Au­geas stall

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SÖREN VIKTORSSON

I den gre­kis­ka my­to­lo­gin får Her­ak­les, son till Zeus och Alk­me­na, i upp­drag att ut­fö­ra tolv stor­verk. Det fem­te hand­lar om att ren­gö­ra kung Au­geas stall.

Au­geas äg­de sto­ra mäng­der bo­skap och ett väl­digt stall, men han bryd­de sig in­te om att hål­la rent. Lägg till det­ta att dju­ren var odöd­li­ga, så för­står man att göd­sel­hö­gar­na mås­te ha va­rit enor­ma.

Mot att han skul­le få en del av bo­ska­pen, lo­va­de Her­ak­les att stä­da rent och det på en en­da dag. Au­geas sam­tyck­te, för­mod­li­gen där­för att han an­såg upp­gif­ten full­stän­digt omöj­lig.

Vad gör Her­ak­les? För­ser sig med spa­de och hink?

Nej, han le­der i stäl­let flo­der­na Alp­heus och Pe­neus rätt ige­nom stal­let och spo­lar det rent, lätt som en plätt.

Hem­met i Kam­pen be­hö­ver stä­das. En titt i kart­bo­ken ger dock vid han­den, att det skul­le va­ra kom­pli­ce­rat att för­sö­ka ta hjälp av Van­da­for­sen. Ett så­dant för­fa­ran­de skul­le väl för öv­rigt ock­så kun­na bli till men för grann­säm­jan.

Lös­ning­en finns på när­ma­re håll; en bu­tik säl­jer gaf­fel­pär­mar till spe­ci­alpris och jag kö­per ett tjog.

Snart 24 års fri­lan­san­de har ge­ne­re­rat en enorm mängd pap­per och do­ku­ment. Det tar fle­ra da­gar att gå ige­nom pap­pers­hö­gar­na och sor­te­ra in dem i pär­mar allt ut­i­från om det är kvit­ton från re­por­ta­ge­re­sor, kre­dit­korts­fak­tu­ror, skat­te­pap­per, ga­ran­ti­be­vis, tid­nings­ur­klipp et­ce­te­ra.

Men det går och me­to­den att sor­te­ra sys­te­ma­tiskt vi­sar sig va­ra till stor hjälp. Nu åter­står att även gå ige­nom gar­de­rob, kök, bad­rum med me­ra.

Krö­ni­kö­ren Su­san­na Bir­gers­son skri­ver i Ex­pres­sen om tv-se­ri­en ”Ti­dy­ing Up with Ma­rie Kon­do”, där en ja­pans­ka hjäl­per ame­ri­ka­ner att få ord­ning på si­na hem och pry­lar:

”Det form­li­gen ly­ser om del­ta­gar­na när de be­rät­tar om den ge­nom­gri­pan­de för­änd­ring de har gjort i si­na hem och fak­tiskt ock­så i si­na liv”.

Det­ta skul­le även jag öns­ka mig i des­sa svå­ra ti­der – en ny och bätt­re var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.