Schib­s­ted kö­per Oi­ko­tie

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Den nors­ka me­di­e­kon­cer­nen Schib­s­ted stär­ker sin när­va­ro i den fin­länds­ka nät­han­deln ge­nom att kö­pa saj­ten Oi­ko­tie. Se­dan ti­di­ga­re äger Schib­s­ted nät­han­dels­plat­sen To­ri.fi.

Schib­s­ted kö­per al­la ak­ti­er i Oi­ko­tie av Sa­no­ma. Kö­pe­sum­man lig­ger på 185 mil­jo­ner eu­ro. Par­ter­na med­de­la­de om af­fä­ren på tors­dags­kväl­len.

Oi­ko­tie för­med­lar bland an­nat jobb och bo­stä­der. Webb­plat­sen har cir­ka 11 mil­jo­ner be­sök per må­nad.

I slu­tet av ju­ni ha­de Oi­ko­tie 93 an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.