Släp­per ba­ra in en fem­te­del på läk­tar­na

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-RITZAU

Om publik tillåts på NFL-mat­cher den kom­man­de sä­song­en så blir det i be­grän­sad ska­la hos New Eng­land Pat­ri­ots. Den sex­fal­di­ga mäs­tar­klub­ben kom­mer ba­ra fyl­la sin hem­maa­re­na med 20 pro­cent av dess ka­pa­ci­tet, skri­ver klub­ben i ett press­med­de­lan­de.

Are­nan, Gil­let­te Sta­di­um, har nor­malt plats för 65 878 åskå­da­re. Med de nya re­strik­tio­ner­na kom­mer drygt 13 000 få plats. Det har än­nu in­te fat­tats be­slut om sup­port­rar över hu­vud ta­get kom­mer släp­pas in på mat­cher­na i den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan den kom­man­de sä­song­en. Be­gräns­ning­en är den se­nas­te i ra­den av åt­gär­der för att hind­ra smitt­sprid­ning. And­ra NFL-lag har ock­så in­fört publik­be­gräns­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.