Di­a­gnos: kve­ru­lans­pa­ra­noia

Ock­så det nor­dis­ka me­di­e­fäl­tet har drab­bats av hö­ger­po­pu­lis­ter­nas si­mu­le­ra­de smär­ta, ett knep im­por­te­rat från den po­la­ri­se­ra­de ame­ri­kans­ka de­bat­ten.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - torsten.fa­ger­holm@ksf­me­dia.fi TORSTEN FA­GER­HOLM

Då den eg­na ta­lang­en try­ter till­gri­per den me­di­ok­re spe­la­ren fulknep. In­om fot­boll he­ter oty­get film­ning. Ock­så in­om po­li­ti­ken fö­re­kom­mer si­mu­le­ra­de fall el­ler smär­tor i av­sikt att loc­ka fram för­del­ak­ti­ga dom­slut el­ler obe­fo­ga­de straff åt mot­stån­dar­na.

Grund­ma­nö­vern är att stäl­la fol­ket mot ”eta­blis­se­mang­et”. Hö­ger­po­pu­lis­mens ar­gu­men­ta­tions­stra­te­gi går ut på att fö­re­språ­ka det ”sun­da för­nuf­tet” i mot­sats till den ”kor­rum­pe­ra­de eli­ten”: att fin­ge­ra el­ler för­sto­ra oför­rät­ter och där­ef­ter krä­va upp­rät­tel­se. På den­na punkt är man världs­mäs­ta­re.

I boken What Li­be­ral Me­dia? (2003) no­te­ra­de me­di­ekri­ti­kern Eric Al­ter­man ame­ri­kans­ka me­di­ers slagsi­da – som över­ras­kan­de nog gyn­nar en kon­ser­va­tiv verk­lig­hets­be­skriv­ning på be­kost­nad av en li­be­ral. Han in­tro­du­ce­ra­de ter­men ”wor­king the refs”: att över­ty­ga do­ma­ren el­ler ma­la sön­der den­nes tro­vär­dig­het i publi­kens ögon. En­ligt Al­ter­man har en kon­ser­va­tiv hög­ljudd­het tving­at me­di­e­fäl­tet att nor­ma­li­se­ra en hö­ger­vink­ling och age­ra över­käns­ligt in­för li­be­ra­la stånd­punk­ter. Nor­mallä­get in­om ame­ri­kansk po­li­tik och me­dia har för­skju­tits, sto­ra de­lar av all­män­he­ten har svalt my­ten om en ”li­be­ral” slagsi­da med hull och hår.

Vi ser sam­ma ut­veck­ling i Eu­ro­pa där eta­ble­ra­de me­di­er har för­satts i för­svars­po­si­tion. Ju mer de an­kla­gas för par­tisk­het och dol­da agen­dor, desto mer av­tar till­tron till för­nuftsar­gu­men­tens makt. Det sam­häl­le­li­ga för­tro­en­det ur­hol­kas, po­li­ti­ken frag­men­te­ras el­ler hand­lings­för­la­mas.

Det är ing­en slump att Do­nald Trump re­gel­bun­det at­tac­ke­rar me­di­er­na, el­ler att han twitt­rar om ”röst­fusk” ett halv­år in­nan själ­va va­let. Syf­tet är att vin­na sym­pa­ti­er hos de eg­na le­den och skräm­ma de fri­sin­na­de till tyst­nad, pas­si­vi­tet och un­der­kas­tel­se.

Med pit­bull­ter­ri­erns en­vis­het har kon­ser­va­ti­va po­li­ti­ker, för­fat­ta­re, kom­men­ta­to­rer, tan­kes­med­jor och ra­di­o­rös­ter i 50 år be­skyllt ”li­be­ra­ler” var gång de kon­fron­te­ras med obe­kvä­ma fak­ta el­ler eg­na miss­lyc­kan­den. Nu­me­ra skö­ter den di­gi­ta­la mob­ben, en li­ten men ak­tiv ska­ra on­li­ne­ak­ti­vis­ter, sto­ra de­lar av job­bet.

Syf­tet är att ska­pa en ny spel­plan där man in­te be­hö­va bemöta mot­stån­dar­nas ar­gu­ment. Där­e­mot har man satt i gång en ut­matt­nings­kamp där själ­va syf­tet är ils­ka, tvi­vel och apa­ti – in­te för­stå­el­se. Den in­flam­ma­to­ris­ka re­to­ri­ken har ska­pat en sned­vrid­ning som bi­drar till en be­grepps­för­skjut­ning och le­gi­ti­me­rar cy­nis­men. Öp­pen re­do­vis­ning, är­lig­het el­ler ba­lans stämp­las som ”li­be­ralt” el­ler ”PK”.

Sam­ma tak­tis­ka mass­för­stö­rel­se­va­pen har im­por­te­rats av na­tio­nal­kon­ser­va­ti­va kraf­ter i Eu­ro­pa. Ock­så här be­vitt­nar vi en falsk ba­lans i rap­por­te­ring­en, en för­dum­mad of­fent­lig­het med mo­ral­febri­ga po­li­ti­ker. Löst, het­sigt el­ler hel­kna­sigt tyc­kan­de ges opro­por­tio­ner­ligt myc­ket ut­rym­me i för­hål­lan­de till en ba­lan­se­rad, fak­ta­ba­se­rad pre­sen­ta­tion. Och ty­värr fun­ge­rar stra­te­gin: var­je gång kli­matskep­ti­ker el­ler hö­ger­na­tio­na­lis­ter gas­tar om ”orätt­vis be­hand­ling” blå­ser do­ma­ren fri­spark, sam­ti­digt för­skjuts mål­stol­par­na någ­ra cen­ti­me­ter.

Lögn och san­ning kan ald­rig ges li­ka­be­hand­ling, de är in­te jäm­bör­di­ga. Visst be­hövs di­ver­si­tet in­om opi­ni­o­nen. Det finns ett in­tel­lek­tu­ellt egen­vär­de i att vå­ga rus­ka om ge­ting­bo­et, vil­ken ils­ken svärm som än må sur­ra fram. På se­na­re år har di­a­log och in­ter­ak­tion med lä­sar­na bli­vit en del av jour­na­li­sti­kens kärn­upp­drag, en egen gen­re. Lä­sar­re­la­tio­nen för­dju­pas, men här har så kal­la­de gam­mel­me­dia va­rit sen­fär­di­ga. Än­då be­står be­ho­vet av fak­ta­gransk­ning, presse­tis­ka reg­ler, gall­ring och re­di­ge­ring – allt­så an­svars­ta­gan­de.

De­bat­ten fro­das i ett kli­mat av plu­ra­lism och to­le­rans. Till­sam­mans ska vi för­be­hålls­löst un­der­sö­ka tan­kar, ock­så ifall de ska­ver. Åter­håll­sam­het kan va­ra li­ka de­struk­tivt som stig­ma­ti­se­ring el­ler miss­tänk­lig­gö­ran­de. Åter­i­gen minns man Bertrand Rus­sells be­ving­a­de ord från 1933: ”Fe­let med värl­den är att de dum­ma är så tvär­säk­ra på all­ting – och de klo­ka så ful­la av tvi­vel.” Me­dan de tvär­säk­ra sak­nar bå­de fil­ter och själ­vi­ro­ni, kan tilläg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.