Scout­rö­rel­sen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Har si­na röt­ter i ett lä­ger för poj­kar år 1907, or­ga­ni­se­rat av Ro­bert Ba­den-Po­well i Lon­don.

●●Rö­rel­sen har idag över 28 mil­jo­ner med­lem­mar.

●●Fin­lands Svens­ka Scou­ter, FiSSc, grun­da­des 1975 då flickoch pojkscout­för­bun­dens verk­sam­het sam­man­slogs.

●●FiSSc be­står av 4500 ak­ti­va scou­ter i 61 lokal­för­e­ning­ar.

●●Sam­man­lagt finns det cir­ka 65 000 scou­ter i Fin­land, sam­la­de un­der cen­tral­or­ga­ni­sa­tio­nen Su­o­men Par­ti­o­lai­set – Fin­lands Scou­ter, SP-FS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.