Rai­mo Sai­las är död – ”Han var bru­talt är­lig”

Den ti­di­ga­re che­fen för Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et var en ak­tiv sam­hälls­de­bat­tör.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets ti­di­ga­re stats­sek­re­te­ra­re Rai­mo Sai­las dog un­der nat­ten till fre­da­gen i Helsing­fors som 74-åring, rap­por­te­rar STT. Sai­las led en läng­re tid av can­cer.

Sai­las var stats­sek­re­te­ra­re vid Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et från 1995 till sin pen­sion 2013. Re­dan in­nan ar­be­tet som stats­sek­re­te­ra­re ha­de han ar­be­tat länge som tjäns­te­man vid mi­ni­ste­ri­et. Ul­la-Maj Wi­deroos (SFP) var andra fi­nans­mi­nis­ter mel­lan 2003 och 2007. Hon job­ba­de tätt ihop med Sai­las.

– Min förs­ta re­ak­tion på hans bort­gång var: ”Vad trå­kigt”. Han var en pro­fil, även om man ha­de en an­nan åsikt än den man själv stod för. Jag gil­la­de hans stil, även om jag in­te all­tid gil­la­de hans idéer. Han var bru­talt är­lig och det är nå­got som in­te al­la be­härs­kar, sä­ger Wi­deroos.

Rai­mo Sai­las pre­sen­te­ra­de of­ta ned­skär­nings­lis­tor för po­li­ti­ker i sam­band med bud­get­för­hand­ling­ar.

– Jag kom all­tid bra över ens med ho­nom trots att vi ha­de oli­ka åsik­ter i sub­stans­frå­gor. Han re­spek­te­ra­de ock­så andra åsik­ter än de han själv re­pre­sen­te­ra­de. Han tog sin upp­gift som tjäns­te­män på allvar och tjäns­te­man­nens upp­gift är att pre­sen­te­ra för­slag och så är det upp till po­li­ti­ker­na att ta an­svar för vad de gör och in­te gör. Han var en mo­dig tjäns­te­man. Se­dan blir man all­tid li­te kon­tro­ver­si­ell och det kom­mer på kö­pet.

Wi­deroos be­rät­tar att hon fick en an­nan bild av Sai­las än den som of­ta pre­sen­te­ra­des i of­fent­lig­he­ten. Ned­skär­ning­ar­na per­so­ni­fi­e­ra­des i me­di­er of­ta kring Sai­las.

– Han fick ut­stå mycket skäll. När man tit­tar på hur en­ga­ge­rat och fli­tigt han job­ba­de så tyc­ker jag in­te att skäl­let all­tid var rätt­vist. När man tyc­ker il­la om frå­gor så an­gri­per man per­son och in­te sak. Det är be­klag­ligt, sä­ger Wi­deroos.

Sai­las var en av Fin­lands kän­das­te tjäns­te­män och han del­tog ak­tivt i den of­fent­li­ga de­bat­ten.

Stats­rå­det kon­do­le­ra­de på Twit­ter: ”Rai­mo Sai­las, den re­spek­te­ra­de ti­di­ga­re stats­sek­re­te­ra­ren på fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et har dött. Var­ma kon­do­le­an­ser till fa­milj och an­hö­ri­ga”.

FO­TO: HE­IK­KI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA-AR­KIV

Rai­mo Sai­las ar­be­ta­de som stats­sek­re­te­ra­re vid fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et från 1995 till 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.