Allt­fler lå­ter tes­ta sig

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Allt­fler per­so­ner i Fin­land vill tes­ta sig för co­ro­na­vi­ru­set. An­de­len po­si­ti­va re­sul­tat bland al­la de tes­ta­de sjun­ker än­då och epi­de­min bac­kar fort­sätt­nings­vis.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd rap­por­te­ra­de på fre­da­gen om 8 nya co­rona­fall. Det in­ne­bär att det to­ta­la an­ta­let be­kräf­ta­de fall i Fin­land nu sti­git till 7 301.

Av al­la de smit­ta­de upp­skat­tas närapå 95 pro­cent, sam­man­lagt 6 880 per­so­ner, re­dan ha till­frisk­nat. Upp­gif­ter­na ba­se­rar sig på an­ta­let rap­por­te­ra­de fall som det in­te har kom­mit någ­ra nya co­ro­na­re­la­te­ra­de upp­gif­ter om in­om tre vec­kor ef­ter att smit­tan kon­sta­te­rats.

På lan­dets sjuk­hus vår­das nu 6 co­ro­nadrab­ba­de pa­ti­en­ter, vil­ket är en fär­re än i ons­dags. Av dem be­hö­ver en in­ten­siv­vård.

Sam­man­lagt har 328 per­so­ner i Fin­land mist li­vet på grund av co­vid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.