Andra kvar­ta­let bätt­re än be­fa­rat

Un­der fre­da­gen pub­li­ce­ra­de många fö­re­tag delårs­rap­por­ter som vi­sar på co­ro­na­vi­ru­sets ef­fek­ter. Ana­ly­ti­ker be­skri­ver re­sul­ta­ten som bätt­re än för­vän­tat.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SOFIE FOGDE/SPT

Det här är det förs­ta kvar­ta­let där det går att ur­skil­ja co­ro­na­vi­ruspan­de­mins in­ver­kan.

För fö­re­ta­gen har vå­ren präg­lats av sam­ar­bets­för­hand­ling­ar, dis­kus­sio­ner om fö­re­tags­stöd men kans­ke främst av oviss­het.

Till ex­em­pel Wärt­si­läs rö­rel­se­re­sul­tat mins­ka­de med över hälf­ten un­der pe­ri­o­den april–ju­ni. Sam­ti­digt öka­de Keskos för­sälj­ning med 10,1 pro­cent i ju­ni.

Lars Sö­der­fjell, ak­tie­chef vid Ålands­ban­ken, sä­ger att det andra kvar­ta­let än­då in­te är fullt så dra­ma­tiskt som ana­ly­ti­ker­nas pro­gno­ser pe­kat på.

– Det ser absolut bätt­re ut än för­vän­tat. Gi­vet den ex­tre­ma osä­ker­he­ten som upp­stod då eko­no­mi­er­na stäng­des un­der mars och april var det lätt att må­la upp ett skräck­sce­na­rio in­för andra kvar­ta­lets delårs­rap­por­ter. Det blev i många fall tvär­stopp för nya be­ställ­ning­ar för många verk­stads­bo­lag un­der vå­ren.

Snabb nor­ma­li­se­ring

Sö­der­fjell me­nar att man över­ras­kan­de nog kun­nat se en grad­vis åter­hämt­ning och en snabb nor­ma­li­se­ring av eko­no­min trots co­ro­na­pan­de­min.

– Fö­re­ta­gen har va­rit väl­digt snab­ba och duk­ti­ga på att pa­re­ra bort­fal­len med hjälp av till ex­em­pel per­mit­te­ring­ar.

Sö­der­fjell me­nar än­då att det fort­fa­ran­de är väl­digt svårt för fö­re­tag att kun­na ge fram­åt­blic­kan­de kom­men­ta­rer och pro­gno­ser.

– Jag tror det kom­mer fort­sät­ta va­ra så ett par må­na­der fram­åt. Det är först i sep­tem­ber som man kan bör­ja få ett grepp om hur åter­hämt­ning­en fort­sät­ter in i tred­je kvar­ta­let.

Wärt­si­lä

– Wärt­si­lä är ett bra ex­em­pel på ett kon­junk­tur­käns­ligt bo­lag som har drab­bats hårt av co­ro­na­pan­de­min, sä­ger Sö­der­fjell.

En­ligt fö­re­ta­gets delårs­rap­port har ef­ter­frå­gan på fö­re­ta­gets ser­vice va­rit liten. Wärt­si­lä har ock­så un­der den senaste tiden sam­ar­bets­för­hand­lat fle­ra gång­er och i mit­ten av ju­ni av­slu­ta­des den senaste om­gång­en.

För­ra årets rö­rel­se­re­sul­tat för det andra kvar­ta­let var 113 mil­jo­ner eu­ro och upp­går i år till en­dast 55 mil­jo­ner.

Spe­ci­ellt in­om kryss­nings­in­du­strin har minsk­ning­en av or­de­rin­gång­en va­rit på­tag­lig ef­tersom re­se­för­bud och be­gräns­ning­ar hål­lit far­ty­gen stil­lastå­en­de i fle­ra må­na­der.

Jaak­ko Esko­la, vd vid Wärt­si­lä, sä­ger i ett press­med­de­lan­de att fö­re­ta­gets om­sätt­ning än­då va­rit sta­bil med tan­ke på världs­lä­get.

Ori­on

Bätt­re ut­rus­ta­de för en pan­de­mi är till ex­em­pel fö­re­tag som te­le­fo­no­pe­ra­tö­rer och lä­ke­me­dels­bo­lag, som en­ligt Sö­der­fjell gått hel­skin­na­de ge­nom he­la pan­de­min.

Lä­ke­me­dels­fö­re­ta­get Ori­ons rö­rel­se­re­sul­tat för april–ju­ni var 292,5 mil­jo­ner eu­ro jäm­fört med för­ra årets 251,7 mil­jo­ner. Fö­re­ta­get räk­nar än­då med att om­sätt­ning­en för he­la året hål­ler sig på sam­ma ni­vå som 2019, trots att den väx­te be­tyd­ligt un­der det förs­ta halv­å­ret.

– Man mås­te kom­ma ihåg att den här ty­pen av fö­re­tag in­te är helt okäns­li­ga. Folk går kans­ke in­te di­rekt till en kli­nik i des­sa ti­der för lind­ri­ga­re pro­blem. Det kan sy­nas i lä­ke­me­dels­fö­re­ta­gens re­sul­tat, sä­ger Sö­der­fjell.

Te­lia

Sö­der­fjell me­nar att in­te hel­ler fö­re­tag som Te­lia har på­ver­kats li­ka mycket av pan­de­min.

– Det är en sta­bil bransch. Mäng­den ro­a­ming har kans­ke mins­kat, men det är en tem­po­rär ef­fekt. An­nars har ef­ter­frå­gan på de­ras ut­bud in­te för­änd­rats un­der pan­de­min, sä­ger han.

Te­li­as rö­rel­se­re­sul­tat för april–ju­ni vi­sa­de än­då mi­nus. Jäm­fört med sam­ma kvar­tal i fjol mins­ka­de re­sul­ta­tet från 3 140 mil­jo­ner svens­ka kro­nor (314 mil­jo­ner eu­ro) till 2 939 mil­jo­ner kro­nor.

– Re­sul­ta­tet för det andra kvar­ta­let var bätt­re än vad vi ha­de för­vän­tat oss, det­ta tack va­re att vi pro­ak­tivt adres­se­rat vår kost­nads­bas. Än­då var vi tyd­ligt på­ver­ka­de av co­ro­na­pan­de­min, sä­ger Al­li­son Kirk­by, vd och kon­cern­chef vid Te­lia, i ett press­med­de­lan­de.

Scan­dic

Som vän­tat blev ho­tell­ked­jan Scan­dics kvar­tals­re­sul­tat kraf­tigt ne­ga­tivt. Net­to­om­sätt­ning­en mins­ka­de med 86 pro­cent till 665 mil­jo­ner svens­ka kro­nor (66,5 mil­jo­ner eu­ro). Ett år ti­di­ga­re var mot­sva­ran­de siff­ra 4 850 mil­jo­ner kro­nor.

”Även om vi kan kon­sta­te­ra att den värs­ta pe­ri­o­den nu san­no­likt är bakom oss står vi fort­satt in­för sto­ra ut­ma­ning­ar då ef­fek­ter­na av co­ro­na­vi­ru­set kom­mer att på­ver­ka bran­schen fram­ö­ver”, sä­ger Jens Mat­hie­sen, vd och kon­cern­chef vid Scan­dic, i ett press­med­de­lan­de.

Just nu är cir­ka 80 pro­cent av Scan­dics ho­tell­port­följ öp­pen. Ho­tell­ked­jan vars­la­de om upp­säg­ning av tu­sen an­ställ­da i Nor­ge.

” Vi kom­mer att ge­nom­fö­ra yt­ter­li­ga­re kost­nads­re­duk­tio­ner för att kom­pen­se­ra för att de stat­li­ga per­mit­te­rings­stö­den över tid re­du­ce­ras”, fort­sät­ter han.

Ke­sko

Om ho­tell- och re­stau­rang­bran­schen har li­dit av co­ro­na­vi­ruspan­de­min, har det gått desto bätt­re för dag­lig­va­ru­han­deln.

I ju­ni öka­de he­la Keskos för­sälj­ning med 10,1 pro­cent. Dag­lig­va­ru­han­deln öka­de med 11,3 pro­cent jäm­fört med mot­sva­ra­de pe­ri­od för­ra året.

”K-bu­ti­ker­nas livs­me­dels­för­sälj­ning fort­sat­te att växa kraf­tigt”, sä­ger Mik­ko He­lan­der, Keskos kon­cern­chef, i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: EM­MA STRöM­BERG/SPT

Livs­me­dels­för­sälj­ning­en fort­sat­te att öka märk­bart i ju­ni, upp­gav Mik­ko He­lan­der, Keskos kon­cern­chef, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.