Me­del­måt­tig skörd av spann­mål i år

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

Spann­måls­skör­den mins­kar jäm­fört med i fjol, upp­skat­tar Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet. Un­der­skot­tet av råg kan lap­pas med spann­mål från i fjol.

Årets skörd av korn, hav­re, ve­te och råg blir to­talt 3,3 mil­jar­der ki­lo, upp­skat­tar Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet. I fjol var skör­den av des­sa fy­ra sä­desslag drygt 3,9 mil­jar­der ki­lo, en­ligt Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets sta­tistik.

Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet be­teck­nar årets spann­måls­skörd som me­del­måt­tig. Råg­skör­den på upp­skatt­nings­vis 70 mil­jo­ner ki­lo kom­mer ba­ra att till­go­do­se 70 pro­cent av råg­be­ho­vet i Fin­land. Un­der­skot­tet kan lap­pas med råg från i fjol som det fort­fa­ran­de finns kvar av i lag­ren.

Årets hav­reskörd på upp­skatt­nings­vis 1,1 mil­jar­der ki­lo kom­mer att räc­ka ock­så för ex­port, be­dö­mer Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet. Kornskör­den upp­skat­tas bli 1,4 mil­jar­der ki­lo och ve­teskör­den 0,7 mil­jar­der ki­lo.

Årets po­ta­tis­skörd vän­tas bli un­ge­fär li­ka stor som i fjol, drygt 600 mil­jo­ner ki­lo. Ärtskör­den vän­tas dä­re­mot bli dub­belt så stor som i fjol. I fjol var ärtskör­den 34 mil­jo­ner ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.