Kris­pa­ke­tet mä­ter EU:s häl­sa

Det är po­li­ti­ken bakom siff­ror­na som mä­ter EU:s verk­li­ga häl­so­till­stånd.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - LE­NA SKOG­BERG le­na.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Inga kind­pus­sar el­ler handslag, i stäl­let mun­skydd. När EU:s stats- och re­ge­rings­che­fer möts till topp­mö­te i Brys­sel dik­te­rar co­ro­na­pan­de­min vill­ko­ren. Det är det förs­ta fy­sis­ka mö­tet för le­dar­na ef­ter att vi­ru­set slog klor­na i Eu­ro­pa. De ti­di­ga­re mö­te­na har va­rit via vi­de­o­länk, och sär­skilt ett mö­te, i slu­tet av mars, sägs ha va­rit en ka­ta­strof med tim­mar av skri­kan­de rakt ut. Den gam­la skil­je­lin­jen mel­lan Nord- och Sy­deu­ro­pa ska ha fram­stått i full da­ger.

Ita­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Gi­u­sep­pe Con­te , då hårt trängd på hem­ma­plan av epi­de­mins eu­ro­pe­is­ka epi­cent­rum, ef­ter­lys­te hjälp, och so­li­da­ri­tet, men upp­lev­de att han möt­tes av kal­la han­den, in­te minst av det kam­rer­ak­ti­ga Nor­den in­klu­si­ve Tyskland.

Därför var det an­märk­nings­värt att Tyskland byt­te fot vil­ket nu ock­så gör topp­mö­tet möj­ligt. På bor­det lig­ger ett co­ro­nakri­s­pa­ket som är värt 750 mil­jar­der eu­ro. Det har ut­ar­be­tas av EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en och en liten stab runt hen­ne, men har änd­rats på vägen och läggs for­mellt fram av Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Char­les Michel, EU-pre­si­den­ten.

Pa­ke­tet är kopp­lat till lång­tids­bud­ge­ten för åren 2021–2027 som uni­o­nen är pis­kad att få ige­nom snart. Om det in­te lyc­kas nu finns be­red­skap att kal­la in stats- och re­ge­rings­che­fer­na på nytt in­nan ju­li för­byts i au­gusti.

Det hand­lar allt­så om eko­no­mi, och många mil­jar­der. Fin­land har gått in i för­hand­ling­ar­na med stånd­punk­ten att kris­pa­ke­tet är för om­fat­tan­de. Om det god­kän­des som så­dant, vil­ket det knap­past gör, är Fin­lands bit 13 mil­jar­der eu­ro. Av det skul­le 4,3 mil­jar­der va­ra di­rek­ta lån som ska be­ta­las till­ba­ka på ett el­ler an­nat sätt.

När det gäl­ler den del av pa­ke­tet som ut­gör di­rek­ta bi­drag, in­te lån, skul­le Fin­land an­sva­ra för 8,5 mil­jar­der eu­ro.

För mycket, sä­ger Fin­land, och läg­ger sig där­med nä­ra den fyr­väpp­ling av län­der som i EU:s kor­ri­do­rer skämt­samt kal­las snål­jå­par­na, det vill sä­ga Sve­ri­ge, Dan­mark, Ös­ter­ri­ke och Ne­der­län­der­na. De är al­la, till­sam­mans med Tyskland, EU:s störs­ta net­to­be­ta­la­re och har an­led­ning att va­ka över att var­ken kris­pa­ke­tet el­ler bud­ge­ten sväl­ler.

Men Fin­land säl­lar sig in­te till den fru­ga­la fy­ran fullt ut, ef­tersom vår syn skil­jer sig åt på andra om­rå­den. Det gäl­ler till ex­em­pel de ra­bat­ter som de nämn­da län­der­na får på si­na med­lems­av­gif­ter. Det är ett otyg som EU bor­de kom­ma bort ifrån, an­ser Fin­land. Fif­fi­ga­re vo­re att ban­ta bud­ge­ten i stäl­let för att ge vis­sa län­der, men in­te al­la, ra­bat­ter.

Det på­går ett in­tri­ge­ran­de ut­an li­ke i Brys­sel. Till för­hand­lings­klos­sar­na hör den rätts­stats­me­ka­nism som finns in­byggd i bud­ge­ten och som, för­enk­lat ut­tryckt, ska kun­na stry­pa pen­ning­kra­nen till län­der som Ung­ern och Po­len om de tum­mar på rätts­stats­prin­ci­pen yt­ter­li­ga­re när det gäl­ler na­tio­nel­la la­gar. Ung­erns le­da­re Vik­tor Or­bán har på för­hand sagt att han in­te går med på skriv­ning­en och är be­redd att fäl­la he­la här­lig­he­ten, om så behövs.

Trots att allt till sy­nes kret­sar kring eko­no­min, och hur Eu­ro­pa ska få fart un­der ga­lo­scher­na igen – ut­an mark­nad ing­en av­sätt­ning för Fin­lands ex­port­va­ror – så hand­lar det i slutän­dan om po­li­tik.

Om den eu­ro­pe­is­ka so­li­da­ri­te­ten. Om uni­o­nens in­ners­ta vä­sen. Det vi­sar in­te minst Tysklands helom­vänd­ning. I mån­dags tog Eu­ro­pas star­ka kvin­na för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel emot Ita­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Con­te i sitt re­si­dens i Ber­lin i vad som be­skri­vits som en med­ve­ten sig­nal till om­värl­den. Hon vill att Eu­ro­pa, med kris­pa­ke­tet, byg­ger en bro över den uråld­ri­ga, upp­ri­van­de syd-nord-klyf­tan.

Med Con­te vid sin sida un­der­strök Mer­kel att det är vik­tigt att åter­häm­nings­fon­den är mas­siv och in­te krym­per till dvärgstor­lek.

Och ja, uni­o­nen grä­ver djupt i med­lems­sta­ter­nas fic­kor, men det är än­då po­li­ti­ken bakom siff­ror­na som är den verk­li­ga mått­stoc­ken på EU:s häl­so­till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.