Kre­a­ti­vi­tet är nyc­keln

Spon­so­rer spe­lar en vik­tig roll i ut­veck­ling­en av dam­fot­bol­len. Det är ock­så vik­tigt att byg­ga upp star­ka va­ru­mär­ken kring klub­bar och spe­la­re.

Hufvudstadsbladet - - News - LOT­TA LINDHOLM lot­ta.lindholm@ksf­me­dia.fi

Ba­ra kre­a­ti­vi­te­ten står i vägen för hur man mark­nads­för en klubb. Så länge det finns tid, vil­ja och kre­a­ti­vi­tet in­om klub­bar­na, kan man kom­ma på vad som helst, sä­ger fot­bolls­spe­la­ren Katja Ha­ka­la som skri­vit sin ma­gis­terav­hand­ling om hur dam­fot­bol­len kan bli me­ra lön­sam.

PK-35-an­fal­la­ren Katja Ha­ka­la spe­la­de ti­di­ga­re i TPS, men var tvung­en att by­ta lag i vå­ras när hon fick ett jobb i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Va­let av lag var lätt, då hen­nes sys­ter Kris­ta re­kom­men­de­ra­de PK-35.

– Min sys­ter, som har spe­lat någ­ra sä­song­er i la­get, sa att stäm­ning­en här är bra, sä­ger Ha­ka­la.

Stäm­ning­en syns även på planen. La­get har in­lett sin sä­song starkt, med en­dast en för­lust på fem om­gång­ar.

– Sä­song­en är lång och vi har än­nu många mat­cher kvar, men jag är väl­digt stolt över vårt lag.

– Mitt mål för sä­song­en är att nju­ta av att spe­la och att ut­veck­las var­je vec­ka.

En pro­duk­tiv vår

Då la­get in­te fick trä­na till­sam­mans un­der vå­ren och sä­songs­star­ten sköts fram, hann Ha­ka­la slut­fö­ra sin ma­gis­terav­hand­ling om kom­mer­si­a­li­se­ring av dam­fot­bol­len i Fin­land. Hon stu­de­ra­de In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness vid Åbo han­dels­hög­sko­la. Idén till av­hand­ling­ens tema kom från Na­tio­nel­la li­gans ut­veck­lings­chef Hei­di Pihla­ja.

– Det var in­tres­sant att få kom­bi­ne­ra mi­na skol­in­tres­sen med fot­bol­len. Jag har ock­så spe­lat ut­om­lands och sett hur det kan va­ra. Det vo­re ro­ligt om vi i Fin­land skul­le kom­ma när­ma­re si­tu­a­tio­nen ute i Eu­ro­pa, sä­ger Katja Ha­ka­la.

Ha­ka­la hop­pas på att Boll­för­bun­det och Na­tio­nel­la li­gan be­ak­tar hen­nes forsk­nings­re­sul­tat då de pla­ne­rar in­för fram­ti­den. Li­gans ut­veck­lings­chef Hei­di Pihla­ja satt med på de in­ter­vju­er Ha­ka­la gjor­de och hon tog även upp eg­na an­teck­ning­ar un­der dem.

– Det här är förs­ta forsk­ning­en om det här (vad jag vet). Jag hop­pas att de (Boll­för­bun­det och li­gan) hittar idéer de kan an­vän­da, sä­ger Ha­ka­la.

Ha­ka­la kom fram till att spon­so­rer spe­lar en vik­tig roll i ut­veck­lan­det av dam­fot­bol­len och dess kom­mer­si­a­li­se­ring. Mer in­koms­ter för klub­bar­na möj­lig­gör en trev­li­ga­re och en mer pro­fes­sio­nell var­dag för al­la in­blan­da­de.

– Ju mer peng­ar man har till­gång till, desto mer kan man sat­sa på trä­nan­det, mat­che­ve­ne­mang­en och så vi­da­re, sä­ger Ha­ka­la.

Ha­ka­la har in­ter­vju­at bå­de in­ter­na­tio­nel­la och fins­ka fö­re­tag som spons­rar dam­fot­boll. För att ett fö­re­tag ska bli in­tres­se­rat av att spons­ra ett lag, krävs det att la­get re­dan har en del sup­port­rar och syn­lig­het, så att fö­re­ta­get gyn­nas av sam­ar­be­tet.

– Klub­bar­na är en bra ka­nal för spon­so­rer­na att nå de­ras mål­grupp, sä­ger Ha­ka­la.

Finns det skill­na­der mel­lan in­ter­na­tio­nel­la och fins­ka spon­so­rer? – In­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag ser dam­fot­bol­len som en se­ri­ös in­ve­ste­rings­möj­lig­het, me­dan fins­ka fö­re­tag ser det mer som väl­gö­ren­het.

Ha­ka­la sä­ger att fins­ka fö­re­tag nog ser att dam­fot­bol­len väx­er och blir allt po­pu­lä­ra­re, men för till­fäl­let ser de in­te gre­nen som en in­ve­ste­rings­möj­lig­het.

Kre­dit­korts­fö­re­ta­get Vi­sa är ett av fö­re­ta­gen Ha­ka­la kon­tak­ta­de och in­ter­vju­a­de. Där har man gjort ett stort jobb för dam­fot­bol­len och dess syn­lig­het.

– Vi­sa har satt jät­te­myc­ket peng­ar på dam­fot­bol­len. De har ock­så al­la möj­li­ga oli­ka kam­pan­jer, som stöder da­mer­na, sä­ger Ha­ka­la.

De in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag Ha­ka­la in­ter­vju­at tyc­ker att dam­fot­bol­len bor­de ut­veck­las som en en­skild pro­dukt i stäl­let för att för­sö­ka ko­pi­e­ra herr­fot­bol­len.

– Det är vik­tigt att för­stå att dam­fot­bol­len of­ta når en an­nan mål­grupp än herr­fot­bol­len. Forsk­nings­re­sul­tat vi­sar att det of­ta är kvin­nor och fa­mil­jer som ser på dam­fot­boll, me­dan det of­ta­re är gäng av män som ser på herr­fot­boll. Va­ru­mär­ket ska va­ra an­norlun­da och man kan till ex­em­pel ut­veck­la mat­che­ve­ne­mang på ett eget sätt, som skil­jer sig från her­rar­nas, sä­ger Ha­ka­la.

Det här be­ty­der in­te att män in­te skul­le se på dam­fot­boll el­ler tvärtom. Det in­ne­bär främst att fö­re­ta­gen har en möj­lig­het att nå en helt ny publik då de in­ve­ste­rar i dam­fot­boll.

Klub­bar­nas an­svar

Det räc­ker in­te med att få fler spon­so­rer för att kom­mer­si­a­li­se­ra dam­fot­bol­len i Fin­land. Ock­så li­gan och klub­bar­na mås­te ak­tivt ut­veck­las. Den na­tio­nel­la li­gan har re­dan ta­git ett stort steg mot en bätt­re fram­tid ge­nom att för­nya he­la sitt va­ru­mär­ke i vå­ras, vil­ket upp­märk­sam­ma­des stort även ut­om­lands.

– Na­tio­nel­la li­gan har job­bat mycket för gre­nen, men det är bra om även la­gen och spe­lar­na bör­jar gö­ra nå­got för att främ­ja ut­veck­ling­en. Det räc­ker in­te att li­gan job­bar hårt för jäm­ställd­het, om man in­te gör nå­got åt sa­ken på gräs­rots­ni­vå, sä­ger Ha­ka­la.

Även om dam­fot­bol­len har ut­veck­lats mycket un­der de senaste åren lig­ger Fin­land än­nu långt ef­ter län­der som Stor­bri­tan­ni­en, Tyskland och Spa­ni­en i ut­veck­ling­en.

I vis­sa klub­bar klas­sas dam­la­get i sam­ma ka­te­go­ri med ju­ni­or­la­gen, me­dan det sat­sas stort på herr­la­get. Ha­ka­la för­står än­då del­vis var­för en del klub­bar gör så.

– Det kan va­ra frå­gan om peng­ar. Om dam­la­get in­te ska­par in­koms­ter sätts de i sam­ma ka­te­go­ri med ju­ni­or­la­gen, som fun­ge­rar med spe­lar­av­gif­ter. Men man mär­ker nog att ut­veck­ling­en bör­jar gå mot ett bätt­re håll i klub­bar­na.

Klub­bar med ett starkt dam­lag har en för­del med tan­ke på ut­veck­ling­en, men al­la klub­bar kan bi­dra till dam­fot­bol­lens syn­lig­het i Fin­land.

– Klub­bar­na kan hit­ta på allt möj­ligt. Ba­ra kre­a­ti­vi­te­ten står i vägen för hur man mark­nads­för klub­ben. Så länge det finns tid, vil­ja och kre­a­ti­vi­tet in­om klub­bar­na, kan man kom­ma på vad som helst.

För förs­ta gång­en i Fin­land sänds al­la mat­cher som spe­las via en ström­nings­tjänst. Mat­cher­na har även re­fe­rat. Det här är möj­ligt i och med att Na­tio­nel­la li­gan vi­sas av sam­ma tjänst som herr­li­gan. Ha­ka­la tyc­ker att det har haft en po­si­tiv ef­fekt på dam­fot­bol­len, spe­ci­ellt då mark­nads­fö­ring­en bli­vit syn­li­ga­re.

– Det är bra med re­kla­mer (på

TV) med en man­lig och en kvinn­lig spe­la­re, sä­ger hon och syf­tar på re­kla­mer­na för bå­de herr­li­gans och Na­tio­nel­la li­gans mat­cher.

– Jag tror ock­så att många har bli­vit in­tres­se­ra­de av dam­fot­boll när mat­cher­na re­fe­re­ras. Man vill ju in­te se på tys­ta match­sänd­ning­ar.

Star­ka va­ru­mär­ken vik­ti­ga

I sin av­hand­ling kom Ha­ka­la även fram till att det är vik­tigt att byg­ga upp star­ka va­ru­mär­ken kring klub­bar och spe­la­re, för att få syn­lig­het och för att hit­ta nya åskå­da­re. Bå­de klub­bar­na och spon­so­rer­na gyn­nas

av spe­la­re med star­ka va­ru­mär­ken. Syn­li­ga spe­la­re blir of­ta fö­re­bil­der för ju­ni­o­rer.

– Det skul­le va­ra vik­tigt att få lik­nan­de kvinn­li­ga fö­re­bil­der som Ro­nal­do och Mes­si är (för poj­kar). För­stås ock­så även i finsk kon­text. Det räc­ker in­te att du pre­ste­rar bra på planen för att bli känd även bland dem som in­te är så in­sat­ta i gre­nen, sä­ger Katja Ha­ka­la.

Ute i värl­den väljer fö­re­tag of­ta att spons­ra en spe­la­re som är känd på so­ci­a­la me­di­er i stäl­let för att spons­ra klub­ben hen spe­lar i och där­med får de mer upp­märk­sam­het för sin pro­dukt. Det be­ror på att spe­la­re med ett starkt va­ru­mär­ke of­ta når ut till många fler än en fot­bolls­klubb gör.

För att byg­ga ett starkt va­ru­mär­ke kring en spe­la­re, krävs mycket ar­be­te. Klub­ben har en stor roll i pub­li­ci­te­ten en spe­la­re får. De kan till ex­em­pel pub­li­ce­ra per­son­por­trätt el­ler lik­nan­de in­ne­håll på si­na platt­for­mar. Spe­la­re mås­te även själ­va va­ra ak­ti­va in­om oli­ka me­di­er.

– Det är säl­lan nå­gon blir känd över en natt. Det krä­ver mycket ar­be­te.

Me­gan Ra­pi­noe är ett ex­em­pel på en spe­la­re som lyc­kats ska­pa sig ett starkt va­ru­mär­ke.

– Hon har star­ka åsik­ter och hon mot­sät­ter sig Trump, så det är ju själv­klart att hon får upp­märk­sam­het, sä­ger Ha­ka­la.

Ra­pi­noe är ock­så en av spe­lar­na som fick mycket upp­märk­sam­het un­der VM-tur­ne­ring­en i Frank­ri­ke 2019, då re­kord­många åskå­da­re följ­de med tur­ne­ring­en.

– Det var många åskå­da­re som följ­de med spe­lar­na (un­der tur­ne­ring­en). Där ser man hur stor roll me­di­er­na har, sä­ger Ha­ka­la.

– Det krävs än­då of­tast en plan, om man vill byg­ga upp ett va­ru­mär­ke.

Ha­ka­la me­nar än­då in­te att al­la spe­la­re ska bli ak­ti­va på so­ci­a­la me­di­er och ska­pa ett va­ru­mär­ke kring sig. Det räc­ker med att la­gen har någ­ra syn­li­ga­re per­son­lig­he­ter.

Det räc­ker in­te att du pre­ste­rar bra på planen för att bli känd även bland dem som in­te är så in­sat­ta i gre­nen.

Katja Ha­ka­la

Fot­bolls­spe­la­re som skrev sin ma­gis­terav­hand­ling om hur dam­fot­bol­len i Fin­land kan bli me­ra kom­mer­si­ell

Fif­pro på sam­ma lin­je

Det in­ter­na­tio­nel­la spe­lar­fac­ket Fif­pro pub­li­ce­ra­de i vå­ras en rap­port om dam­fot­bol­lens si­tu­a­tion och dess fram­tid. Rap­por­ten Rai­sing our ga­me går bland an­nat in på hur dam­fot­bol­len ska ut­veck­las och bli mer pro­fes­sio­nell, så att den in­te läng­re skul­le lig­ga i skug­gan av herr­fot­bol­len. Rap­por­ten ha­de lik­nan­de po­äng­er som Ha­ka­las av­hand­ling.

En­ligt rap­por­ten spe­lar spon­so­rer en stor roll i ut­veck­ling­en av dam­fot­bol­len just på grund av peng­ar­na. Dam­fot­bol­len får ock­så mer syn­lig­het med hjälp av spon­so­rer­na då kam­pan­jer till­sam­mans med sto­ra, väl­kän­da fö­re­tag når en stor publik.

Rap­por­ten lyf­ter ock­så fram vik­ten av att byg­ga star­ka va­ru­mär­ken kring spe­la­re. Även en stark när­va­ro på so­ci­a­la me­di­er, för att nå en stör­re publik, lyfts upp i rap­por­ten som en vik­tig del av dam­fot­bol­lens ut­veck­ling. Det gäl­ler bå­de en­skil­da spe­la­re och klub­bar.

FO­TO: CA­TA POR­TIN

FO­TO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Spon­so­rer är vik­ti­ga för att la­gen ska ha till­räck­ligt bra ut­rust­ning för spe­lar­na och för att mat­cher ska kun­na ar­ran­ge­ras så smi­digt som möj­ligt.

FO­TO: CA­TA POR­TIN

Katja Ha­ka­la från PK-35 har un­der­sökt hur dam­fot­bol­len kan kom­mer­si­a­li­se­ras i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.