En män­ni­ska bakom var­je siff­ra

”Även om man själv in­te oro­ar sig för vi­ru­set är det vik­tigt att ha re­spekt för andra som gör det. Det kos­tar ingen­ting.”

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

Över 300 fin­län­da­re har av­li­dit i co­ro­na­vi­ru­set. Det är be­tyd­ligt fär­re än man ha­de för­vän­tat sig då co­ro­na­vi­ru­set när­ma­de sig Fin­land i början av året. Det är mycket gläd­jan­de. Fle­ra ha­de be­fa­rat att an­ta­let av­lid­na skul­le mä­tas i tu­sen­tal ock­så i Fin­land. Så blev tack och lov in­te fal­let. Vi mås­te verk­li­gen fort­sät­ta ar­be­tet för att det ska för­bli så och att an­ta­let drab­ba­de kan hål­las så lågt som möj­ligt.

Än­då har 329 fin­län­da­re av­li­dit. Det är in­te många om man sät­ter det i för­hål­lan­de till hur många som av­li­der ett van­ligt år i Fin­land – vil­ket är just över 50 000 fin­län­da­re. Att en män­niskas liv tar slut nå­gon gång, av nå­gon or­sak, är en av de få sa­ker som är själv­kla­ra i li­vet. Än­då är det nå­got som är bland det job­bi­gas­te som finns. Att ta far­väl av nå­gon man tyc­ker om. Jag som in­te ens tyc­ker om att ta far­väl an­nars hel­ler.

Var­je per­son som dött i co­ro­na­vi­ru­set är en män­ni­ska med en unik histo­ria som är sak­nad av andra. Det är kans­ke in­te nå­got man all­tid tän­ker på då man lä­ser sta­tisti­ken. I en pan­de­mi som re­dan krävt över en halv mil­jon liv i värl­den lå­ter drygt 300 döds­fall in­te som så många, vil­ket det hel­ler in­te är om man jäm­för med många andra län­der el­ler andra or­sa­ker. Ba­ra i tra­fi­ken har 82 fin­län­da­re dött un­der årets fem förs­ta må­na­der (vil­ket är all­de­les för många!). Än­då är det vik­tigt att min­nas att det bakom var­je siff­ra i sta­tisti­ken finns en män­ni­ska och att vi kan bi­dra till att för­hind­ra män­ni­skors risk att in­sjuk­na ge­nom att tvät­ta hän­der­na, hål­la av­stån­den, stan­na hem­ma om man är sjuk, och att i öv­rigt ta an­svar.

Vi vet be­tyd­ligt mer om vi­ru­set och dess sprid­ning i dag än i feb­ru­a­ri, men det är än­då fort­sätt­nings­vis väl­digt mycket som vi in­te vet. Det vi dä­re­mot vet är att vis­sa som får vi­ru­set blir så sju­ka att de be­hö­ver sjuk­vård. Vi vet ock­så att ifall för många får vi­ru­set sam­ti­digt så kom­mer vår sjuk­vård och i syn­ner­het in­ten­siv­vård in­te ha ka­pa­ci­tet att ge vård åt al­la. Det här såg vi i vis­sa de­lar av Ita­li­en. Sam­ma rap­por­ter kom­mer från bland an­nat Bra­si­li­en, In­di­en, Ryss­land och USA. Ock­så i Sve­ri­ge har in­ten­siv­vår­den va­rit hårt be­las­tad på vis­sa or­ter.

Det vi­sar att vi mås­te ha stor re­spekt för vi­ru­set och att vi ska va­ra tack­sam­ma för att lä­get i Fin­land är så gott. Att bli sjuk men in­te få plats hos sjuk­vår­den mås­te kän­nas för­fär­ligt. För att in­te ta­la om per­so­ner som blir sju­ka av nå­gon an­nan or­sak men som in­te får plats då sjuk­hu­sen va­rit över­be­las­ta­de av co­ro­na­pa­ti­en­ter. Därför är det så vik­tigt att vi fort­sät­ter ta an­svar, ock­så i re­spekt för al­la dem som job­bar med att räd­da liv på sjuk­hu­sen.

Även om man in­te hör till risk­grup­pen själv kan man ha otur och drab­bas hårt av vi­ru­set. Fram­för allt vet man hel­ler in­te vem man mö­ter som hör till en risk­grupp. Så även om man själv in­te oro­ar sig är det vik­tigt att ha re­spekt för andra som gör det. Det kos­tar ingen­ting. För bakom var­je siff­ra i sta­tisti­ken finns en unik män­ni­ska som är kär för många. Därför är det så vik­tigt med re­spekt för varand­ra.

MATS LöFSTRöM är Ålands riks­dags­le­da­mot och förs­te vice ord­fö­ran­de för svens­ka riks­dags­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.