App ska hjäl­pa barn att lä­ra sig språk

Win­do­ra är en ny språ­kin­lär­nings­app för barn i ål­dern 6 till 14 år. Fö­re­ta­gets grun­da­re Thor­bjorn Wa­rin har bak­grund i mo­bil­spel­sin­du­strin och tror på att Fin­land har för­ut­sätt­ning att bli le­dan­de in­om in­lär­nings­tek­no­lo­gi.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA GRüNWALD

Thor­bjorn Wa­rin, grun­da­re av fö­re­ta­get Win­do­ra, lan­se­rar en språ­kin­lär­nings­app rik­tad till barn i ål­dern 6 till 14 år. Wa­rin tror att Fin­land har för­ut­sätt­ning att bli le­dan­de in­om in­lär­nings­tek­no­lo­gi.

– Vi sat­sar på med­ve­ten in­lär­ning, det finns inga vän- el­ler rank­nings­lis­tor. In­lär­ning­en ska in­te va­ra en täv­ling och ap­pen är in­te hel­ler ett so­ci­alt fo­rum, sä­ger Wa­rin.

Fö­re­ta­get Win­do­ra grun­da­des 2017 och kom­mer in­om kort att lan­se­ra en språ­kin­lär­nings­ap­pli­ka­tion för barn. Beta­ver­sio­nen av ap­pen finns re­dan till­gäng­lig. Ap­pen ska hjäl­pa barn att lä­ra sig ord och stav­ning på främ­man­de språk.

Idén till språkap­pen fick fö­re­ta­gets grun­da­re Thor­bjorn Wa­rin år 2016 då han och hans fru vän­ta­de sitt förs­ta barn. Nam­net Win­do­ra kom­mer från sång­en Wa­rin lyss­na­de på då idén föd­des. Wa­rin är svensk och född i Stock­holms­om­rå­det me­dan hans fru är från Ryss­land och ta­lar bå­de rys­ka och fins­ka.

– Vårt barn mås­te lä­ra sig många språk från bör­jan. Jag bör­ja­de fun­de­ra på hur jag själv lär­de mig språk. Jag lär­de mig eng­els­ka och tys­ka i sko­lan och på den ti­den lär­de jag mig ord ge­nom att täc­ka över över­sätt­ning­ar­na och för­sö­ka sta­va dem och se­dan be för­äld­rar­na för­hö­ra mig.

När jag kol­la­de runt hit­ta­de jag ing­en app för barn som gör det­ta, sä­ger han.

Ap­pen har fått po­si­tiv re­spons från fin­lands­svens­ka och mul­ti­na­tio­nel­la fa­mil­jer och Wa­rin an­ser att ap­pen pas­sar per­fekt som språ­kin­lär­nings­tillägg i en två­språ­kig mil­jö.

– I fin­lands­svens­ka och två­språ­ki­ga fa­mil­jer är of­tast ett språk do­mi­ne­ran­de och fast bar­nen kan ta­la bå­da språ­ken har de ett mind­re ord

för­råd och är säm­re på att sta­va ett av språ­ken, det­ta kan de öva på ap­pen. Vi tän­ker oss ock­så att fa­mil­jer som flyt­tat från Fin­land kan ha nyt­ta av ap­pen för att upp­rätt­hål­la fins­ka trots att bar­nen går i sko­la på an­nat språk, sä­ger han.

Ex­tern mo­ti­ve­ring

Det finns fle­ra språ­kin­lär­nings­ap­par rik­ta­de till vux­na. De­ras an­vän­dar­gräns­snitt pas­sar in­te för barn och har in­te hel­ler en mo­ti­va­tions­fak­tor för att barn ska vil­ja lä­ra sig.

– De fles­ta barn sak­nar kon­se­kven­stänk och in­ser till ex­em­pel in­te att om de lär sig ett språk nu kan de ha nyt­ta av det om fem år. Det finns in­tern och ex­tern mo­ti­va­tion. De fles­ta fö­re­tag in­om in­lär­nings­bran­schen för barn för­sö­ker ska­pa in­tern mo­ti­va­tion ge­nom att va­ra un­der­hål­lan­de och ut­bildan­de sam­ti­digt, sä­ger Wa­rin.

En­ligt ho­nom är det svårt att lyc­kas med att va­ra bå­de un­der­hål­lan­de och lä­ro­rik, då man mås­te täv­la om bar­nets upp­märk­sam­het med mo­bil­spel som en­dast är un­der­hål­lan­de. Där­för fo­ku­se­rar Win­do­ra på ex­tern mo­ti­va­tion och ap­pen ska in­te fun­ge­ra som un­der­håll­ning.

Ap­pen är ba­se­rad kring ni­vå­er där var­je ni­vå in­ne­hål­ler fem nya ord som först in­tro­du­ce­ras bå­de med text och med ljud, se­dan övar bar­net sig på or­den ge­nom att puss­la ihop dem med rätt över­sätt­ning. Till slut tes­tas bar­net på or­den. Av­kla­rat test och ni­vå ger en stjär­na och ef­ter tju­go in­lär­da ord be­lö­nas bar­net med en di­a­mant.

– För­äld­rar­na får se­dan själv av­gö­ra vil­ket vär­de de sät­ter på stjär­nan och di­a­man­ten, till ex­em­pel om bar­net får två stjär­nor så får det glass till ef­ter­rätt el­ler lik­nan­de, sä­ger Wa­rin.

För­äld­rar­na mål­grup­pen

Win­do­ras kun­der är bar­nens för­äld­rar och all mark­nads­fö­ring kom­mer att va­ra rik­ta­de till dem. Bar­nen ses en­dast som ap­pens an­vän­da­re. Ap­pen in­ne­hål­ler in­te bil­der så bar­net mås­te va­ra läs- och skriv­kun­nig på sitt mo­ders­mål.

– För att fi­nan­si­e­ra ap­pen tas en abon­ne­mangs­av­gift på 10 eu­ro i må­na­den. Det kom­mer fun­ge­ra li­te som ett Net­flix kon­to, var­je barn kan ha sin egen pro­fil och det kos­tar än­då sam­ma sum­ma i må­na­den. De fles­ta fa­mil­jer an­vän­der minst fem­tio eu­ro i må­na­den på oli­ka un­der­håll­nings­a­bon­ne­mang men få för­äld­rar be­ta­lar abon­ne­mang för bar­nen in­lär­ning, sä­ger Wa­rin.

Abon­ne­mangs­av­gif­ter är en­ligt Wa­rin bra ef­tersom det krä­ver en­dast ett köp­be­slut. De fles­ta spel och in­lär­nings­ap­par fun­ge­rar med mikro­transka­tio­ner, till ex­em­pel mås­te man be­ta­la för var­je gång man vill ha till­gång till nya ord.

För att gö­ra ap­pen så barn­sä­ker som möj­ligt in­ne­hål­ler den in­te an­non­ser el­ler and­ra stö­ran­de mo­ment.

– Vi sat­sar på med­ve­ten in­lär­ning, det finns inga vän- el­ler rank­nings­lis­tor. In­lär­ning­en ska in­te va­ra en täv­ling och ap­pen är in­te hel­ler ett so­ci­alt fo­rum. De­sig­nen är en­kel så bar­nen ge­nast för­står hur de ska an­vän­da ap­pen.

Tan­ken är att för­äld­rar­na re­gi­stre­rar si­na barn i ap­pen och ska­par kon­ton. För in­logg­ning krävs ett namn, ål­der samt in­fo om hur många år bar­net har stu­de­rat ett språk, så att ni­vån i ap­pen kan an­pas­sas till in­di­vi­den.

– Vi sat­sar på att kom­mu­ni­ce­ra vär­det av språ­kin­lär­ning till för­äld­rar­na. Vi kom­mer på oli­ka sätt kun­na vi­su­a­li­se­ra för för­äld­rar­na hur de­ras barns in­lär­ning fram­skri­der. För­äld­rar­na får vec­korap­por­ter var­je sön­dag där det fram­går hur länge bar­net an­vänt ap­pen un­der vec­kan och hur många samt vil­ka ord bar­net lärt sig, sä­ger Wa­rin.

Bak­grund in­om mo­bil­spel­bran­schen

Wa­rin har en lång bak­grund in­om mo­bil- och spel­bran­schen. Han bör­ja­de stu­de­ra­de ma­na­ge­ment och or­ga­ni­sa­tion på Stock­holms uni­ver­si­tet år 1999 och in­led­de sam­ti­digt sin kar­riär in­om mo­bil­bran­schen som kund­be­tjänt på Te­lia. Se­der­me­ra har han job­bat in­om mo­bil- och spel­bran­schen på många plan, till ex­em­pel med mo­bi­lun­der­håll­ning och Fa­ce­book­spel un­der fle­ra år i Ber­lin.

År 2012 flyt­ta­de han till Helsing­fors och ar­be­ta­de som mark­nads­fö­rings­an­sva­rig på ett mo­bil­spels­fö­re­tag och se­na­re på ett ame­ri­kanskt fö­re­tag som le­ve­re­ra­de vi­de­o­an­non­ser till mo­bil­spel.

– Jag har of­ta va­rit tur­sam i min kar­riär, jag bör­ja­de job­ba just in­nan bred­band slog ige­nom. I dag hand­lar allt om mo­bilt och bred­band, sä­ger Wa­rin.

När Wa­rin skul­le grun­da eget fö­re­tag var den störs­ta ut­ma­ning­en att hit­ta ar­bets­ta­ga­re. Långt ef­ter att hans ide, kon­cep­tet och de­sig­nen för ap­pen, var klar ha­de han än­nu ing­en ut­veck­la­re och pro­gram­me­ra­re.

– Nu är vi fem per­so­ner på fö­re­ta­get, tre av dem job­bar i Helsing­fors, en i Ams­ter­dam och en i Ber­lin. Al­la har en bak­grund in­om mo­bil­spels­bran­schen vil­ket är en för­del ef­tersom vi tar me­to­do­lo­gin och men­ta­li­tet från spel­bran­schen och är re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ra­de i vårt ar­be­te.

Med det me­nar han att ap­pen kom­mer att va­ra in­di­vi­dan­pas­sad och fö­re­ta­get kom­mer job­ba myc­ket på att mä­ta och ana­ly­se­ra an­vän­dar­da­ta för att gö­ra ap­pen så an­vän­da­ran­pas­sad som möj­ligt.

– Vi kan till ex­em­pel föl­ja med och mär­ka ifall bar­nen har svårt med stav­ning­en av vis­sa sor­ters ord, då kan vi skic­ka den in­for­ma­tio­nen till för­äld­rar­na.

Fram­tids­pla­ner

När ap­pen lan­se­ras kom­mer de språk man kan lä­ra sig att va­ra svens­ka, fins­ka och eng­els­ka. Ef­ter det hop­pas fö­re­ta­get på att kun­na öka med två nya språk per må­nad. Se­na­re vill de ock­så in­klu­de­ra and­ra in­lär­nings­äm­nen såsom ma­te­ma­tik och geo­gra­fi.

– Min dröm är att vi ska lyc­kas eta­ble­ra Helsing­fors och Fin­land i in­lär­nings­tek­no­lo­gi­bran­schen. Här finns al­la för­ut­sätt­ning­ar, fan­tas­tiskt duk­ti­ga ut­veck­la­re och pro­gram­me­ra­re och den bäs­ta ut­bild­ning­en i värl­den.

Dess­utom är Fin­land kon­su­ment­vän­ligt ori­en­te­rat i och med ett starkt kon­su­ment­skydd, nå­got Wa­rin tyc­ker om.

Vårt barn mås­te lä­ra sig många språk från bör­jan. Jag bör­ja­de fun­de­ra på hur jag själv lär­de mig språk. Jag lär­de mig eng­els­ka och tys­ka i sko­lan och på den ti­den lär­de jag mig ord ge­nom att täc­ka över över­sätt­ning­ar­na och för­sö­ka sta­va dem och se­dan be för­äld­rar­na för­hö­ra mig. När jag kol­la­de runt hit­ta­de jag ing­en app för barn som gör det­ta

Thor­bjorn Wa­rin

Win­do­ras grun­da­re

FO­TO: SI­MO­NE ÅBACKA

FO­TO: SI­MO­NE åBACKA

I språkap­pen Win­do­ra sam­lar an­vän­da­ren stjär­nor och di­a­man­ter ge­nom att lä­ra sig nya ord på främ­man­de språk.

Thor­bjorn Wa­rin är grun­da­re av fö­re­ta­get Win­do­ra som lan­se­rar en språ­kin­lär­nings­app rik­tad till barn.

Fo­to: Si­mo­ne ÅBacka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.