Pro­tes­ter kan bli tillåt­na i OS i To­kyo

Allt fler OS-id­rot­ta­re vill ta bort IOK:s för­buds­re­gel mot po­li­tis­ka, re­li­giö­sa och ra­sis­tis­ka pro­tes­ter. En för­änd­ring kan kom­ma fö­re OS i To­kyo näs­ta år.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ING­E­LA AHL­BERG/TT

– Jag tyc­ker per­son­li­gen att man kanske ska skil­ja på en po­li­tisk pro­test och någon­ting som är för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger IOK­med­lem­men Ste­fan Holm.

Se­nast i ra­den av id­rot­ta­re som tyc­ker att fred­li­ga pro­testak­tio­ner ska tillåtas un­der OS är den två­fal­di­ge OS-vin­na­ren i tre­steg, ame­ri­ka­nen Christi­an Tay­lor.

– Det är vår mänsk­li­ga rät­tig­het och vi bor­de ha rätt till fred­li­ga pro­tes­ter, sä­ger han till The Ti­mes.

– Vi ser F1-fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton knä­bö­ja var­je vec­ka på tv och det får en snö­bollsef­fekt. Id­rot­ta­re ef­ter id­rot­ta­re tar ställ­ning. Och and­ra id­rotts­or­ga­ni­sa­tio­ner står upp för det ock­så.

Trestegs­hop­pa­ren är ord­fö­ran­de för den nya or­ga­ni­sa­tio­nen The Athle­tics As­so­ci­a­tion, TAA – ett in­ter­na­tio­nellt fack­för­bund som käm­par för fri­id­rot­ta­res rät­tig­he­ter. Tay­lor ar­be­tar bland an­nat ak­tivt till­sam­mans med fle­ra fram­stå­en­de stjär­nor, så som sex­fal­di­ga OS-vin­na­ren Al­ly­son Fe­lix, USA, och Shel­ly-Ann Fra­ser-Pry­ce, Ja­mai­ca, för att för­änd­ra reg­ler­na och tillå­ta po­li­tis­ka ma­ni­fes­ta­tio­ner vid OS.

Men In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén (IOK) vill in­te ha pro­tes­ter un­der OS. Skä­let är att de id­rotts­li­ga pre­sta­tio­ner­na ska va­ra i fo­kus.

Ska gö­ra en en­kät

För­re höjd­hopps­stjär­nan Ste­fan Holm sit­ter i IOK:s ak­ti­vas råd. Där har re­gel 50 åter­kom­man­de va­rit up­pe för dis­kus­sion fle­ra gång­er den se­nas­te ti­den.

– Vi har pra­tat myc­ket om att vi först och främst mås­te för­kla­ra för de ak­ti­va ex­akt vad re­geln in­ne­bär. Det är ju ba­ra på täv­lingsa­re­nan som re­geln gäl­ler, på press­kon­fe­ren­ser el­ler ut­an­för OS-byn får du sä­ga vad du vill, sä­ger Holm.

– Där­ef­ter ska vi för­sö­ka ge­nom­fö­ra en en­kät bland de ak­ti­va och dis­ku­te­ra än­nu mer med ak­ti­vas kom­mit­té­er runt om i värl­den.

Oli­ka åsik­ter

Holm sä­ger att det in­te ba­ra finns en åsikt i re­gel­frå­gan.

– Många vill ha bort den helt, många tyc­ker att den är jät­te­bra som den är i dag. Men den sto­ra mas­san är för­mod­li­gen nå­gon­stans i mit­ten, så du kan ald­rig gö­ra al­la nöj­da – men så många som möj­ligt.

– Jag tyc­ker per­son­li­gen att man kanske ska skil­ja på en po­li­tisk pro­test och någon­ting som är för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Ex­akt var den grän­sen går är fly­tan­de såklart. Jag tyc­ker

■ per­son­li­gen att man kan för­sö­ka hit­ta den gräns­drag­ning­en. För mig hand­lar in­te Black Li­ves Mat­ter om po­li­tik, det hand­lar om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Sam­ma sak är det med en regn­bågs­flag­ga.

OS-guld­me­dal­jö­ren från 2004 tror att det kan kom­ma en änd­ring av pro­testre­geln in­för de fram­flyt­ta­de spe­len i To­kyo om ett år.

– Jag tror att det kom­mer ett för­slag så små­ning­om. Men det är dumt att stres­sa fram ett be­slut nu när så myc­ket käns­lor är in­blan­da­de.

John Car­los, som till­sam­mans med Tom­mie Smith gjor­de den be­röm­da Black po­wer-häls­ning­en på pris­pal­len un­der OS i Mex­i­ko 1968, är en av dem som an­ser att IOK ska ta bort för­bu­det mot pro­tes­ter.

”Id­rot­ta­re kom­mer in­te läng­re att lå­ta sig tys­tas”, skrev Car­los och fle­ra and­ra ame­ri­kans­ka olym­pi­er i ett pro­test­brev till IOK ti­di­ga­re i som­ras.

An­ti­ra­sis­m­rö­rel­sen, med Black li­ves mat­ter i spet­sen, har växt sig allt star­ka­re ef­ter att den svar­ta ame­ri­ka­nen Ge­or­ge Floyd dö­da­des i sam­band med ett po­li­sin­gri­pan­de i Min­ne­a­po­lis i slu­tet av maj. Pro­testak­tio­ner in­om id­rot­ten har bland an­nat hand­lat om att ak­ti­va knä­böjt in­för mat­cher och täv­ling­ar. De föl­jer i spå­ren ef­ter NFL-spe­la­ren Co­lin Kae­per­nick som 2016 bör­ja­de med att knä­bö­ja un­der den ame­ri­kans­ka na­tio­nalsång­en in­för mat­cher­na i pro­test mot po­li­sens våld mot svar­ta.

Jag tyc­ker per­son­li­gen att man kanske ska skil­ja på en po­li­tisk pro­test och någon­ting som är för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Ex­akt var den grän­sen går är fly­tan­de såklart. Jag tyc­ker per­son­li­gen att man kan för­sö­ka hit­ta den gräns­drag­ning­en. Ste­fan Holm IOK:s ak­ti­va råd

FO­TO: AP/TT

Ame­ri­ka­ner­na John Car­los och Tom­mie Smith stod för en upp­märk­sam­mad po­li­tisk pro­test från pris­pal­len un­der OS i Mex­i­ko 1968. Nu på­går ett ar­be­te in­om den olym­pis­ka rö­rel­sen för att lå­ta id­rot­ta­re ge­nom­fö­ra pro­tes­ter ut­an att ris­ke­ra att straf­fas. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.