Kvin­no­seg­lats ord­nas som motre­ak­tion

Det rå­der brist på kvinn­li­ga skep­pa­re i fin­lands­svens­ka scout­kå­rer, därför ordnar Fin­lands Svens­ka Scou­ter en kvin­no­seg­lats. Må­let är att he­la be­sätt­ning­en på se­gel­bå­ten ska be­stå av kvin­nor. Seg­lat­sen är en motre­ak­tion till ske­va köns­för­hål­lan­den bland s

Hufvudstadsbladet - - News - WALTER LüTTGE walter.lutt­ge@ksf­me­dia.fi

En över­väl­di­gan­de ma­jo­ri­tet av skep­par­na in­om Fin­lands svens­ka scou­ter är män. För att köns­för­del­ning­en ska bli jäm­na­re ord­nas för­e­ning­ens andra kvin­no­seg­lats i slu­tet av ju­li. El­len Sahl­ström är scout och har seg­lat se­dan hon var nio och tror att skev­he­ten be­ror på att det in­te finns kvinn­li­ga fö­re­bil­der bland skep­par­na.

I slu­tet av ju­li ordnar FiSSc, Fin­lands Svens­ka Scou­ter, sin andra Yes we can-seg­lats. Seg­lat­sen är unik bland FiSSc:s seg­lat­ser ef­tersom be­sätt­ning­en en­dast be­står av kvinn­li­ga scou­ter. Seg­lat­sen ska upp­munt­ra och ut­bil­da seg­lan­de kvin­nor till att va­ra skep­pa­re.

Mel­lan 2015 och 2019 var 96 pro­cent av skol­nings­seg­lat­ser­nas skep­pa­re män, som jäm­fö­rel­se är köns­för­del­ning­en på FiSSc i hel­het näs­tan helt jämn.

För­ra året be­stod bå­tens be­sätt­ning helt av kvin­nor, i år leds be­sätt­ning­en av en man­lig skep­pa­re då ing­en kvinn­lig skep­pa­re kun­de hit­tas i tid. Planen var att hål­la seg­lat­sen i ju­ni, det­ta för­änd­ra­des dock i och med co­ro­nae­pi­de­min som tving­a­de FiSSc att änd­ra da­tum till slu­tet av ju­li.

Yes we can-seg­lat­sen ord­nas på bå­ten S/Y Na­vi­ga­tor, som fun­ge­rar som FiSSc:s skol­nings­far­tyg. Bå­ten ägs av för­e­ning­en Na­vi­ga­tor.

För att kun­na fun­ge­ra som skep­pa­re mås­te man ha Fin­lands Scou­ters båt­fö­rar­cer­ti­fi­kat för öp­pen sjö, även kal­lat hög­sjö­cer­ti­fi­kat, samt en stor mängd tim­mar på havet. Pro­ble­met är att det in­te finns många kvinn­li­ga skep­pa­re som upp­fyl­ler al­la krav el­ler har till­räck­ligt med er­fa­ren­het för att fun­ge­ra som skep­pa­re på sto­ra bå­tar i lik­het med Na­vi­ga­tor.

Upp­växt som seg­lan­de scout

El­len Sahl­ström var en av dem som seg­la­de i för­ra årets Yes we can-seg­lats. Sahl­ström har seg­lat än­da se­dan hon var nio, det var ock­så kring den tiden hon bör­ja­de i scou­ter­na. Än­da se­dan dess har hon va­rit ak­tiv in­om bå­de seg­ling och scout­liv. Hon täv­la­de länge in­om kapp­seg­ling men fick ta en pa­us när hon bör­ja­de stu­de­ra na­tio­na­le­ko­no­mi. Seg­lar gör hon än­nu, bå­de med vän­ner och med fa­milj. Där­till lär hon barn seg­la på Båt­klub­ben Brän­dö Seg­la­re i Helsing­fors.

– Kapp­seg­ling är som fot­boll, men en an­nan sport. Fa­mil­je­seg­ling är li­te som en hus­bil som drivs med vin­den, sä­ger Sahl­ström. Hon skrat­tar och tilläg­ger att hon me­nar att kapp­seg­ling, spe­ci­ellt jol­le­seg­ling, är som vil­ken an­nan sport som helst.

Från fjol­å­rets seg­lats har Sahl­ström

en­dast po­si­ti­va min­nen. Ef­tersom hon själv seg­lat så länge, of­ta ock­så på seg­lat­ser där en­dast kvin­nor va­rit med, ser hon in­te Yes we can-seg­lat­sen som nå­got kons­tigt.

– Mitt in­tryck var att det var jät­te­kul att va­ra med på en seg­lats där al­la kun­de seg­la och viss­te vad de höll på med. Det kan va­ra att folk re­a­ge­rar när en båt med ba­ra unga kvin­nor om­bord gli­der in, sä­ger Sahl­ström.

Hon re­kom­men­de­rar än­då seg­lat­sen till andra kvinn­li­ga scou­ter som är in­tres­se­ra­de.

– Det är fint att man kan tes­ta på sa­ker ut­an att kän­na att man mås­te be­vi­sa nå­got, sä­ger Sahl­ström och tilläg­ger att käns­lan av att man mås­te be­vi­sa att man kan är ett pro­blem in­om många mans­do­mi­ne­ra­de om­rå­den.

Scou­ter rät­tar till gam­la pro­blem

Sahl­ström sä­ger att hon in­te tror att den ske­va köns­för­del­ning­en be­ror på att det finns nå­gon sex­is­tisk kul­tur bland sjö­scou­ter, ut­an att det helt enkelt tar en stund för­rän det jäm­nar ut sig. Fin­lands Svens­ka Scou­ter ar­be­tar för att gö­ra seg­ling­en me­ra jäm­ställd, nå­got som El­len tyc­ker kan va­ra ett pro­blem in­om seg­ling­en som hel­het.

– För­ra vec­kan var det en kom­pis som sa­de till mig att ”Förr var det poj­kar­na som seg­la­de för att de är poj­kar, nu är det poj­kar­na som seg­lar för att de kan”, pro­ble­met är att det in­te finns kvinn­li­ga fö­re­bil­der in­om seg­ling­en, sä­ger Sahl­ström.

Ef­ter för­ra årets pre­miär­seg­lats var dock in­te al­la scou­ter li­ka nöj­da.

In­om FiSSc fanns det rös­ter som an­såg seg­lat­sen va­ra pro­ble­ma­tisk, då den en­dast ord­na­des för kvin­nor.

– Jag tror in­te att det fanns nå­got mot­stånd mot att kvin­nor ska bli skep­pa­re, det hand­la­de me­ra om att stäl­la frå­gan var­för det behövs kvo­te­ring, sä­ger Sahl­ström.

En jäm­ställd­hets­plan in­för­des i FiSSc år 2018, i den står det bland an­nat att FiSSc ”iden­ti­fi­e­rar sär­skilt ut­sat­ta grup­per och möj­lig­gör de­ras del­ta­gan­de i verk­sam­he­ten ge­nom att er­bju­da dem be­höv­ligt stöd”. En lik­nan­de plan god­kän­des på na­tio­nell ni­vå år 2019.

Ifall köns­för­del­ning­en bland skep­par­na skul­le jäm­na ut sig tyc­ker Sahl­ström att man bor­de fun­de­ra på ifall det fak­tiskt behövs seg­lat­ser av den­na sort.

– Könsin­del­ning är än­då ett kasst sätt att de­la in män­ni­skor, sä­ger Sahl­ström.

Änd­rad rutt

Cir­ka tio seg­lat­ser ord­nas av FiSSc var­je år. Som de fles­ta eve­ne­mang i Fin­land har även seg­lat­ser­na på­ver­kats av co­ro­nae­pi­de­min och de re­strik­tio­ner som in­förts på grund av den. Yes we can-seg­lat­sens rutt var ur­sprung­li­gen pla­ne­rad från Helsing­fors till Han­gö, nu star­tar och slu­tar den i Helsing­fors. Änd­ring­en har gjorts så att det ska va­ra lät­ta­re att av­bry­ta vid be­hov.

FO­TO: SIMONE åBACKA

FO­TO: SIMONE ÅBACKA

El­len Sahl­ström del­tog i för­ra årets Yes we can-seg­lats, som var scou­ter­nas förs­ta.

FO­TO: YVON­NE SAND­STRöM

Fin­lands Svens­ka Scou­ter rf an­vän­der bå­ten S/Y Na­vi­ga­tor som skol­nings­far­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.