Pu­tin be­ord­rar maf­fig mi­li­täröv­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin har gett or­der om en mi­li­täröv­ning där över 150 000 sol­da­ter samt hund­ra­tals flyg­plan och far­tyg ska del­ta.

Öv­ning­en ge­nom­förs för att ga­ran­te­ra Ryss­lands ”sä­ker­het i syd­väst”, där det fö­re­lig­ger ett all­var­ligt ter­ror­hot, en­ligt ett ut­ta­lan­de från lan­dets för­svars­de­par­te­ment. Öv­ning­en ska även för­be­re­da trup­per­na för kom­man­de öv­ning­ar i Kau­ka­sus.

”I enig­het med be­slu­tet av över­be­fäl­ha­va­ren ska mi­li­täröv­ning­en ut­fö­ras av trup­per från de söd­ra och väst­ra mi­li­tär­di­strik­ten”, sa­de för­svars­mi­nis­ter Sergej Sho­i­gu i ett ut­ta­lan­de un­der fre­da­gen.

Ut­ö­ver sol­da­ter­na kom­mer över 400 strids­flyg­plan och 100 far­tyg att del­ta. Öv­ning­ar­na kom­mer bland an­nat att äga rum i Svar­ta havet och i Kaspis­ka havet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.