Ed­mon­tons are­na vat­ten­ska­dad ef­ter storm

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Ro­gers Pla­ce i Ed­mon­ton, en av två are­nor som ska an­vän­das un­der NHL-återstar­ten om li­te mer än två vec­kor, drab­ba­des av en re­jäl storm som drog in över om­rå­det un­der nat­ten mot fre­da­gen.

Vi­de­oklipp på so­ci­a­la me­di­er vi­sar hur vat­ten ström­mar in i are­nan och fyl­ler en en­tré­hall. Även ha­gel ska ha drab­bat om­rå­det. En­ligt de förs­ta rap­por­ter­na var det oklart om ska­dan be­grän­sats till de ytt­re de­lar­na av an­lägg­ning­en. Are­nans of­fi­ci­el­la Twit­ter­kon­to be­kräf­tar för­öd­el­sen. ”Ro­gers Pla­ce har drab­bats av en vat­ten­ska­da i hu­vu­den­trén, till­sam­mans med någ­ra mind­re läc­kor i andra de­lar av bygg­na­den”, skri­ver are­na­kon­tot och fort­sät­ter:

”Vi ut­vär­de­rar ska­dan och är för när­va­ran­de över­ty­ga­de om att det­ta in­te kom­mer häm­ma vår pla­ne­ring och vå­ra för­be­re­del­ser in­för vårt värd­skap. Mer in­for­ma­tion kom­mer när den finns till­gäng­lig”.

Ed­mon­ton och To­ron­to ska fun­ge­ra som nav när NHL-slut­spe­let in­leds den 1 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.