Täv­ling om häst­kraf­ter till sjöss, ut­an mål­lin­je

Den som be­sö­ker en båt­mäs­sa kan in­te und­gå att bli om­ring­ad av allt stör­re ut­om­bordsmo­to­rer, ut­ställ­da på ak­ter­speg­lar el­ler på väl­be­lys­ta mont­rar. Det förs­ta in­tryc­ket för många blir då att båt­in­du­strin fort­sätt­nings­vis le­ver i sin egen bubb­la, fri från

Hufvudstadsbladet - - Lördag - TEXT & FO­TO LEIF ROSAS

Mo­to­rer­na blir för­u­tom att de blir stör­re, ock­så tek­niskt sett bå­de mer so­fisti­ke­ra­de och för­bru­kar i för­hål­lan­de mind­re än sam­ma mo­del­lers fö­re­gång­a­re. Ef­fek­ten ökar, och of­tast ock­så vik­ten. Och mel­lan till­ver­kar­na på­går ett kapp­löp­nings­ra­ce som in­te ver­kar ha nå­gon mål­lin­je. Sam­ti­digt blir de allt stör­re mo­to­rer­na re­na­re än si­na fö­re­gång­a­re, tack va­re skärp­ta mil­jökrav i bå­de USA och EU. Att pri­set för­stås all­tid sti­ger, är ju ing­en över­rask­ning för nå­gon. Båt­till­ver­kar­na ger ut nya stör­re bå­tar till de sto­ra mo­to­rer­na och mo­tor­till­ver­kar­na upp­gra­de­rar för att bå­tar­na bli­vit stör­re.

Här i Eu­ro­pa he­ter le­da­ren nu Mer­cu­ry med sin 450R på 450 hk som vi­sa­des på båt­mäs­san i Helsing­fors i feb­ru­a­ri. R står då för Ra­cing. Mer­cu­ry le­der in­te ba­ra i ren mo­to­ref­fekt, ut­an ock­så när det gäl­ler för­hål­lan­det hk/vikt. Med sin vikt på 313 kg blir siff­ran 1,43 hk/kg.

Den slog ut den ti­di­ga­re mäs­ta­ren, Ya­ma­ha XTO 425 V8 Off­sho­re, lan­se­rad 2018.

Hon­das störs­ta stan­nar vid 250 hk, Su­zu­ki tills vi­da­re vid 350 hk och Evin­ru­de E-Tec vid 300 hk, som sam­ti­digt kom att bli de­ras störs­ta mo­dell ef­ter med­de­lan­de nu i vå­ras från BRP (Bom­bar­di­er) om att till­verk­ning­en av värl­dens älds­ta ut­om­bords­mär­ke upp­hör. I al­la fall för till­fäl­let.

Värl­dens störs­ta ut­om­bor­da­re är fort­sätt­nings­vis Se­ven Ma­ri­nes 627 från USA. Just det, den har fak­tiskt 627 hk, pres­sat ur en 6,2 li­ters V8 som man hittar bl.a. i en Cor­vet­te.

Vik­ten lig­ger på 497 kg vil­ket lå­ter mycket, men är cir­ka 200 kg mind­re än till ex­em­pel 2 styc­ken Ya­ma­ha 300 hk fast­bul­ta­de i ak­ter­spe­geln. Häst­kraf­ter/vikt -för­hål­lan­det blir 1,26 hk /kg för Se­ven Ma­ri­ne.

Se­ven Ma­ri­ne köp­tes för tre år se­dan upp av Vol­vo Pen­ta som för till­fäl­let pro­du­ce­rar den ex­klu­si­va världs­le­da­ren i ef­fekt en­dast i USA. Det har ryk­tats vilt om att in­fö­ra mo­torn ock­så till Eu­ro­pa. Hit­tills har mark­na­den i Eu­ro­pa dock va­rit be­grän­sad, främst på grund av pri­set. Se­ven Ma­ri­ne är en liten till­ver­ka­re och pri­ser­na star­tar från cir­ka 100 000 dol­lar med ota­li­ga kusto­mi­se­rings­op­tio­ner. Tull och moms gör mo­torn tills vi­da­re obe­tal­bar i Eu­ro­pa.

Tren­den har allt­så hit­tills pe­kat mot allt stör­re mo­to­rer och dubbla mo­torin­stal­la­tio­ner ock­så här hos oss. Ur­sprung­et till tren­den lig­ger na­tur­ligt­vis i USA där man ser upp till 5 styc­ken Se­ven Ma­ri­ne 627 mon­te­ra­de på de all­ra störs­ta 65 fots mo­tor­bå­tar­na med central­kon­sol. Det blir sam­man­lagt 3 135 hk det.

Behövs då all den­na mo­to­ref­fekt? Si­tu­a­tio­nen är en an­nan i Eu­ro­pa, men når vi en skam­gräns ock­så till sjöss nu när V8:or och di­es­lar sak­ta hål­ler på att dö ut på lands­vä­gar­na? Är det kon­su­men­ter­na med el­bi­lar och sol­pa­ne­ler som i fram­ti­den drar i kill swit­chen för de all­ra störs­ta ut­om­bor­dar­na för fri­tids­bruk? El­ler är det just den sti­gan­de ef­ter­frå­gan på allt stör­re och snab­ba­re bå­tar som styr mark­na­den?

Häs­tar i dags­ljus

Frå­gan om var grän­sen för häst­kraf­ter­na går är in­te en­kel. Vi har haft sto­ra mo­to­ref­fek­ter i oli­ka slags bå­tar långt ti­di­ga­re ock­så. De har ba­ra fun­nits un­der däck i skymun­dan i form av gam­la ned­smut­san­de in­om­bor­da­re med hög vikt och då­lig pre­stan­da. I takt med ut­veck­ling­en av ut­om­bor­dar­na har häs­tar­na, till al­las be­skå­dan och för­und­ran, flyt­tat ut ur stal­let till ak­ter­speg­lar­na i stäl­let. En 200 häst­kraf­ters mo­tor har bli­vit var­dags­mat vid de fin­länds­ka bryg­gor­na i dag.

Tiden man till­bring­ar till sjöss har bli­vit allt vär­de­ful­la­re. Allt fler vill ock­så ha stör­re, snab­ba­re och be­kvä­ma­re båt­pa­ket ba­ra av sta­tus­skäl. Allt det­ta åter­speg­lar sig på ak­ter­spe­geln i dag.

Sam­ti­digt har ut­släp­pen och för­bruk­ning­en per häst­kraft räk­nat mins­kat klart när det gäl­ler de störs­ta ut­om­bor­dar­na. Båt­tra­fi­ken ökar, men ut­släp­pen den för­or­sa­kar mins­kar pro­por­tio­nellt jäm­fört med den gam­la mo­tor­par­ken. Till ex­em­pel en ny snål di­rektin­spru­tad Evin­ru­de E-TEC G2 två­takts­mo­tor på 225 häst­kraf­ter för­bru­kar i dag i stort sett li­ka mycket i marsch­fart som en gam­mal två­takts­mo­tor på 60–70 häst­kraf­ter från 80-ta­let. Du kör allt­så med en be­tyd­ligt stör­re båt och mo­tor för sam­ma för­bruk­ning i dag, men med mind­re ut­släpp och bul­ler än på 80-ta­let.

En, två el­ler tre?

Med tan­ke på bräns­le­ek­o­no­min, bul­ler och ut­släpp är det of­tast smar­ta­re att kö­ra en stor ut­om­bor­da­re på lå­ga varv än att välja en mind­re mo­tor som krä­ver full gas. Därför lö­nar det sig att sat­sa på den störs­ta mo­to­ref­fek­ten bå­tens klas­si­fi­ce­ring och plån­bo­ken tillå­ter när man vän­der och vri­der på sed­lar­na i båt­bu­ti­ken. Sma­kar det så kos­tar det. Pris­skill­na­den till ex­em­pel mel­lan en Hon­da BF150 och en BF250 är cir­ka 9 300 eu­ro.

Rent tek­niskt sett kan det va­ra bätt­re ju fär­re mo­to­rer som häng­er på ak­ter­spe­geln för fri­tids­bruk. Fle­ra mo­to­rer be­ty­der hög­re vat­ten­mot­stånd, säm­re verk­nings­grad per pro­pel­ler, hög­re sam­man­lagd vikt, samt dubbla ser­vice­kost­na­der. En­dast den sam­man­lag­da bräns­le­ek­o­no­min kan va­ra för­del­ak­ti­ga­re med dubbla mo­to­rer i en­skil­da fall (lå­ga varv­tal).

En båt med två el­ler tre mo­to­rer är ock­så lät­ta­re att ma­nö­vre­ra i trånga ham­nar än sam­ma båt med en sing­el mo­tor, tro det el­ler ej.

Det är allt­så, be­ro­en­de på an­ta­let kör­tim­mar man kör, of­tast kost­nads­mäs­sigt bätt­re bu­si­ness att kö­ra med 1x400 hk än 2x200 hk på sam­ma båt. Dubbla el­ler fler mo­to­rer krävs egent­li­gen ba­ra i någ­ra fall. Om bå­tens stor­lek el­ler tyngd krä­ver mo­to­ri­se­ring över 450 hk och det in­te kan upp­nås med den störs­ta mo­torn till sa­lu i Eu­ro­pa. El­ler om man av sä­ker­hets­skäl be­hö­ver en back up ifall av en grund­stöt­ning el­ler mo­tor­stopp, vil­ket är fal­let i de all­ra fles­ta myn­dig­hets­bå­tar.

Smärt­grän­sen för båtskam?

Var går då smärt­grän­sen för vad som kan anses mo­ra­liskt ac­cep­ta­belt i frå­ga om mo­tor­styr­ka? Det­ta be­ror ju helt på vad syf­tet med bå­ten är. Om det krävs en stor båt för att till ex­em­pel frak­ta va­ror el­ler per­so­ner kom­mer­si­ellt är kon­klu­sio­nen en­kel. 12 per­so­ner i char­ter­tra­fik på tur med be­grän­sad tid­ta­bell väger över 1 ton. Det krä­ver en stor båt, mo­tor­styr­ka och stör­re bräns­le­tan­kar (som hö­jer vik­ten) för att få eki­pa­get i väg och till­baks i tid.

En van­lig miss­upp­fatt­ning är att stor mo­tor­styr­ka au­to­ma­tiskt be­ty­der krav på hög has­tig­het. Det vet al­la som vid bryg­gor­na får sva­ra på frå­gan om hur snabbt bå­ten går. Ing­en frå­gar ef­ter den mest eko­no­mis­ka för­bruk­ning­en i marsch­fart. Med till­räck­lig ka­pa­ci­tet i mo­tor­styr­kan går eki­pa­get dock lät­ta­re just i marsch­fart med läg­re för­bruk­ning och ut­släpp.

Kö­per man dä­re­mot en ren fri­tids­båt kan man na­tur­ligt­vis frå­ga sig om det behövs en jät­te­lik far­kost som krä­ver 800 hk för en tur till Tal­linn för 4 per­so­ner varan­nan som­mar. Kans­ke man då kan nöja sig med ett mind­re pa­ket? Här ver­kar dock tren­den vi­sa åt rakt mot­satt håll.

Få al­ter­na­tiv

Var­för sat­sar då in­te de le­dan­de mo­tor­till­ver­kar­na av ut­om­bor­da­re på mil­jö­vän­li­ga­re al­ter­na­tiv som el, na­tur­gas el­ler vät­gas och bräns­le­cel­ler? Att kon­ver­te­ra en stor ben­sin­dri­ven ut­om­bor­da­re till gas­bi­lar­nas CNG skul­le i och för sig säkert va­ra tek­niskt möj­ligt. Men tan­ken på att skut­ta om­kring i en snabbgå­en­de båt med en gi­gan­tisk gas­tank som fyl­ler hal­va bå­ten med över 200 bars tryck, loc­kar säkert ing­en. Na­tur­gas i ned­kyld fly­tan­de form, LNG an­vänds re­dan i fle­ra frakt- och pas­sa­ge­rar­far­tyg.

El­drift med väte­gas och bräns­le­cel­ler ut­veck­las just nu av bland an­nat in­om­bords­till­ver­ka­ren Yan­mar och Po­wer­cell i sam­ar­be­te med Nim­bus. Men då ta­lar vi om stör­re och lång­sam­ma­re ut­flykts­bå­tar.

Lå­ter då el­drift med bat­te­ri­er som det bästa al­ter­na­ti­vet i en snabb båt? Här stö­ter vi på na­tur­la­gar­na. En fos­sil 8 me­ters båt krä­ver 15 gång­er me­ra bräns­le än en bil på grund av en pro­pel­lers då­li­ga verk­nings­grad i vat­ten samt på grund av vat­ten­mot­stån­det. Sam­ti­digt in­ne­hål­ler ben­sin 15 gång­er me­ra ener­gi än bat­te­ri­er.

För att upp­nå en till­räck­lig räck­vidd ens i marsch­fart, behövs allt­så be­tyd­ligt fler bat­te­ri­er i en båt än i en bil.

Det­ta ökar vik­ten märk­bart, blir ast­ro­no­miskt dyrt och krä­ver än­nu me­ra mo­to­ref­fekt. Ekorr­hju­let är i full spinn allt­så.

El­drift i båt ser vi i dag främst på lång­sam­ma dis­pla­ce­ment­bå­tar, sa­longs­bå­tar el­ler bär­plans­bå­tar. Räck­vid­den till sjöss är då när­mast jäm­för­bar med vad el­bi­lar­na ha­de för 10–15 år se­dan.

Den dag bat­te­ri­er vars ef­fekt är ti­o­falt hög­re än da­gens, men vars vikt och vo­lym ba­ra är en bråk­del av da­gens, ser vi ock­så elu­tom­bor­da­re på 300 hk el­ler mer på båt­mäs­sor­na.

Kra­ven på mo­tor­styr­ka, räck­vidd, drift­sä­ker­het och ac­cep­ta­bel has­tig­het i snabbgå­en­de mo­tor­bå­tar är allt­så en ek­va­tion som gör att vi får se de sto­ra ut­om­bor­dar­na på båt­mäs­sor­na i för­brän­nings­mo­torut­fö­ran­de än­nu en lång tid fram­ö­ver.

Ut­veck­lings­re­sur­ser­na läggs för till­fäl­let på att få ner ut­släp­pen och för­bruk­ning­en yt­ter­li­ga­re. Fort­sätt­nings­vis sak­nar ut­om­bor­dar­na dock ka­ta­ly­sa­tor på grund av tek­nis­ka om­stän­dig­he­ter.

Ef­ter att den lo­van­de två­takts­mo­torn E-Tec G2 från Evin­ru­de nu läggs ner, vänds blic­kar­na li­tet ovän­tat mot ny­kom­ling­ar­na på die­selsi­dan, brit­tis­ka COX, samt svens­ka OXE. Till­ver­kar­na häv­dar att de­ras mo­to­rers för­bruk­ning är 25 pro­cent (COX) samt 42 pro­cent (OXE) läg­re än mot­sva­ran­de 300 häst­kraf­ters fyr­takt ben­sin­mo­to­rer. Läg­re to­tal­ut­släpp uppnår man då ge­nom den läg­re för­bruk­ning­en. Kör man des­sa di­es­lar på ic­ke-fos­sil eko­die­sel gjord på hus­hålls­av­fall kö­per man sig kans­ke då ett li­tet grö­na­re samvete?

Det finns ing­en sta­tistik över hur stor del av fri­tids­bå­tar­nas ut­släpp i Fin­land som hän­för sig till de stör­re mo­to­rer­na. En­ligt Finn­bo­at pro­du­ce­rar båt­tra­fi­ken i Fin­land år­li­gen 126 000 ton Co2, vil­ket är 4 pro­cent av sjö­tra­fi­kens to­ta­la ut­släpp och 0,2 pro­cent av lan­dets ut­släpp.

Är vi då på slut­sträc­kan i ra­cet om den störs­ta ut­om­bor­da­ren? Det av­gör i sista hand kon­su­men­tens köp­be­te­en­de, ha­be­gär och grö­na samvete. Allt fler ver­kar dock tro att en 700 el­ler 800 häst­kraf­ters ut­om­bor­da­re ba­se­rad på för­brän­nings­tek­nik ald­rig me­ra kom­mer att se da­gens ljus.

Det behövs var­ken en stor el­ler dyr båt för en stor upp­le­vel­se till sjöss. Tren­den går dock mot allt stör­re, vack­ra­re och dy­ra­re.

Med 400 häst­kraf­ter på ak­ter­spe­geln blir be­sö­ken vid ben­sin­mac­ken var­dags­mat. Stör­re och snab­ba­re ver­kar va­ra de­vi­sen idag till sjöss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.