Hyf­sat bad­vat­ten vid Helsing­fors strän­der

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Hbl

Un­der vec­kan som gått har ba­ra små mäng­der cy­a­no­bak­te­ri­er, el­ler blågrö­na al­ger, ob­ser­ve­rats vid Helsing­fors bad­strän­der.

Un­der vec­kan har sta­den ta­git vat­ten­pro­ver vid bad­strän­der­na i väst­ra Helsing­fors och vid Lill­for­sens, Staffans­slät­tens och Bagg­bö­le bad­strän­der vid Van­da å. I sam­band med prov­tag­ning­en ob­ser­ve­ra­des inga cy­a­no­bak­te­ri­er, men någ­ra strän­der rap­por­te­ras än­då ha haft smär­re fö­re­koms­ter. Vid Munksnäs bad­strand har mått­li­ga mäng­der cy­a­no­bak­te­ri­er ob­ser­ve­rats, och mäng­den har ökat li­te vid Helsing­fors havs­om­rå­den se­dan för­ra vec­kan, med­de­lar stads­mil­jö­sek­torn.

Fö­re­koms­ter­na kan än­då va­ri­e­ra snabbt be­ro­en­de på väd­ret och var­i­från det blå­ser.

Vid bad­strän­der­na vid Van­da å rap­por­te­ras vat­ten­kva­li­te­ten ha för­säm­rats på grund av för­höj­da hal­ter av tarm­bak­te­ri­er, vil­ket kan be­ro på reg­net för­ra vec­kan som spo­lat ned oren­he­ter i vatt­net. I slu­tet av vec­kan ha­de fö­re­koms­ten än­då mins­kat, och sta­den föl­jer upp med nya mät­ning­ar som blir kla­ra nästa vec­ka.

I väst­ra Helsing­fors var vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren mel­lan 18 och 20 gra­der, och i Van­da å un­ge­fär 15 gra­der.

På sta­dens webb­plats kan man föl­ja med vat­ten­kva­li­te­ten och al­glä­get, och på Helsing­fors fri­lufts­kar­ta rap­por­te­rar bad­vak­ter­na om vat­ten­tem­pe­ra­tu­rer och al­glä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.