Woods långt ef­ter i come­bac­ken

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Ame­ri­ka­nen To­ny Finau är i en­sam led­ning i PGA-tour­täv­ling­en i Ohio på 66 slag, sex un­der par, ef­ter den förs­ta run­dan.

Ti­ger Woods, som ja­gar sin 83:e PGA-tour­se­ger, ha­de en blek dag på ba­nan. Vind­by­ar gjor­de för­hål­lan­de­na svå­ra och Ti­ger Woods, som spe­lar sin förs­ta täv­ling på den ame­ri­kans­ka proffs­tou­ren på fem må­na­der, im­po­ne­ra­de in­te i come­bac­ken. Det bör­ja­de lo­van­de med två bir­di­es på de tre förs­ta hå­len – men se­dan blev det fle­ra bo­geys.

Tack va­re en lyc­kad putt på över fy­ra me­ter på det sista hå­let lyc­ka­des Woods till slut få en sista bir­die och kun­de av­slu­ta run­dan på 71 slag, ett slag un­der par och en de­lad 18:e plats.

– Det var ett tag se­dan jag spe­la­de, sa­de Woods ef­teråt, en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters.

– Jag fick en näs­tan ide­a­lisk start och det kän­des bra ti­digt. Men jag lyc­ka­des helt enkelt in­te med nå­got i dag. Jag ha­de bir­di­es in­om räck­håll, men jag lyc­ka­des verk­li­gen in­te.

Woods har vun­nit Me­mo­ri­al-täv­ling­en i Ohio fem gång­er. Om han vin­ner än­nu en gång skul­le det in­ne­bä­ra att han tar sin 83:e PGA-tour­se­ger, nå­got ing­en an­nan lyc­kats med. Men 44-åring­en har in­te spe­lat en of­fi­ci­ell täv­ling se­dan Ge­ne­sis In­vi­ta­tio­nal i mit­ten på feb­ru­a­ri, där han slu­ta­de sist av dem som kla­ra­de cut­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.