Barn miss­tänks för fle­ra grova rån

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Två poj­kar miss­tänks för fle­ra all­var­li­ga brott i Storå­ker i Es­bo, med­de­lar po­li­sen. De miss­tänk­ta gär­nings­per­so­ner­na är un­der 15 år och har ing­et straffan­svar.

De två poj­kar­na greps på ons­da­gen strax ef­ter kloc­kan 12 nä­ra en snabb­mats­re­stau­rang i Storå­ker. Den äldre av poj­kar­na ha­de krävt peng­ar ur kas­san i re­stau­rang­en och ho­tat per­so­na­len med kniv.

Se­na­re har det fram­kom­mit att poj­kar­na re­dan ti­di­ga­re un­der da­gen ha­de ho­tat andra per­so­ner i om­rå­det. Bland an­nat ha­de de för­sökt ta cy­keln av ett an­nat barn, ock­så då un­der kniv­hot.

Den äldre av poj­kar­na miss­tänks dess­utom för ett rån­för­sök i en mat­af­fär. Rå­net miss­lyc­ka­des och poj­ken läm­na­de bu­ti­ken.

Bå­da poj­kar­na är un­der 15 år, därför har de ing­et straffan­svar. En­ligt po­li­sen ver­kar det som om den yng­re poj­ken in­te ak­tivt del­ta­git i hän­del­ser­na. Po­li­sen ut­re­der ären­det un­der brotts­ru­bri­ce­ring­en ut­red­ning av kri­mi­nell hand­ling, där man ut­re­der hän­del­se­för­lop­pet och möj­li­ga krav på ska­de­stånds­er­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.