Ma­rie Au­bert om ...

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● ... att läm­na ut andra: Man kan in­te helt und­vi­ka att någ­ra blir in­skriv­na, men jag för­sö­ker skyd­da de jag har nä­ra re­la­tio­ner till.

● ... makt: Re­la­tio­ner är väl­digt of­ta ojäm­na, den ena har mer makt än den andra, och mak­ten kan för­skju­tas. Det är in­tres­sant att tän­ka på hur män­ni­skor han­te­rar det.

● ... vän­skap: Till skill­nad från kär­leks­re­la­tio­ner så blir det of­ta ing­et tyd­ligt av­slut på vän­skap som är i färd med att gå i bitar. Men det kan än­då kän­nas li­ka dra­ma­tisk som när ett kär­leks­för­hål­lan­de tar slut. Vä­nin­ne­re­la­tio­ner in­tres­se­rar mig sär­skilt för att de of­ta är så nä­ra, bå­de fy­siskt och emo­tio­nellt. Man kan va­ra varand­ras när­mas­te un­der lång tid och se­dan änd­ras det, den ena be­hö­ver plöts­ligt vän­ska­pen mer än den andra, det kan kän­nas hårt och hot­fullt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.