AND­RAS RöS­TER

om Se­nat­stor­gets ute­ser­ve­ring.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt - Helsingin Sa­no­mat

Se­nat­stor­get med si­na an­grän­san­de bygg­na­der har för helsing­for­sar­na va­rit en­dast ett torg man går över. Och då man in­te stan­nar, ser man in­te. Först den här som­ma­ren har många helsing­for­sa­re stan­nat och på rik­tigt sett Se­nat­stor­get – dess sti­lis­tis­ka ren­het och har­mo­ni.

När Ulf Kris­ters­son och Jim­mie Åkes­son sit­ter och fi­kar, hur mycket pra­tar de om skol­segre­ga­tio­nen el­ler vill­ko­ren på ar­bets­mark­na­den där sär­skilt ny­an­län­da blir fast­låsta i un­der­be­tal­da gi­g­jobb som cy­kel­bud?

Lot­ta Ilo­na Häyry­nen

i Af­ton­bla­det om att mi­gra­tion och in­teg­ra­tion får plats i den svens­ka po­li­tis­ka de­bat­ten en­bart som svep­skäl för att hål­la grän­ser­na stäng­da.

AEldrep­le­jen er ge­ne­relt et sted, hvor men­nes­ker, som ikke kan få an­saet­tel­se and­re ste­der, kan få et job. Når stort set al­le kan bli­ve an­sat, ek­siste­rer der til­sy­ne­la­den­de en an­ta­gel­se om, at ba­sa­le ple­je­hand­ling­er ikke nød­ven­dig­vis kra­e­ver en ud­dan­nel­se. Det kun­ne ikke vae­re mer for­kert.

Ben­te Martin­sen

i Jyl­lands-Pos­ten om äldre­vår­den ef­ter att dans­ka TV2 av­slö­jat ned­vär­de­ran­de be­hand­ling av bo­en­de på ett ål­der­doms­hem i År­hus.

Värl­den kan in­te ta för gi­vet att den ex­tre­ma fat­tig­do­men fort­sät­ter att mins­ka i den grad den gjor­de det år­tion­de­na fö­re pa­ne­min. Nu mås­te värl­den i stäl­let age­ra för att mins­ka fat­tig­do­men.

Fi­nan­ci­al Ti­mes

an­gå­en­de en ny rap­port från Världs­ban­ken som vi­sar att ned­gång­en i eko­no­min på grund av co­ro­na­vi­ru­set slår hår­dast mot fat­ti­ga ut­veck­lings­län­der.

Hand­lar UD:s håll­ning om att skyd­da svens­ka med­bor­ga­re från smit­ta, ka­ran­tän och andra olä­gen­he­ter – el­ler sna­ra­re om ett små­ak­tigt po­li­tiskt spel? Re­vansch­lys­ten ut­ri­kes­po­li­tik är in­te bra för den nor­dis­ka grann­säm­jan.

So­fia Ner­brand

i Da­gens Ny­he­ter om att det svens­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet fort­fa­ran­de av­rå­der från re­sor till de andra nor­dis­ka län­der­na.

FO­TO: MO­HAM­MED HUWAIS/LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.