­ra det.

Det su­ger, jag ha­de äls­kat att täv­la där nu. Jag ha­de en bra chans att gö­ra nå­got bra där, men var­för ska jag in­te va­ra li­ka bra näs­ta år som jag är nu? Ar­mand Duplan­tis Stav­hop­pa­re

”Det su­ger”

Han får pri­set för att i feb­ru­a­ri ha satt världs­re­kord två gång­er om. Ef­ter in­om­hus­sä­song­en slogs al­la pla­ner och mål­sätt­ning­ar för året i kras på grund av co­ro­na­pan­de­min. Ef­ter tre må­na­ders ka­ran­tän i för­äld­ra­hem­met i La­fay­et­te i Lou­i­si­a­na kun­de 20-åring­en åka till Sve­ri­ge och Uppsa­la för att in­le­da ut­om­hus­sä­song­en med trä­ning och li­te täv­lan­de.

I stäl­let för att va­ra i Ja­pan för de sista för­be­re­del­ser­na in­för OS, be­fin­ner sig svensk-ame­ri­ka­nen nu på Öland.

– Det su­ger, jag ha­de äls­kat att täv­la där nu. Jag ha­de en bra chans att gö­ra nå­got bra där, men var­för ska jag in­te va­ra li­ka bra näs­ta år som jag är nu?, sä­ger han om OS som skju­tits upp till näs­ta år.

In­för pris­ut­del­ning­en ha­de Duplan­tis spe­lat golf med prins Da­ni­el. Golf är nå­got som Duplan­tis bör­ja­de med i vå­ras.

– Ef­ter att jag slog världs­re­kord och co­ro­na­pan­de­min kom var det skönt att kom­ma bort från allt. Så jag och mi­na vän­ner bör­ja­de spe­la li­te hem­ma i Lou­i­si­a­na. Se­dan har jag fort­satt här i Uppsa­la. Det är skönt att ba­ra fo­ku­se­ra på näs­ta slag. Det är här­ligt att lä­ra sig nå­got nytt och för­sö­ka ut­veck­las, sä­ger han.

Mam­ma trä­na­re i som­mar

Det har hit­tills bli­vit tre stav­hoppstäv­ling­ar i som­mar för ”Mon­do”, som högst 5,94 på Ul­le­vi i Gö­te­borg. Nu drö­jer det till den 14 au­gusti och den in­ter­na­tio­nel­la ga­lan i Mo­naco. Där­ef­ter blir det yt­ter­li­ga­re sju täv­ling­ar på en dryg må­nad.

– Just nu är jag in­te re­do för täv­lan­de, men kom­mer att va­ra för­be­redd när ti­den är in­ne. Jag har drygt tre vec­kor på mig och då kom­mer jag att va­ra för­be­redd, sä­ger Duplan­tis som ef­ter trä­nings­le­dig­he­ten un­der da­gar­na på Öland åker till­ba­ka till Uppsa­la för att in­le­da upp­ladd­ning­en för den kor­ta men in­ten­si­va täv­lings­sä­song­en.

Hem­ma i USA är det pap­pa Greg som är hans trä­na­re. Un­der som­ma­ren i Sve­ri­ge är det mam­ma He­le­na som skö­ter trä­nings­upp­läg­get och föl­jer med på täv­ling­ar­na, till­sam­mans med lil­la­sys­ter Jo­han­na. Nå­gon an­nan svensk trä­na­re vill han in­te ha.

FO­TO: JO­NAS EK­STRö­MER/TT

Årets Victo­ri­a­pris­ta­ga­re Ar­mand Duplan­tis till­sam­mans med kron­prin­ses­san Victo­ria un­der Victo­ri­a­kon­ser­ten i Borgs­holms slotts­ru­in i sam­band med kron­prin­ses­sans fö­del­se­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.